Suoraan sisältöön

Johtokunta ja pöytäkirjat

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta 1.10.2021 alkaen:

Puheenjohtaja Etta Autio  

Varapuheenjohtaja Riikka Jaakkola

Muut jäsenet: Heikki Sinivaara, Antti Parjari, Risto Luostarinen, Ira Hietaranta, Riitta Lavonen-Meswani, Tarja Lohilahti

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirjat ovat myös luettavissa opettajainhuoneessa. Ne ovat kootusti esillä oven vieressä olevassa telineessä.


Pöytäkirja 1 lv 2021-22

TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULUN                               PÖYTÄKIRJA1/LV 2021-22

JOHTOKUNNAN KOKOUS

 

Aika: torstaina 7.10.2021 klo 16.00 Paikka: TEAMS-kokous

 

LÄSNÄOLOLISTA:

                      Etta Autio pj., paikalla

                      Riikka Jaakkola varapj., paikalla

                      Heikki Sinivaara, paikalla

                      Antti Pajari, paikalla

                      Risto Luostarinen, paikalla

                      Ira Hietaranta, paikalla

                      Riitta Lavonen-Meswani, paikalla

                      Tarja Lohilahti, poissa

                                           

                      Jouni Leivo, esittelijä, paikalla

 

      1§  KOKOUKSEN AVAUS

                     

                      Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

 

                     

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                                     

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA SIHTEERIN NIMEÄMINEN

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ira Hietaranta ja Riitta Lavonen-Meswani. Sihteerinä toimii rehtori Jouni Leivo.

 

  

4§ TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Rehtori esittelee toimintasuunnitelman Tehtaankadun ala-asteen koululle lv 2021-22 ja esittää, että johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on hyväksytty opettajakokouksessa 29.9.2021 ja se on esitelty oppilaskunnan hallitukselle. Toimintasuunnitelma valmistuu vko 39 aikana.

 

 

                Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman.

 

 

5§ LAUSUNTO TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LV 2022-23

               

                Rehtori esittelee kaksi vaihtoehtoa työ- ja loma-ajoiksi lv 2022-23.

 

 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

 

Lukuvuonna 2022 – 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2022 - 2023:

 

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to).

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).

Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

 

Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi alkaisi 11.8. torstaina ja syksy päättyisi 22.12. torstaina. Tässä mallissa kevään aloitus on 9.1. maanantaina.

 

2. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2022 (ke) ja päättyy 22.12.2022 (to).

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).

Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 1.1.2023 (su).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

 

Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 17. päivä keskiviikko ja syksy päättyy 22.12. torstaina. Kevät alkaisi sitten aikaisemmin jo 2.1. maanantaina.

 

 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

 

Rehtori kirjasi, että sekä opettajakunta, oppilaskunta ja Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta kannattivat vaihtoehtoa 1.

 

 

6§ LAUSUNTO OPPILAAKSIOTON KRITEERIEN MUUTOKSISTA

 

 

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista.

 

Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun.

 

Keskeisimmät muutokset

 

Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä.

 

Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi oikeus opinpolun jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle asti. Jos oppilas ei ole ollut yhtenäisessä peruskoulussa, hänellä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa opintojaan 7. vuosiluokalle ilman osallistumista tammikuussa 6. vuosiluokan valintakokeeseen. Opinpolun jatkuvuuden mahdollistaminen on tarpeen oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Edelleen seitsemänneltä vuosiluokalta alkavaan opetukseen olisi jokaisen oppivelvollinen mahdollista hakeutua valintakokeen kautta, jos oppilas ei opiskele 6. vuosiluokalla valintakokeella haettuun opetukseen.

 

Mahdollisimman eheän opinpolun mahdollistamiseksi painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - ja englanninkieliseen opetukseen hakeutumista muutettaisiin tilanteissa, joissa oppivelvollisuusikäisen asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on aiemmin osallistunut mainittuun opetukseen. Kun määrätyt edellytykset täyttyisivät, voitaisiin oppivelvollinen ottaa oppilaaksi kyseiseen opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa. Oppivelvollisella tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikan vaihdolle.

 

 

ESITYS                              Johtokunta lausuu lukuvuoden oppilaaksiottokriteerien muutoksesta.

 

                                            Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta totesi, että oppilaaksiottokriteerit ovat hyvät. Esitystä kannatetaan.

7§  LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSOPETUKSEN KUNTAKOHTAISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSESTA KOHTAAN 1.4. Kieliohjelma

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.

 

Nykyinen kuntakohtainen opetussuunnitelma:

5                                         

6                                        1.4 Kieliohjelma

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

 

Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan:

 

7                                        1.4 Kieliohjelma

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opiskelu 6. vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta ja valinnaisen B2-kielen opiskelu viimeistään 8. vuosiluokalta.

Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1, B2).

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

 

ESITYS                               Johtokunta lausuu perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma.

Lausunto:

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta lausuu omana mielipiteenään, että uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärän tulisi olla 12 eikä 15 oppilasta. Tämä takaisi harvinaisten kielien ryhmien syntymisen ja todellisen valinnan mahdollisuuden kielivalintoihin.

 

7§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.

                     

 

 

 

 

Puheenjohtaja__________________________________________Etta Autio

 

Sihteeri_______________________________________________Jouni Leivo

 

Pöytäkirjantarkastaja____________________________________Ira Hietaranta

 

Pöytäkirjantarkastaja____________________________________Riitta Lavonen-Meswani

 

 

 18.10.2021 11:51