Suoraan sisältöön

Torpparinmäen peruskoulu

Ylä-Fallin tie 54
00690 Helsinki
PL 69301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 80059
Toimipiste kartalla

Torpparinmäen peruskoulu

Koulumme on yhtenäinen peruskoulu luokille 1–9. Oppilas voi siis käydä samaa koulua ensimmäiseltä luokalta peruskoulun viimeiseen luokkaan asti.

Koulun välituntipiha etuoven puolelta talviaikaan


[1.11.2021] Ajankohtaista

Syysjakso päättyy perjantaina 12.11.2021.


Tietoa 7. luokalle hakeutumisesta.


[1.11.2021] Tärkeitä päivämääriä kuudesluokkalaisille

 • 27.10.–11.11.2021 Koulujen tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

 • 15.11.–15.12.2021 Hakuaika yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen. Opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella.

 • 12.1.-19.2.2022 Soveltuvuuskokeet

 • 15.12.2021 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.

 • 14.1.2022 uusien 7.-luokkalaisten infotilaisuus Torpparinmäen peruskouluun siirtyville oppilaille

 • 18.3.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan huoltajille


[1.11.2021) Tärkeitä päivämääriä toisluokkalaisille

 • 27.10.-11.11.2021 Koulujen tiedotustilaisuuksia

 • 15.11.-15.12.2021 Hakuaika painotettuun opetukseen

 • 17.1.-4.2.2022 Soveltuvuuskokeet

 • 18.2.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan huoltajille


[1.11.2021] Tärkeitä päivämääriä koulutulokkaille

 • Koulupaikan vastaanottaminen ASTI:ssa 5.-30.1.2022. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta 5.1.2022.

 • 26.1.2022 klo 8-10 ilmoittautuminen omalla lähikoululla.

 • 4.3.2022 Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin.

 • 21.3.−22.4.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika.

 • Tulevien 1.-luokkalaisten kouluun tutustumispäivä Torpparinmäen peruskoulussa on to 5.5.2022 klo 8.30-10.


Aamutoiminta

Puuhala järjestää aamutoimintaa 1.-2. luokan oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30. Aamutoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8:30–10.00 välisenä aikana. Aamutoiminnassa ei tarjota aamupalaa. Aamutoiminta on lapsen vapaa-aikaa ja heillä on aikuinen seuranaan. Aamutoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotettiin keväällä kouluunilmoittutumisen yhteydessä.

Jos olette kiinnostuneita aamutoiminnasta, niin tarkempaa tietoa voi kysellä suoraan Puuhalasta.
Sähköposti osoite on: puuhala(at)ippuuhala.com


Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  


Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.
  
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   
  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    


  
Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  


Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  
  
Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  


  
Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

  
Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  
  
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  
  
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  


Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

  
Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

Lukiot Helsingissä
Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
  
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  
  
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.


Tietoa ajankohtaisista asioista sekä aamutoiminnasta

Torpparinmäen peruskoulun ruokalista


www.torppk.edu.hel.fi
Rehtori Rita Argillander

Tarkemmat yhteystiedot

18.11.2021 13:28