Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen tukea. Tukea on annettava heti, kun tarve ilmenee. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tukimuotoja, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai tulkitsemis- ja avustajapalveluita voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea ajoittain. Yleistä tukea on esimerkiksi tukiopetus.

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea annetaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä. Tuen tarve on huomattava ja pitkäaikainen tai on tarvetta oppiaineiden yksilöllistämiselle. Erityinen tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen ja tarvittaessa asiantuntijalausuntoon. Erityisestä tuesta tehdään päätös, johon on mahdollista hakea oikaisua. Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja sitä tarkistetaan kolmannen ja kuudennen luokan aikana tai tuen tarpeen muuttuessa. Erityinen tuki järjestetään omassa lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai erityiskoulussa.


Oppilashuolto

Oppilashuolto tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa. Kaikissa mieltä painavissa asioissa voi ottaa yhteyttä luokanopettajaan tai -ohjaajaan tai suoraan oppilashuollon työntekijöihin.

Vuoniityn oppilashuoltoryhmän yhteystiedot

Heteniityntien toimipiste 

rehtori  Jukka Isohanni 09 310 86811
virka-apulaisrehtori  Kirsi Hamunen 09 310 72334
vararehtori Johanna Hirvonen 09 310 86535
laaja-alainen erityisopettaja  Mari Laukkanen 09 310 33713
laaja-alainen erityisopettaja Sauli Risku sauli.risku@edu.hel.fi
laaja-alainen erityisopettaja Ada Manninen ada.manninen@edu.hel.fi
koulukuraattori   (haku tehtävään käynnissä)
psykologi  Laura Lehtinen 09 310 20937
terveydenhoitaja  Susanna Immonen 040 334 5292
koko oppilashuoltoryhmä ohrhettari@edu.hel.fi


Koukkusaarentien toimipiste, luokat 3-6

rehtori  Jukka Isohanni 09 310 86811
laaja-alainen erityisopettaja Piia Mäki
piia.m.maki@edu.hel.fi
laaja-alainen erityisopettaja Saija Nironen
saija.nironen@edu.hel.fi
koulukuraattori (haku tehtävään käynnissä)

psykologi Laura Lehtinen
09 310 20937
terveydenhoitaja Sanna Ranua
050 310 5625
koko oppilashuoltoryhmä ohrkoukkis3-6@edu.hel.fi


Koukkusaarentien toimipiste, luokat 7-9

rehtori Jukka Isohanni
09 310 86811
virka-apulaisrehtori Janne Kettunen
09 310 86881
vararehtori Olli-Pekka Autere
09 310 86892
laaja-alainen erityisopettaja Jonna Huovinen
jonna.huovinen@edu.hel.fi
laaja-alainen erityisopettaja Viivi Saarikorpi
viivi.saarikorpi@edu.hel.fi
opinto-ohjaaja Anu Japisson anu.japisson@edu.hel.fi
koulukuraattori (haku tehtävään käynnissä)

psykologi Laura Lehtinen
09 310 20937
terveydenhoitaja Sanna Ranua
050 310 5625
koko oppilashuoltoryhmä
ohrkoukkis7-9@edu.hel.fi


Venemestarintien toimipiste

rehtori Jukka Isohanni
09 310 86811
virka-apulaisrehtori Kirsi Hamunen
09 310 72334
johtava opettaja Anne Jakonen 09 310 34368
laaja-alainen erityisopettaja Susanna Tamminen
susanna.m.tamminen@edu.hel.fi
laaja-alainen erityisopettaja Emilia Hapuli
emilia.hapuli@edu.hel.fi
koulukuraattori Abdulkadir Isak 050 401 3367
psykologi Riikka Hänninen 040 841 9668
terveydenhoitaja Susanna Immonen
040 334 5292
koko oppilashuoltoryhmä
ohrvenemestari@edu.hel.fi


Tietoa oppilaan tuesta kaupungin sivuilla

Oppilaan hyvinvointi

Oppilaanohjaus

Kouluterveydenhuolto

Erityisopetus
19.03.2021 09:35