Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång. Degerö använder Wilma som informationskanal.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

I vår skola anordnar vi inte ett separat infotillfälle innan skolanmälan. Vi ordnar istället under våren en besöksdag för de blivande ettorna. Närmare datum kommer i ett senare skede.

I Degerö ordnar Hem och Skola föreningen regelbundet möten. Turvis representeras skolan av en lärarrepresentant på dessa möten.

VISA står för att vi tillsammans jobbar för att utveckla trivseln, tryggheten och den sociala samverkan i skolan och den vägen lär känna de andra föräldrarna och barnen.

Föräldraföreningen Hem och Skola är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Föräldraföreningen

Ordförande
Mira Ihalainen


Vice ordförande
Patrick Ihalainen



08.11.2021 11:22