Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter som väljs ut bland föräldrarna själva. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens finska eller svenska sektion.

Åshöjdens Hem och skola-förening fungerar som en naturlig länk mellan skola och vårdnadshavare. Skolan ser gärna att Hem och skola, eller andra aktiva föräldragrupper, tar initiativ till eget program i skolan enligt behov och intresse. Kontakta t.ex. rektor.

Skolan månar sig om tillräcklig information och ett gott samarbete med hemmen. Det ska vara lätt för vårdnadshavare och skola att stå i kontakt med varandra, hellre ofta än för sällan och föräldrarna är alltid välkomna att kontakta skolan då de har frågor.

Kommunikationen med hemmen sker huvudsakligen via Wilma, men även per telefon, e-post eller i kontakthäften/skoldagböcker (de lägre klasserna). Klassläraren eller -föreståndaren erbjuder årligen vårdnadshavarna och eleverna individuella utvecklingssamtal. Samtal ordnas dessutom alltid vid behov. Ämneslärarna deltar i samarbetet med hemmen i de ärenden som rör de egna ämnena. Ett infoblad med praktisk information delas ut i början av varje läsår. I bladet finns även datum för alla månadsinfon som skickas via Wilma, oftast första onsdagen varje månad.

Gemensamma föräldramöten samt olika informationsmöten ordnas för vårdnadshavarna. Vi hoppas på stor uppslutning på skolans föräldramöten. Mötena ger oss en möjlighet att träffas och dryfta gemensamma frågor. Vid mötena ges alltid aktuell information om skolans verksamhet. Om föräldrarna är intresserade av att själva ordna diskussioner kring frågor som känns viktiga, ställer skolan gärna upp med mötesutrymme.25.02.2021 08:53