Suoraan sisältöön

Arviointi

Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan oppilaiden opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Oppilasta tuetaan ottamaan vastuu omasta koulutyöstään.

Arviointi perustuu henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi on jatkuvaa ja menetelmät vaihtelevia. Osa arvioinnista toteutuu luokkatyöskentelyn yhteydessä opettajan ja oppilaan käymissä keskusteluissa. Kirjallisten- ja suullisten kokeiden lisäksi menetelminä käytetään mm. havainnointia, projektitöitä ja esitelmiä.06.06.2016 15:12