Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat

HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2.6.2021 Taivallahden peruskoulu johtokunta
Kokousaika 2.6.2021 klo 18:06 – 19.10
Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, Teams-etäkokous
Kutsutut:
Jäsenet Ilpo Kiiskinen, puheenjohtaja, joten toimi puheenjohtajana,
varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen Atte Ailio, huoltajajäsen
Reetta Rasi, huoltajajäsen
Satu von Boehm, huoltajajäsen
Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen
Sara Åström, opettajajäsen
Jouni Leskinen, opettajajäsen
Muut XX, oppilaiden edustaja
rehtorin sijaisena Annarella Ahlroos, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Asiat:
§ 1
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Päätös Puheenjohtaja Marko Matilainen ei päässyt osallistumaan kokoukseen. Johtokunta päätti kokouksen alussa valita tälle kokoukselle puheenjohtajaksi Ilpo Kiiskisen, hän on varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen.
§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Reetta Rasi ja Atte Ailio.
Läsnäololista liite 1
§ 3
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään sähköpostilla jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi
§ 4
LUKUVUODEN 2020-2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Liite 2
Päätös Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun toimintakertomuksen lukuvuodelle 2020 – 2021.
§ 5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori, ellei johtokunta ole muuta päättänyt.
allekirjoitus allekirjoitus Ilpo Kiisikinen Annarella Ahlroos varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
allekirjoitus allekirjoitus Reetta Rasi Atte Ailio pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa (https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu/meidan-koulu/johtokunta/)
14.8.2021.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tämän kokouksen päätöksiin ei saa hakea muutosta, koska päätökset koskevat asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi oikaisuvaatimuksen tekijä millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen
vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun


Johtokunnan pöytäkirja 10.3.2021

HELSINGIN KAUPUNKI Esityslista 10.3.2021
Taivallahden peruskoulu
johtokunta
Kokousaika 10.3.2021 klo 18.06
Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, etäkokous
Kutsutut:
Jäsenet Marko Matilainen, puheenjohtaja
Kiiskinen Ilpo, Päivi Palojoen henkilökohtainen huoltajavarajäsen
Atte Ailio, huoltajajäsen
Reetta Rasi, huoltajajäsen
Satu von Boehm, huoltajajäsen
Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen
Sara Åström, opettajajäsen
Jouni Leskinen, opettajajäsen
Muut XX, oppilaiden edustaja
Outi Lehtola, rehtori, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Annarella Ahlroos, virka-apulaisrehtori
Asiat:
§ 1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Ilpo Kiiskinen ja Atte Ailio.
Läsnäololista liite 1 – kopio Chat osiosta
§ 2
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi
§ 3
VIRKA-APULAISREHTORIN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS
Taivallahden peruskoulun virka-apulaisrehtori toivoo läsnäolo- ja
puheoikeutta tässä kokouksessa siitä syystä, että se on osa hänen
perehdytystä. Tavoitteena on pystyä tulevaisuudessa tarpeen tullen
sijaistamaan rehtoria talouteen liittyvissä asioissa. Läsnäolo
kokouksessa on osa rehtorin suorittamaa mentorointia virkaapulaisrehtorille.
Päätös Johtokunta hyväksyi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa
virka-apulaisrehtori Annarella Ahlroosille.
§ 4
TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN
VAHVISTAMINEN.
Esittelyssä rehtori käyttää erillistä diapakettia
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja
oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja
heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja
päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen
määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion
noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat
vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien
noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta
sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä
ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen
perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja
oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja
periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi
2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten
koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan
hyväksyttäväksi. Taivallahden peruskoulun osalta budjettikehys on
yhteensä 6 349 289,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu
oppilasmäärän keskiarvoon,
kevään 2021 osalta on 764 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta
766 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelman johtokuntaraportti,
tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen
työajan palkkasummasta.
Päätös Taivallahden peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa
johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman
määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta
sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi
tehdyt muutokset.
Johtokuntaraportti liitteineen liitteenä 2
§ 5
JOHTOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2021
Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti
nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Kansisivulla on tiedot kokousajasta ja -paikasta sekä läsnäolijoista.
Alaikäisen oppilaan nimen julkaisemisessa verkkosivulla pitää
ottaa huomioon seuraavaa: nimi voidaan viedä koulun verkkosivulle
vain oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella. Yli 15-
vuotias voi antaa itse suostumuksen, mutta huoltajalle on syytä
informoida asiasta. Jos suostumusta ei ole, pitää nimi poistaa
pöytäkirjasta (esim. korvata se XX:llä).
Jos johtokunnan käsittelemässä asiassa tai päätöksessä esiintyy
henkilön nimi, jota ei voi julkaista koulun verkkosivulla, pitää nimi
poistaa.
Päätösasiakirjoissa voidaan mainitta liitteitä, joita ei julkaista
internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä
tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa
yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai
ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen
muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän
tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon
asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista
hankinnoista § 348/2007 )
Alkuperäinen pöytäkirja allekirjoitetaan entiseen tapaan. Verkkosivulle
ei voida kuitenkaan viedä allekirjoituksia. Tämän vuoksi pitää tehdä
julkaistavaan pöytäkirjaan seuraava merkintä: nimet ja roolit ja lisäksi
maininnat, että pöytäkirja on tarkastettu ja että allekirjoitettu pöytäkirja
on koulun kansliassa.
Pöytäkirja julkaistaan koulun verkkosivulla mahdollisimman pian
tarkastamisen jälkeen: esim. pöytäkirja on tarkastettu 7.11. kuluessa,
se viedään koulun verkkosivulle 8.11. (= nähtävänä pitämispäivä) ja
seuraavasta päivästä 9.11.2017 aletaan laskea seitsemän päivää,
minkä ajan kuluttua kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä (eli kunnan jäsen on saanut tiedon 16.11.2017).
Päätös Johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa koulun
kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu,
osoitteessa:
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu/meidan-koulu/johtokunta/
§ 6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:24.
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori,
ellei johtokunta ole muuta päättänyt.
allekirjoitus allekirjoitus
Marko Matilainen Outi Lehtola
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
allekirjoitus allekirjoitus
Ilpo Kiiskinen Atte Ailio
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
(https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu/meidan-koulu/johtokunta/)
12.3.2021.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tämän kokouksen päätöksiin ei saa hakea muutosta, koska päätökset koskevat asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata
Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen
vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun

Johtokunnan pöytäkirja 1.10.2020

HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1.10.2020

Taivallahden peruskoulu
johtokunta
Kokousaika to 1.10.2020 klo 18:00 – 19:01
Kokouspaikka Etäkokous, kokouslinkki tulee vähän ennen kokousta sähköpostiinne.
Kutsutut: Jäsenet:
Marko Matilainen puheenjohtaja
Atte Ailio huoltajajäsen
Satu von Boehm huoltajajäsen
Reetta Rasi huoltajajäsen
Ilpo Kiiskinen huoltajajäsenen henkilökohtainen varajäsen
Sara Åström opettajajäsen
Tero Alavuotunki opettajajäsenen henkilökohtainen varajäsen
Auli Kivi-Nieminen muun henkilöstön jäsen
Muut:
oppilasedustajat: X ja X
esittelijät: Outi Lehtola, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Annarella Ahlroos, esittelijä § 5
Läsnäololista liite 1a
Asiat
Ennen kokouksen alkua varmistetaan edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset.
Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkistajat ovat kuitanneet pöytäkirjan sähköisesti.
§ 1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi
jäsenet Atte Ailio ja Satu von Boehm. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
§ 2
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään kutsun liitteenä jaettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
§ 3
OPPILASJÄSENTEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS
Johtokunta päätää oppilaskunnan nimeämille oppilaiden edustajille
läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna
2020-2021. Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä
läsnäolo-oikeutta silloin kun oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita
käsitellään johtokunnan kokouksessa.
Päätös Johtokunta päätti myöntää oppilaille X ja X läsnäolo- ja puheoikeuden
johtokunnan kokouksiin lukuvuonna 2020 - 2021.
§ 4
ILMOITUSASIA
Kuultiin rehtorille toimitetut varsinaisen opettajajäsenen sekä
henkilökunnan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen eronpyynnöt
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnan suomenkieliselle
jaokselle. Kuultiin rehtorille toimitetut henkilöstökokouksen ehdotukset
luottamustoimeen valittavista.
Varsinaiseksi opettajajäseneksi johtokuntaan ehdotetaan kasvatuksen
ja koulutuksen suomenkieliselle jaokselle Jouni Leskistä. Hänen
henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Tero Alavuotunki.
Henkilökunnan jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ehdotetaan
kasvatuksen ja koulutuksen suomenkieliselle jaokselle Tina Mäkelää.
Varsinaisena muun henkilöstön johtokunnan jäsenenä jatkaa Auli KiviNieminen.
Liite 2 ja 3
Päätös Kirjataan asia johtokunnan jäsenille tiedotetuksi ja odotetaan
lautakunnan päätöstä uusista johtokunnan jäsenistä.
§ 5
TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ LUKUVUODELLE 2020 - 2021
Liite 4
Opettajakunta käsitteli YS-ajalla ke 23.9.20 toimintasuunnitelman
lukuvuodelle 2020-2021.
Rehtorit esittelevät yhdessä opettajajäsenten kanssa
toimintasuunnitelman (TOSU) nostot ja kohdat jotka kiinnostavat
johtokunnan jäseniä.
Päätös: Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun toimintasuunnitelman
lukuvuodelle 2020 – 2021. Osana toimintasuunnitelmaa esiteltiin
asiakaskyselyn tulokset. Wilmasta tulostettu versio liite 4.
§ 6
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN
PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2021 – 2022
”Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31.
päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden
työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).
Lukuvuonna 2021 – 2022 itsenäisyyspäivä ja loppiainen sattuvat
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi
työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 188 työpäivää.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan
lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten
peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2021 - 2022:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke).
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (su).
Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma
olisi kaksi viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa
olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.
2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2021 (ti) ja päättyy 22.12.2021 (ke).
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 2.1.2022 (su).
Työaika alkaa keväällä 3.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa.
Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun
kolmantena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa
viikon talviloma.
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan
lausuntoon.
Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee
huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus
ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä
tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä.
Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen
lausuntojen mukana.
Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik
Hirviniemelle alla olevaan osoitteeseen 8.10.2020 (to) mennessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki
Lisätiedot:
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin (09) 310 26086 tai
henrik.hirviniemi@hel.fi
Oppilaskunnalta on pyydetty oma lausunto, jonka esittelee
oppilasedustajat ja se liitetään johtokunnan lausuntoon (Liite 5 )
Ennen johtokunnan kokousta asia on käsitelty opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa seuraavasti näiden mielipiteen
selvittämiseksi:
- Opettajakunta ke 23.9. – YS –aika. Opettajajäsen esittelee
kannanoton.
- Avustajat ma 28.9 – POY-luokkien tiimiaika sekä muun henkilöstön
kanssa sähköpostilla. Muun henkilöstön jäsen esittelee kannanoton.
Päätös: Johtokunta lausuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavaa:
Vaihtoehto 1
Pöytäkirjanote liite 6 ja liite 5 – oppilaskunnan lausunto
§ 7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori,
ellei johtokunta ole muuta päättänyt.
_____________________ ______________________
Marko Matilainen Outi Lehtola
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
_____________________ _______________________
Atte Ailio Satu von Boehm
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
(www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu )
x.10.2020.
Liitteet:
1. läsnäololista 1a – etäkokouksen läsnäololista viestikommenteina
2. opettajajäsenen valinta ja ehdotus luottamustoimeen valittavasta kasvatuksen ja
koulutuksen suomenkieliselle jaokselle (opettajankokouksen pöytäkirja)
3. muun henkilökunnan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valinta ja ehdotus
luottamustoimeen valittavasta kasvatuksen ja koulutuksen suomenkieliselle
jaokselle (muun henkilökunnan kokouksen pöytäkirja)
4. tuloste Wilman toimintasuunnitelmasta lukuvuodelle 2020 – 2021
5. oppilaskunnan lausunto lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajoista
6. Pöytäkirjan ote – johtokunnan lausuto lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajoista
(huom. liitteeksi oppilaskunnan lausunto liite 5)

Johtokunnan pöytäkirja 2.10.2019

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2.10.2019
Taivallahden peruskoulu
johtokunta
Kokousaika ke 2.10.2019 klo 18:23 – 20:25
Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, Eteläinen Hesperiankatu 38, kanslia viereinen
neuvotteluhuone
Kutsutut: Marko Matilainen, puheenjohtaja
Ilpo Kiiskinen, varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
Atte Ailio, huoltajajäsen
Satu von Boehm, huoltajajäsen
Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen
Sara Åström, opettajajäsen
Milja-Maija Passi, opettajajäsen
Muut X, oppilaiden edustaja
X, oppilaiden edustaja
Outi Lehtola, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Läsnäololista liite 1
Asiat
§ 1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi
jäsenet Milja-Maija Passi ja Atte Ailio. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
§ 2
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään kutsun liitteenä jaettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi
§ 3
OPPILASJÄSENTEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS
Johtokunta päätää oppilaskunnan nimeämille oppilaiden edustajille
läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna
2019-2020. Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä
läsnäolo-oikeutta silloin kun oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita
käsitellään johtokunnan kokouksessa.
Päätös Johtokunta päättää myöntää oppilaille X ja X läsnäolo- ja puheoikeuden
johtokunnan kokouksiin lukuvuonna 2019 - 2020. Heidän molempien
henkilökohtainen varajäsen on X.
§ 4
ILMOITUSASIA
Kuultiin rehtorille toimitettu varsinaisen huoltajajäsenen eronpyyntö
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunnan suomenkieliselle
jaokselle.
Liite 2
Päätös Johtokunta päätti kokoonkutsua uuden huoltajajäsenen valitsemiseksi
vanhempainkokouksen 13.11.2019 klo 18.00. Kokous järjestetään
koulun ruokalassa. Rehtori tekee Wilma -tiedotteen ja -viestin kutsusta.
§ 5
TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ LUKUVUODELLE 2019 - 2020
Liite 3
Opettajakunta käsitteli KIKY –tilaisuudessa lauantaina 28.9.19
toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020 ja valmisteli keskeisistä
kohdista johtokunnalle nostoja. Opettajakunnan nostot ovat
neuvotteluhuoneen seinillä postereina.
Rehtori esittelee opettajakunnan nostot ja kohdat jotka kiinnostavat
johtokunnan jäseniä.
Päätös: Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun toimintasuunnitelman
lukuvuodelle 2019 – 2020. Tulostettu versio liite 3.
Johtokunnan palautetta:
- 1.6. tiedottaminen
o Yhteisistä vanhempainilloista toivotaan koostetta koulun
kotisivuille esim. diat.
- Luvusta 2 ja 3 käytiin opettajien etukäteen nostamat nostot läpi.
o Johtokunnan palaute viedään eteenpäin ja erityisesti kodin ja
koulun yhteistyötä kehitetään yhteistyössä
vanhempainyhdistyksen kanssa.
§ 6
JOHTOKUNNAN LAUSUNTO JÄTKÄSAAREN, RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN JA
TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN OPPILAAKSIOTTOALUEISTA 1.8.2020 ALKAEN
Liite 4 – lausuntopyyntö
Lausuntopyyntöön liittyvä liite 5 toimitetaan kokouksessa nähtäväksi.
Oppilaskuntaa on pyydetty käsittelemään lausuntopyyntöä.
Lausuntopyynnöstä suullisesti tiedon antavat oppilaiden näkökulmasta
oppilasedustajat.
Taivallahden peruskoulun henkilökunta on käsitellyt lausuntopyyntöä
seuraavasti: opettajat YS –ajalla 18.9.19 ja avustajat
avustajakokouksessa 17.9.19. Johtokunnan jäsenet, Opettajien
edustajat Passi ja Åström sekä henkilökunnan edustaja Kivi-Nieminen
käyttävät puheenvuorot.
Päätös: Johtokunta lausuu seuraavaa: Johtokunta toteaa ehdotuksen olevan
hyvä ja kannattaa tätä.
Johtokunta kuuli oppilaskunnan lausunnon (liite 7) ja keskusteli lyhyesti
asiasta henkilökunnan ja opettajakunnan edustajien kanssa.
Pöytäkirjanote toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen
perusopetusjohtaja Outi Salolle.
Pöytäkirjanote liite 6
§ 7
LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖJA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä
heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä
vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).
Lukuvuonna 2020 - 2021 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin
lauantaiksi, joten se vähentää yhden työpäivän. Koulutyötä tulee siis tehdä 189
työpäivää.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla
olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja
loma-aikoihin lukuvuonna 2020 - 2021:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi
kaksi viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon
syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.
2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su).
Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).
Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma
olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä.
Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.
Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan
lausuntoon.
Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia
siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä
heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun
oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista
vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee
toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.
Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle
alla olevaan osoitteeseen 11.10.2019 (pe) mennessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki
Lisätiedot:
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin (09) 310 87180 tai
anu.kangaste@hel.fi
Outi Salo, perusopetusjohtaja
Oppilaskunnalta on pyydetty oma lausunto, jonka esittelee
oppilasedustajat ja se liitetään johtokunnan lausuntoon (Liite 7 )
Ennen johtokunnan kokousta asia on käsitelty opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa seuraavasti näiden mielipiteen
selvittämiseksi:
- Opettajakunta ke 18.9. – YS -aika
- Avustajat ti 17.9 - avustajakokous
Päätös: Johtokunta lausuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavaa:
Taivallahden peruskoulun johtokunta on vaihtoehdon 1 kannalla, jota
kannattavat myös oppilaskunta ja henkilöstön enemmistö.
Pöytäkirjanote liite 8 ja liite 7 – oppilaskunnan lausunto
§ 8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori, ellei
johtokunta ole muuta päättänyt.
_____________________ ______________________
Marko Matilainen Outi Lehtola
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
_____________________ _______________________
Milja-Maija Passi Atte Ailio
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
(www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu )
10.10.2019.
Liitteet:
1. Läsnäololista
2. Huoltajajäsenen eronpyyntö luottamustoimesta kasvatuksen ja koulutuksen
suomenkieliselle jaokselle
3. Tuloste Wilman toimintasuunnitelmasta lukuvuodelle 2019 – 2020
4. Lausuntopyyntö Jätkäsaaren peruskoulun, Ruoholahden ala-asteen koulun ja
Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2020 alkaen
5. Edelliseen lausuntopyyntöön liittyvä liite
6. Pöytäkirjan ote - johtokunnan lausunto Jätkäsaaren peruskoulun, Ruoholahden alaasteen koulun ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2020 alkaen
7. Oppilaskunnan lausunto lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja loma-ajoista
8. Pöytäkirjan ote – johtokunnan lausuto lukuvuoden 2019 – 2020 työ- ja loma-ajoista
(huom. liitteeksi oppilaskunnan lausunto liite 7)


Johtokunnan pöytäkirja 12.6.2019

HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12.6.2019
Taivallahden peruskoulu
johtokunta
Kokousaika 12.6.2019 klo 16:06 – 18:50
Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, rehtorin kanslia
Kutsutut:
Jäsenet Marko Matilainen, puheenjohtaja
Ilpo Kiiskinen, henkilökohtainen huoltajavarajäsen
Atte Ailio, huoltajajäsen
Riikka Vanhanen, henkilökohtainen huoltajavarajäsen
Satu von Boehm, huoltajajäsen
Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen
Sara Åström, opettajajäsen
Milja-Maija Passi, opettajajäsen
Muut x, oppilaiden edustaja
asiantuntijana kokouksessa:
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, kielenopetuksen
kehittäminen ja suunnittelu, Kehittämispalvelut, Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, eteläinen ja keskinen
alue (A4), perusopetuksen alueelliset palvelut
esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Outi Lehtola, Taivallahden peruskoulun rehtori
Asiat
§ 1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Auli Kivi-Nieminen ja Atte Ailio.
Osallistujalista kokouksesta pöytäkirjaan liitteeksi 1
§ 2
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Kokouksen ainoana päätettävänä asiana on § 4, lausuntopyyntö
kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelmasta on
edellisessä kokouksessa 22.5.19 jätetty pöydälle. Lausuntopyyntö on
liitteenä 2.
Työryhmän esityksen Taivallahden peruskoulun johtokunnan
lausunnoksi kielikylvyn kieliohjelmaksi on puheenjohtaja lähettänyt
johtokunnan jäsenille tänään sähköpostitse tutustuttavaksi. Tämä esitys
jaetaan liitteenä 3 kokouksessa osallistujille.
Elias päiväkodin vanhempaintoimikunnan kannanotto 22.5.2019
Taivallahden peruskoulun kielikylpyopetuksen kieliohjelmaan jaetaan
liitteenä 4 kokouksessa osallistujille.
Jäsen Satu von Boehm toimitti kokoukseen Elias päiväkodin
vanhempaintoimikunnan allekirjoitetun kannanoton työryhmän
esitykseen, tämä kannanotto on päivätty 10.6.2019 (liite 5).
§ 3
ASIANTUNTIJOIDEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS
Johtokunta päättää myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
asiantuntija edustajille: Välitalo ja Koistinen läsnäolo- ja puheoikeuden
johtokunnan tässä kokouksessa. Asiantuntija edustajilla ei ole oikeutta
ottaa osaa päätöksentekoon johtokunnan kokouksessa.
Päätös: Johtokunta päätti myöntää esittelijän pyytämien kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan asiantuntija edustajille: Hanna Välitalo ja Satu
Koistinen läsnäolo- ja puheoikeuden tässä johtokunnan kokouksessa
kohdassa § 4 esittelyn ajaksi.
§ 4
JOHTOKUNNAN LAUSUNTO
JOHTOKUNTIEN LAUSUNNOT KIELIKYLPYOPETUKSEEN
OSALLISTUVIEN OPPILAIDEN KIELIOHJELMASTA (saapunut
koululle 8.5.2019)
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää
perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta. Kielikylpyopetuksen kieliohjelmaa on valmisteltu
yhteistyössä koulujen johtokuntien kanssa ja tavoitteena on varmistaa
riittävä ruotsin kielen opetuksen määrä kaikissa kielikylpyopetusta
antavissa kouluissa. Koulujen johtokuntien tapaaminen pidettiin
28.2.2019, jolloin eri vaihtoehdoista keskusteltiin. Keskustelussa nousi
esille kaksi vaihtoehtoista kieliohjelmaa, joista kielikylpyopetusta antavat
koulut valitsevat toisen. Vaihtoehdot on esitelty liitteessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää
johtokunnalta:
lausuntoa ehdotetuista kielikylpyopetukseen osallistuvien
oppilaiden vaihtoehtoisista kieliohjelmista A ja B.
Kielikylpyopetusta tarjoavat koulut määrittelevät
opetussuunnitelmassaan, kumpaa kieliohjelmaa koulussa noudatetaan.
Lausunnot osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan
suomenkieliselle jaostolle ja toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan alla olevaan osoitteeseen 14.6.2019 mennessä.
Johdon asssitentti
Heli Kyröläinen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Perusopetuspalvelut
PL 51300
00009 Helsingin kaupunki
Lisätiedot:
- pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen
Johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ke 22.5.2019:
”Päätös: Taivallahden peruskoulun johtokunta päätti jättää asian
pöydälle ja asian käsittely siirretään ylimääräiseen
johtokunnankokoukseen, joka järjestetään ke 12.6.2019 klo 16.00.
Lausunnon valmistelee johtokunnan asettama työryhmä. Työryhmän
kokoonkutsujana toimii kielikylpyopettaja Sara Åström. Työryhmä
koostuu johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista
varajäsenistä. Työryhmään kutsutaan mukaan myös Taivallahden
peruskoulun opettajia.”
Lausuntopyynnön valmistellut pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen
on kokouksessa läsnä asiantuntijana ja hän voi omalta osaltaan kertoa
lausuntopyynnön taustoista sekä johtokunnan lausunnon
jatkokäsittelystä.
Aluepäällikkö Hanna Välitalo on kokouksessa läsnä asiantuntijana ja
hän voi omalta osaltaan kertoa lausuntopyyntöä normittavista taustoista
sekä johtokunnan lausunnon jatkokäsittelystä.
Kokouksessa jaettu liitteinä edellisessä kokouksessa asetetun
työryhmän valmistelema pohjaesitys lausunnosta (liite 3) ja Päiväkoti
Eliaksen vanhempainyhdistyksen kannanotto Taivallahden peruskoulun
kielikylvyn kieliohjelmasta (liite 4) sekä uusi kokouksessa toimitettu
kannanotto päivämäärällä 10.6.2019 (llite5).
17.33 kokouksesta poistui huoltajavarajäsen Ilpo Kiiskinen
18.04 kokouksesta poistui opettajajäsen Sara Åström
18.09 kokouksesta poistui opettajajäsen Mija-Maija Passi
Päätös: Taivallahden peruskoulun johtokunta päättää lausua seuraavaa:
Johtokunta katsoo lausuntopyynnön malleista (A tai B), että kumpikaan
malli ei ole hyvä. Taivallahden johtokunta lausuu vaihtoehtoisen mallin
Taivallahti.
Johtokunnan antama ehdotus turvaa kaksi A –kieltä ja toivoo, että tähän
osoitetaan tarvittavat resurssit koululle lisäresurssina. Taulukossa
Taivallahden ehdotuksessa tarvittava lisäresurssi on 8 vuosiviikkotuntia
yhtä vuosiluokkaa varten.
Kielikylpyopetuksessa oleva oppilas saa valita kolme A -kieltä
peruskoulun aikana, siis kaksi A -kieltä kielikylpykielen (ruotsi) lisäksi.
Lisäksi kielikylpyoppilas voi edelleen valita valinnaisaineena B2 –kielen.
Johtokunta esittää omaa vaihtoehtoa Taivallahti:
Vaihtoehto B
Vuosiluokat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT. 1-9
Äidinkieli ja kirjallisuus
suomeksi 2 2 4 4 4 4 3 3 3 29
Äidinkieli ja kirjallisuus ruotsiksi 5 5 1 1 0 0 1 0 0 13
A1-kieli 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20
A2-kieli, ruotsi 2 2 2 2 2 2 12
B1-kieli 2 2 2 2 8
B2-kieli 2 2 4
Ruotsin osuus yhteensä 5 5 1 1 1 1 3 2 2 21
Vaihtoehto A
Vuosiluokat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT. 1-9
Äidinkieli ja kirjallisuus
suomeksi 2 2 4 4 4 4 3 3 3 29
Äidinkieli ja kirjallisuus ruotsiksi 5 5 1 1 0 0 1 0 0 13
A1-kieli, ruotsi 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20
A2-kieli 2 2 2 2 2 2 12
B1-kieli 2 2 2 2 8
B2-kieli 2 2 4
Ruotsin osuus yhteensä 7 7 3 3 3 2 3 2 3 33
Vaihtoehto Taivallahti
Vuosiluokat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT. 1-9
Äidinkieli ja kirjallisuus (yht.), 7 7 5 5 4 4 4 3 3 42
josta suomeksi 2 2 4 4 4 4 3 3 3 29
josta ruotsiksi 5 5 1 1 0 0 1 0 0 13
Taivallahden ehdotuksen lisäys
(keltaisella pohjalla vaadittava
lisäresurssi)
0 0 2 2 3 2 2 2 2+1 8
A1-kieli, muu kuin ruotsi 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20
A2-kieli 2 2 2 2 2 2 12
B1-kieli, ruotsi (nämä tunnit
siirretty kielikylpy ruotsin
opetukseen)
2 2 2 2 8
B2-kieli 2 2 4
Ruotsin osuus yhteensä 5 5 3 3 3 2 3 2 3 29
Rehtori esittelijänä jättää eriävän mielipiteen päätetystä lausunnosta
esityksen kustannusvaikutusten vuoksi.
§ 5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori,
ellei johtokunta ole muuta päättänyt.
______________________
Marko Matilainen
puheenjohtaja
______________________
Outi Lehtola
esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
_____________________ ___________________
Auli Kivi-Nieminen Atte Ailio
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
(www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu )
17.6.2019.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


Johtokunnan pöytäkirja 22.5.2019

HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja 22.5.2019
Taivallahden peruskoulu
johtokunta
Kokousaika 22.5.2019 klo 18.30 – 20.00
Kokouspaikka Taivallahden peruskoulu, Eteläinen Hesperiankatu 38, rehtorin kanslia
Läsnä:
Jäsenet Marko Matilainen, puheenjohtaja
Ilpo Kiiskinen, huoltajajäsenen varajäsen
Atte Ailio, huoltajajäsen
Riikka Vanhanen, huoltajajäsenen varajäsen
Satu von Boehm, huoltajajäsen
Auli Kivi-Nieminen, henkilökunnanjäsen
Sara Åström, opettajajäsen
Milja-Maija Passi, opettajajäsen
Muut x, oppilaiden edustaja
Outi Lehtola, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Asiat
§ 1
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Sara Åström ja Milja-Maija Passi.
§ 2
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Päätös Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
§ 3
JOHTOKUNNAN LAUSUNTO
JOHTOKUNTIEN LAUSUNNOT KIELIKYLPYOPETUKSEEN
OSALLISTUVIEN OPPILAIDEN KIELIOHJELMASTA (saapunut
koululle 8.5.2019)
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää
perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä
ja mitoituksesta. Kielikylpyopetuksen kieliohjelmaa on valmisteltu
yhteistyössä koulujen johtokuntien kanssa ja tavoitteena on varmistaa
riittävä ruotsin kielen opetuksen määrä kaikissa kielikylpyopetusta
antavissa kouluissa. Koulujen johtokuntien tapaaminen pidettiin
28.2.2019, jolloin eri vaihtoehdoista keskusteltiin. Keskustelussa nousi
esille kaksi vaihtoehtoista kieliohjelmaa, joista kielikylpyopetusta antavat
koulut valitsevat toisen. Vaihtoehdot on esitelty liitteessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää
johtokunnalta:
lausuntoa ehdotetuista kielikylpyopetukseen osallistuvien
oppilaiden vaihtoehtoisista kieliohjelmista A ja B.
Kielikylpyopetusta tarjoavat koulut määrittelevät
opetussuunnitelmassaan, kumpaa kieliohjelmaa koulussa noudatetaan.
Lausunnot osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan
suomenkieliselle jaostolle ja toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan alla olevaan osoitteeseen 14.6.2019 mennessä.
Johdon asssitentti
Heli Kyröläinen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Perusopetuspalvelut
PL 51300
00009 Helsingin kaupunki
Lisätiedot:
- pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen
Päätös Taivallahden peruskoulun johtokunta päätti jättää asian pöydälle ja
asian käsittely siirretään ylimääräiseen johtokunnankokoukseen, joka
järjestetään ke 12.6.2019 klo 16.00.
Lausunnon valmistelee johtokunnan asettama työryhmä. Työryhmään
kokoonkutsujana toimii kielikylpyopettaja Sara Åström. Työryhmä
koostuu johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista
varajäsenistä. Työryhmään kutsutaan mukaan myös kutsutaan
Taivallahden peruskoulun opettajia.
§ 4
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYNTÄ LUKUVUODELTA 2018 - 2019
Liite 2 – opettajakunta valmistelee toimintakertomusta ja sen
valmistuttua se lähetetään etukäteen johtokunnan jäsenille.
Johtokunnan kokous on poikkeuksellisen aikaisin koulun lukuvuoden
päättymiseen nähden. Toivomme opettajakunnalle tämän vuoksi
oikeutta viimeistellä toimintakertomusta vielä toukokuun 2019 loppuun
asti.
Päätös Johtokunta hyväksyi Taivallahden peruskoulun toimintakertomuksen
lukuvuodelta 2018 – 2019.
§ 5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.
Tämän kokouksen päätösten toimeenpanosta huolehtii rehtori,
ellei johtokunta ole muuta päättänyt.
_______________ _______________
Marko Matilainen Outi Lehtola
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
_______________ _______________
Sara Åström Milja-Maija Passi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
(https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/taivallahden-peruskoulu/meidankoulu/johtokunta/johtokunta)
x.X.2019.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitusaika
Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
tai oppilaan määräaikaista erottamista, tulee tehdä 14 päivän kuluessa
siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle tiedoksi. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona
päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen
vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.26.08.2021 11:44