Suoraan sisältöön

Meidän koulu

  ~ Aivan ihana paikka kasvaa wanhassa Helsingissä ~

Tehtaankadun ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 370.

Taito- ja taideaineet ja kulttuurikasvatus

Koulussamme painotetaan taito- ja taideaineita. 

Uskomme, että alakouluikäinen lapsi oppii parhaiten tekemällä ja luovasti pohtien. Taidekasvatuksen monet osa-alueet ovat jokapäiväisessä käytössä. Myös keskusta-alueen laajaa kulttuuritarjontaa käytetään opetuksessa aktiivisesti.

Taito- ja taideaineiden osuus näkyy vahvasti koulun arjessa, juhlissa sekä kehittämiskohteissa ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Taidemuodoista painotamme tänä vuonna erityisesti kuvataiteita. Viestintää painotetaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa.


Vuorovaikutustaidot ja yhdessä kasvaminen

Jokaisessa luokassamme pidetään vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen keskittyvä Tehtis-tunteja.

Tavoitteenamme on yhteistyössä kotien kanssa luoda koulusta turvallinen ja itsenäiseen opiskeluun innostava työpaikka, jossa lapset kasvavat suvaitseviksi ja arviointikykyisiksi yksilöiksi. Pyrimme siihen, että jokainen oppilas saavuttaa opetussuunnitelman edellyttämät perustiedot ja taidot.

Oppimaan oppimisen taidot ovat koulutyön perusta ja niiden kehittäminen on keskeistä koko ala-asteen ajan. Kannustamme oppilaita yksilöllisesti oppimiskykyjensä mukaan sekä ohjaamme oppilaita toimimaan ryhmässä ja ottamaan huomioon kanssaihmiset.

Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja varsinkin kiusaamisen ehkäisyyn. Koululla on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jonka käyttöä harjoitellaan. Pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota herkkään puuttumiseen ja tarkkaan selvittelyyn kiusaamisasioissa. Toimintatavasta tiedotetaan myös vanhemmille.

Kielivalikoima

Koulussamme on myös monipuolinen kielivalikoima. Koulussamme voi opiskella ensimmäisenä alkavana kielenä ranskaa tai englantia. Syksyllä 2018 uudet ekaluokkalaiset valitsevat A1-kielekseen joko englannin tai ranskan. Katso lisätietoja Kielitarjonta-osiosta.

Koulumme kielten ja musiikin opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Koulussa on myös kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Active Erasmus-projekti

ACTIVE = Active, Students, Technological Innovations, Varied Environments

Projektin kotisivutJärjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Johtokunnan hyväksymä 8.3.2017

YLEISTÄ

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti POL § 35.

 

TURVALLISUUS

Pysyn koulualueella koulupäivän aikana.

Liikun rauhallisesti kävellen sisätiloissa.

Huomioin toiset välitunnilla liikuttaessa ja välitunnilta sisään tultaessa.

En satuta toisia fyysisesti enkä henkisesti.

Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

HYVÄ KÄYTÖS

Saavun ajoissa oppitunneille.

Olen toisille kohtelias ja ystävällinen.

Kunnioitan toisen yksityisyyttä.

En ota toisen tavaroita ilman lupaa.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Pidän koulun tilat siistinä.

Huolehdin yhteisistä tavaroista.

Käytän säästeliäästi vettä, sähköä ja koulumateriaaleja.

MOBIILILAITTEET

Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla.

Toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä.

 

RANGAISTUKSET

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti.


 

 04.08.2021 12:49