Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.


Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.


Direktionsprotkoll 2022


HELSINGFORS STAD
BRÄNDÖ LÅGSTADIESKOLA
PROTOKOLL 1/22 (1/2)

Datum: 8.6.22
Tid: 18.00
Plats: Brändö lågstadieskola
Adress: Ståhlbergsvägen 2

Närvarande:
Ledamöter Peik Leka ordförande
Nina Järvi
Mats Godenhielm
Eva Österberg
Erika Ehrnrooth
Pia Pujol
Alexander Holmberg

Övriga xx,elevernas representanter,
Anders Rosenqvist, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.18.09 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare
Beslut: Mats Godenhielm och Eva Österberg valdes till protokolljusterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan fastställdes med förändrad ordningsföljd. Punkt 6 elevrepresentanternas taltur flyttades till behandling före behandlingen av skolans budget.


§ 4 Elevrepresentanternas taltur
Elevrepresentanten berättade för direktionen hur skolan använt KRUT-pengarna läsåret 2021-2022 samt berättade om en del av de exkursioner och program som genomförts för hela skolan

Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 5 Skolans budget 2022
Rektor informerade om skolans budget för 2022 och presenterade budgetens användningsplan muntligt.

Beslut: Direktionen för Brändö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 6 Verksamhetsberättelsen 2021-2022
Lärarrepresentant Pia Pujol presenterade verksamhetsberättelsen. Direktion diskuterade verksamhetsberättelsen och främst punkten om utfärder och evenemang. Vårdnadshavarrepresentanterna lyfte fram en önskan om att det skall ordnas en utfärd med övernattning för åk 6.

Beslut: Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2021-2022 och godkände verksamhetsberättelsen.

§ 7 Nästa möte

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 19.53.


___________________________ _____________________________
Peik Leka                                           Anders Rosenqvist
ordf. sekr.


Justeras:

__________________________ _________________________________
Mats Godenhielm                             Eva Österberg


14.06.2022 13:39