Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Koulussamme annetaan painotettua opetusta musiikki- ja mediakasvatusluokilla. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, joka pidetään kevätlukukaudella. Painotettu musiikinopetus alkaa kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta ja mediapainotus seitsemänneltä luokalta.


Musiikkiluokalla opiskelu kolmannelta luokalta alkaen

Musiikkiluokilla tarkoitetaan luokkia, joille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella pääsääntöisesti koko perusopetuksen ajaksi (soveltuvuuskoetta ei tarvitse tehdä 7. luokkaa varten uudestaan). Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin yleensä peruskoulussa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano on kiinteä, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla toteutuu. Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit. 

Musiikkiluokalle haetaan toisen luokan keväällä ja opiskelu musiikkiluokalla alkaa kolmannen luokan alussa.

Musiikkiluokalle voi hakea kuka tahansa oppilas. Aiempaa harrastuneisuutta ei vaadita. Hakuaika on alkukeväällä ja siitä tiedotetaan koulujen kotisivujen ja wilman kautta. 

Musiikkiluokilla musiikkia on 3-4 tuntia viikossa. Kokonaistuntimäärä ei käytännössä lisäänny, vaan muissa taitoaineissa tunteja on hieman vähemmän. Tunneilla opiskellaan laulua, soittoa, musiikkitietoa, musiikin historiaa sekä musiikkiliikuntaa. 

Musiikkiluokkatoiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Pääosassa on erilaiset esiintymiset ja konsertit, joita vuosittain on useita. Vanhempien apu on tärkeää erilaisissa järjestelyissä. Myös tämä on omiaan lisäämään musiikkiluokkatoiminnasta syntyvää yhteisöllisyyttä. Musiikkiluokkatoiminta huipentuu 9. luokalla tehtäävään suureen musikaaliprojektiin.

Tallenne 11.11.2020 esitetystä musiikkiluokkainfosta


Musiikkiluokalla opiskelu seitsemänneltä luokalta alkaen

Yläkoulun musiikkiluokalle haetaan 6. luokalla. Haku ei edellytä alakoulussa käytyä musiikkiluokkaa.

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen koulussa. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä sekä erilaiset projektit ja konsertit, jotka edesauttavat musiikkiluokkatoiminnasta syntyvää yhteisöllisyyttä. Opiskelu huipentuu 9. luokalla tehtävään suureen musikaaliprojektiin sekä mahdolliseen opintomatkaan.

Musiikkiluokilla musiikkia on 3-4 tuntia viikossa. Tunneilla opiskellaan laulua, soittoa, musiikkitietoa sekä tanssia painottuen oppilaan omaan mielenkiinnonkohteeseen.

Musiikkiluokalle voi hakea kuka tahansa oppilas. Harrastuneisuutta ei vaadita.

Musiikkiluokan kotisivut

Syksyllä alkavalle musiikkiluokalle päässeiden nimet julkaistaan 26.3.


Medialuokalla opiskelu seitsemänneltä luokalta alkaen

Vuoniityn peruskoulun medialuokalla annetaan painotettua opetusta mediakasvatuksessa ja sinne pyritään pääsykokeen kautta. Luokalle valituilla oppilailla mediakasvatus on mukana omana oppiaineenaan koko yläkoulun ajan seitsemännestä yhdeksänteen luokkaan. Lisäksi mediakulttuurin tuntemusta ja mediakriittisyyttä painotetaan ja median työtapoja käytetään luokan kohdalla muissakin oppiaineissa.

Medialuokan periaatteena on tekemisen kautta oppiminen. Erilaisiin median teknisiin, eettisiin ja tulkinnallisiin kysymyksiin tutustutaan konkreettisen ja itseohjautuvan työskentelyn kautta. Työvälineet pyritään antamaan oppilaiden käyttöön mahdollisimman pian, ja ne tulevat tutuiksi kokeilun kautta. Omia projekteja tehdessä esimerkiksi mediasisältöjen tuottajan tekemät valinnat ja mediaa ohjaavat tarkoitusperät opitaan tuntemaan konkreettisella ja käytäntöön sidotulla tavalla. Samalla kasvaa kyky arvioida kriittisesti myös ympäröivää mediamaailmaa.

Oppilaan lukujärjestyksessä mediakasvatus näkyy omana oppiaineenaan, jota on seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kahden vuosiviikkotunnin verran. Lisäksi medialinjaluokka tulee tekemään vierailuita ja osallistumaan projekteihin, joissa työtä tehdään myös mediatuntien ulkopuolella.

Tavoitteena on heti alusta saakka luoda linjaluokalle vahva yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuksia niin media-alojen työskentelyyn kuin jatkokoulutukseenkin tutustumiseen. Linjaluokka toimii mm. Yle Uutisluokka -mediakasvatushankkeessa, josta Vuosaaren peruskoululla on jo muutamalta aiemmalta vuodelta hyvät kokemukset.

Medialinjan opetussuunnitelma löytyy  täältä.

Medialuokan sivut19.03.2021 09:36