Suoraan sisältöön

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I årskurserna 1–2 är läroämnena inte åtskilda, utan deras innehåll behandlas som temahelheter. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Man har slagit fast bestämda veckotimantal för undervisningen i skolorna. I årskurserna 1–2 bör antalet veckotimmar vara minst 19, i årskurserna 3–4 minst 23 och i årskurserna 5–6 minst 24. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda. 

Varje skola har en egen läroplan som är uppgjord utifrån de nationella grunderna för läroplanen, som gäller hela landet. DELA
03.06.2016 13:17

Interna verktyg

Google GSE

Office365 

Wilma