Suoraan sisältöön

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I årskurserna 1–2 är läroämnena inte åtskilda, utan deras innehåll behandlas som temahelheter. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

I många grundskolor studerar man i årskurserna 6–9 i perioder och en del av läroämnena byts ut med några veckors mellanrum. I grundskolan läser man många ämnen som temahelheter utöver de gemensamma ämnena. Man fördjupar sig i temahelheterna under lektionerna i de olika läroämnena. De kan också genomföras som teman, projekt eller som en del av skolans övriga verksamhet.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Läroplanen

Varje skola har en egen läroplan som är uppgjord utifrån de nationella grunderna för läroplanen, som gäller hela landet. Varje år gör alla lärare på Botby högstadieskola upp en verksamhetsplan som preciserar på vilket sätt man kommer att arbeta under året för att uppnå målen i läroplanen.14.06.2016 08:03

Interna verktyg

Google GSE

Office365 

Wilma