Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat


Torpparinmäen peruskoulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3/2021

Aika: torstaina 14.10.2021 klo 17:00
Paikka: Etäkokous Teams-alustalla, kutsussa linkki kokoukseen
Läsnä: Timo Tamminen, varapuheenjohtaja, huoltajajäsen
Anne Vuori, huoltajajäsen
Kaisa Hinttala, huoltajajäsen
Sanna Franck, huoltajajäsen
Arja Ruokanen, opettajajäsen
Jussi Arkoma, opettajajäsen
Liia Keravuori, henkilökunnan jäsen
Rita Argillander, esittelijä/sihteeri
Hilla Haapala, oppilasjäsen
Sampo Sahari, oppilasjäsen

Asiat:
§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty to 30.9.2021
Esityslista on lähetetty ma 4.10.2021.


Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 3 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa.


Esitys: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Torpparinmäen peruskoulun rehtori Rita Argillander. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi koulun opettajajäseniä Arja Ruokanen ja Jussi Arkoma.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Alustava kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostilla johtokunnan jäsenille 30.9.2021.
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 5 Torpparinmäen peruskoulun toimintakertomuksen 2021-2022 hyväksyminen
Esitys: Torpparinmäen peruskoulun johtokunta hyväksyy koulun toimintasuunnitelman 2021-2022.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 6 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022-2023

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).
Lukuvuonna 2022 – 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2022 - 2023:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to).
Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).
Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).
Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi alkaisi 11.8. torstaina ja syksy päättyisi 22.12. torstaina. Tässä mallissa kevään aloitus on 9.1. maanantaina.

2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2022 (ke) ja päättyy 22.12.2022 (to).
Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 1.1.2023 (su).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).
Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 17. päivä keskiviikko ja syksy päättyy 22.12. torstaina. Kevät alkaisi sitten aikaisemmin jo 2.1. maanantaina.
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.
Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.


Esitys: Torpparinmäen peruskoulun johtokunta esittää vaihtoehtoa 1. lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoiksi.
Perustelut: Oppilailta kerättiin palautetta oppilaskunnan kautta ja oppilaat esittivät vaihtoehtoa 1. (1. vaihtoehto sai 25 ääntä ja 2.vaihtoehto sai 2 ääntä).
Opettajilta ja muulta henkilökunnalta pyydettiin palautetta vaihtoehdoista Yammer-viestikanavan kautta. Vaihtoehto 1. sai 22 ääntä ja vaihtoehto 2 sai 0 ääntä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 6 Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteereiden muutoksista
Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista.
Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun.
Keskeisimmät muutokset:
Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä.
Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi oikeus opinpolun jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle asti. Jos oppilas ei ole ollut yhtenäisessä peruskoulussa, hänellä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa opintojaan 7. vuosiluokalle ilman osallistumista tammikuussa 6. vuosiluokan valintakokeeseen. Opinpolun jatkuvuuden mahdollistaminen on tarpeen oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Edelleen seitsemänneltä vuosiluokalta alkavaan opetukseen olisi jokaisen oppivelvollinen mahdollista hakeutua valintakokeen kautta, jos oppilas ei opiskele 6. vuosiluokalla valintakokeella haettuun opetukseen.
Mahdollisimman eheän opinpolun mahdollistamiseksi painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - ja englanninkieliseen opetukseen hakeutumista muutettaisiin tilanteissa, joissa oppivelvollisuusikäisen asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on aiemmin osallistunut mainittuun opetukseen. Kun määrätyt edellytykset täyttyisivät, voitaisiin oppivelvollinen ottaa oppilaaksi kyseiseen opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa. Oppivelvollisella tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikan vaihdolle.
Lisäksi oppilaaksioton kriteereihin on tehty kielellisiä muutoksia ja poistettu tarpeettomaksi käyneitä kohtia.


Esitys: Torpparinmäen johtokunnalla kuultuaan oppilaita ei ole lausuttavaa esityksestä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§7 Lausuntopyyntö koulun johtokunnille perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.
Nykyinen kuntakohtainen opetussuunnitelma:
1.4 Kieliohjelma
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta.
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.
Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan:
1.4 Kieliohjelma
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opiskelu 6. vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta ja valinnaisen B2-kielen opiskelu viimeistään 8. vuosiluokalta.
Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1, B2).
Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Esitys: Torpparinmäen johtokunnalla ei ole lausuttavaa esityksestä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 8 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös: Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

§ 9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:58.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arja Ruokanen Jussi Arkoma
28.10.2021 13:17