Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

I Åshöjdens grundskola verkar Folkhälsans eftis.
Eftisledare: Tove Bergman
Tfn 044 788 5992
ashojdenseftis(snabel-a)folkhalsan.fi

Åshöjdens grundskolas eftermiddagsverksamhet arrangeras av Folkhälsan Välfärd Ab.

Åshöjdens eftis är en hälsofrämjande, ledd fritidsverksamhet med betoning på bland annat delaktighet, ansvarstagande och sociala relationer.

Elever och specialelever i grundskolans årskurs 1 – 2 kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.
Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17.

Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett läsår i sänder. Tilläggsuppgifter om eftermiddagsverksamheten av arrangören eller eftiskoordinatorn. Under "mer information" till höger hittas eftisbroschyren i pdf-form.

Kontaktuppgifter: eftermiddagsverksamhet. Ansökningsblanketten för verksamheten läsåret 2019–2020 postas till de nya ettorna med antagningsbesluten. De elever som nu går i åk 1 får ansökningsblanketten av klassläraren i mars.

Inför läsåret 2021–2022 är ansökningstiden 23.3–24.4.2020.

Sökning av eftermiddagsverksamhet.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan

17.01.2022 14:40