Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.


Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.


Direktionsprotkoll 2021

HELSINGFORS STAD
BRÄNDÖ LÅGSTADIESKOLA
PROTOKOLL 1/21 (1/2)

Datum: 8.6.21
Tid: 17.00
Plats: Brändö lågstadieskola
Adress: Ståhlbergsvägen 2

Närvarande:
Ledamöter Peter Feiring ordförande
Daniela Berner-Ax
Henrik Creutz
Peik Leka
Heidi Lerche §4-§10
Pia Pujol
Barbara Karsten

Övriga xx och yy, elevernas representanter,
Anders Rosenqvist sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.17.02 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare
Beslut: Pia Pujol och Barbara Karsten valdes till protokolljusterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan fastställdes med ändrat skrivfel i punkt 6.


§ 4 Verksamhetsberättelsen 2020-2021
Rektor presenterade verksamhetsberättelsen

Beslut: Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2020-2021 och godkände verksamhetsberättelsen.

§ 5 Elevrepresentanternas taltur
Elevrepresentanterna berättade för direktionen hur de upplevt läsåret 2020-2021. De konstaterade att läsåret gått mycket bra men att de förstås saknar olika exkursioner som inte kunnat förverkligas pga corona situationen. De saknar också att umgås med alla elever oberoende vilken klass de går i.

Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 6 Skolans budget 2021
Rektor informerade om skolans budget för 2021 och presenterade budgetens användningsplan muntligt.

Beslut: Direktionen för Brändö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 7 Läroplansförändring gällande valbara kurser i Brändö lågstadieskola
Rektor presenterade ärendet. Föredragningen finns som skild bilaga.

Beslut: Direktionen för Brändö lågstadieskola har behandlat förslaget till förändring i skolans läroplan och sänder förslaget till direktören för den svenska servicehelheten för godkännande.

§ 8 Utvärdering av direktionsperioden samt diskussion om direktionsval hösten 2021
Rektor informerade om hur direktionsvalet går till och att nomineringsmötet för vårdnadshavare hålls den 1 september i samband med föräldramöte. Ordförande lovade på direktionens önskan att sondera läget inför nomineringsmötet.

Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 9 Nästa möte

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse.

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 17.58.


___________________________ _____________________________
Peter Feiring Anders Rosenqvist
ordf. sekr.


Justeras:

__________________________ _________________________________
Pia Pujol Barbara Karsten

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen
https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/brando-lagstadieskola/brando-lagstadieskola


Bilagor


Ärende: Fastställande av Brändö lågstadieskolas användningsplan för budgeten för år 2021.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 15.12.2020 (§ 296) resultatbudgeten för år 2021. Sektorchefen beslutade 29.1.2021 (§ 10) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2021 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.
Genom sitt beslut 14.12.2020 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas (Helmi, Intra). De för anslagen ansvariga personerna ansvarar
för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna.
Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande.
I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2021. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Brändö lågstadieskola är sammanlagt 997 913 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet
som för våren 2021 är 126 elever och för hösten 2021 är 128 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Brändö lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-
grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.


Bilaga till ärende 7 på Direktionsmöte 8.6.2021

Lärarkollegiet föreslår en läroplansförändring gällande valbara kurser i Brändö lågstadieskola. Förändringen föreslås träda i kraft 1.8.2021. Orsaken är att vi vill förenhetliga läroplanerna i Helsingfors och framförallt i östra området. De andra skolorna i östra området har en identisk läroplanstext gällande valbara kurser. Genom förändringen säkras eleverna i östra området en mer enhetlig kunskaps- och erfarenhetsbakgrund inför de fortsatta studierna i områdets enhetliga grundskola. Förändring skulle också ge skolan möjlighet att tillsammans med eleverna förverkliga ett bredare kursutbud.
Den nuvarande texten och det nya förslaget finns här under. Nuvarande text med kursiverad text och nya förslaget med röd text.

I Brändös läroplan finns följande beskrivning av hur valfria kurser förverkligas.
I det södra området erbjuds fördjupade valfria lärokurser inom ämnet modersmål och litteratur. Årsveckotimmarna fördelas 1 åvh/åk i årskurs 4-6. Undervisningen kan förverkligas som temahelheter, perioder eller veckovis.
Utbudet kan variera i de enskilda skolorna. Stoffet fastställs årligen i skolans verksamhetsplan. Bedömningen ingår i bedömningskriterierna för ämnet modersmål och litteratur.
Fördjupade valfria lärokurser:
– Drama
– Muntlig kommunikation
– Läsning
– Forskning
– Skrivning
– Språkkännedom
– Media
Principerna för hur valfriheten förverkligas varierar mellan de olika skolorna. Skolan erbjuder flera alternativ varav eleverna väljer ett visst antal lärokurser. Den enskilda skolan preciserar förverkligandet av de valfria ämnena i sin verksamhetsplan.
I skolans verksamhetsplan fastställs i vilken årkurs och i vilken omfattning de valfria ämnena erbjuds. De valfria kurserna kan förverkligas årskursvis eller åldersblandat. Innehållet i de valfria ämnena varierar skolvis. Digitala hjälpmedel kan användas i samtliga kurser. Externa inlärningsmiljöer och experter används i mån av möjlighet.
Kompetenserna sammanfaller med de mångsidiga kompetenserna för ämnet modersmål och litteratur i åk 4-6.

För att förenhetliga läroplanerna i Helsingfors och i detta fall framförallt i östra området föreslår lärarkollegiet att läroplanen förändras enligt följande förslag. Förändring skulle också ge skolan möjlighet att tillsammans med eleverna förverkliga ett bredare kursutbud.
Brändö lågstadieskola erbjuder minst tre valbara kurser varav eleverna i åk 4-6 väljer två per läsår. Valet görs för ett läsår i taget. Möjlighet finns att välja samma kurs igen.
Kurserna har olika teman som tar utgångspunkt i t.ex. närmiljön, eleven själv eller språk och kultur. Innehållet i kurserna byggs upp i samråd med eleverna och utformas i enighet med den personalresurs som finns. Målen och kriterierna för godkänd kurs läggs upp med eleverna i början av kursen och utvärderas tillsammans med dem.
Utvärderingen av innehållet ger riktlinjer om hur nästa års kurs byggs upp.
Kurserna bedöms som godkända eller icke godkända.
Kurserna utgör sammanlagt en årsveckotimme i årskurserna 4-6. Kursinnehållet förverkligas som elevcentrerad, helhetsskapande undervisning i samverkan med olika lärare. Samarbete med olika instanser gynnas.


15.06.2021 09:36