Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna. Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

Föräldraföreningen är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

BoSS är en av landets äldsta Hem och Skolaföreningar. Alla föräldrar till eleverna i Botby grundskola är medlemmar i BoSS. Med intäkterna från den årliga basaren, BoSS-Balen samt medlemsavgifterna, kan föreningen finansiera teaterbesök, utfärder, info-tillfällen, materialanskaffningar, stödlitteratur till undervisningen mm. Till BoSS uppgifter hör också att stöda samarbetet mellan skolornas lärare, direktioner, föräldrar och elever.

BoSS önskar de nya medlemmarna välkomna och hoppas att intresserade föräldrar tar kontakt. En hjälpande hand är alltid välkommen vid BoSS evenemang. Tips och idéer om ny verksamhet tas också tacksamt emot.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång.

I början av höstterminen ges ett informationshäfte ut för åk 1-6. Blombladet utkommer en gång i månaden med aktuell information. Lärarna skriver vecko-/månadsbrev i vilka det informeras om klassernas verksamhet. I Wilma kan vårdnadshavarna följa med elevens frånvaro och de äldre elevernas vitsord. Föräldramöten hålls i början av läsåret och föräldramöten klassvis vid behov i början av kalenderåret.

Samarbetet mellan skolan och föräldrarna är ytterst viktigt för att eleverna ska få en så bra skolgång som möjligt. Från skolans sida håller vi kontakt med hemmet i åk 7 -9 genom e-post, meddelanden i Wilma, föräldrakvällar och utvecklingssamtal. Förutom det går det alltid att kontakta klassföreståndaren, ämnesläraren eller elevvården för att diskutera skolgången.24.02.2021 15:25