Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Opetussuunnitelma 2016).  Opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. koulutyön tavoitteet, koulussa opiskeltavat aineet ja niiden arviointi sekä se, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Yhteisten aineiden lisäksi koulussa opiskellaan ilmiöpohjaisesti eli nk. monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden yhteistyötä ja lisäksi niitä toteutetaan teemoina, projekteina ja osana koulun muuta toimintaa. Myös oppilaat osallistuvat näiden oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun.

Vartiokylän yläasteella useimpia oppiaineita opiskellaan koko lukuvuoden ajan. Jokainen lukuvuosi päättyy arviointiin, eli 7. ja 8. luokkien oppilaat saavat lukuvuoden lopussa lukuvuositodistuksen ja 9. luokkien oppilaat peruskoulun päättötodistuksen. Lisäksi kaikki oppilaat saavat noin lukuvuoden puolessa välissä välitodistuksen,  jonka yhteydessä he saavat myös sanallista palautetta, joka annetaan tiedoksi Wilman kautta.

7.–9. luokilla oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen alakoulussa alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.


 
Painotettu opetus:

Vartiokylän yläasteen koulussa on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeella valittu viestintäpainotus ja matemaattis-luonnontieteellinen painotusPainotetun opetuksen esitteet: 

Viestintäpainotuksen esite

Luma-painotuksen esite


Koulussa toimii myös kaksi monimuotoluokkaa.Koulussamme on kaikilla luokka-asteilla myös ruotsin kielen kielikylpy . Vartiokylän yläasteen koulun kielikylpy on osa Helsingin kaupungin kielikylvyn laajennusta. Oppiaineista tällä hetkellä ruotsiksi opetetaan seuraavia aineita: historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, kuvataide, matematiikka, kemia ja fysiikka sekä kielikylpy ruotsi. Oppilaanohjaus pidetetään myös osittain ruotsiksi. Koulun molemmat laaja-alaiset erityisopettajat ovat ruotsinkielentaitoisia.

Vartiokylän yläasteen kielikylpyä kehitetään koko ajan, niin koulun johdon, opettajien kuin oppilaiden osalta. Koska kyseessä on uusi kielikylpykoulu, muodostuvat tavat ja traditiot vasta hiljalleen. Kielikylpy näkyy osana koko koulun toimintaa, ja esimerkiksi koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa molemmat kielet ovat esillä. Käymme paljon vierailuilla ja erilaisissa työpajoissa uuden opetussuunnitelman hengessä. Teemme yhteistyötä molempien alakoulujen kanssa (Roihuvuori ja Puotila) sekä Botby Grundskolanin ja muiden Helsingin kielikylpykoulujen kanssa. Vartiokylän kielikylpy on laadukas ja hyvä jatkumo kielikylpypolkuun. 

Välkommen till Språkbad i Vartiokylä! 

Kysymyksiin vastaavat  

Rehtori Pertti Purhonen, pertti.purhonen@hel.fi 
Anna Svanljung, kielikylpyopettaja, anna.svanljung@edu.hel.fi


Vartiokylän yläasteen koulun kieliohjelma:

A-kieli: englanti, ruotsi, saksa, espanja

A2-kieli: englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja

B1-kieli: ruotsi

B2-kieli: ranska, saksa

Ruotsin kielen kielikylpyopetus.


Valinnaisaineiden opiskelu (lisätietoa opetussuunnitelmassa):

Yhteisesti opiskeltavat kuvataide, kotitalous, käsityö ja musiikki loppuvat kaikille yhteisinä aineina seitsemännellä luokalla. Osa niistä voi kuitenkin jatkua myös kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä luokalla aineen päättöarvosanaan vaikuttavina opintoina, jos oppilas niin haluaa. Näissä aineissa on mukana myös liikunta, joka jatkuu muutenkin. Kutsumme näitä tunteja taide- ja taitoaineiden syventäviksi tunneiksi. Lisätietoa alla olevissa linkeissä.

Taide- ja taitoaineiden syventävät tunnit 8. luokalla

Taide- ja taitoaineiden syventävät tunnit 9. luokalla

Kaavio valinnaisten aineiden valinnasta (8.luokka)

Kaavio valinnaisten aineiden valinta (9.luokka)


Edellisten tuntien lisäksi oppilaat opiskelevat 8. ja 9. luokalla myös varsinaisia valinnaisaineita. Lisätietoa alla olevissa linkeissä.

Valinnaisaineet 8. vuosiluokkaa varten

Valinnaisaineet 9. vuosiluokkaa varten

01.02.2023 08:39

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma