Suoraan sisältöön

Arviointi

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan lukuvuoden aikaiseen arviointiin sekä arviointiin lukuvuoden päättyessä. Oppilaiden koulutyötä arvioidaan yleisten opetussuunnitelman tavoitteiden ja hyvän osaamisen kriteerien mukaisesti.

Koulussa tapahtuvan arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lukuvuoden aikainen arviointi

Lukuvuoden aikana oppilaat saavat oppimisestaan ja edistymisestään palautetta monipuolisesti, myös oppitunneilla. Todistuksen lisäksi oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa käydään vuorovaikutteisia palautekeskusteluja.

Tahvonlahden ala-asteella painotetaan jatkuvan suullisen ja kirjallisen palautteen ja arvioinnin, sekä itsearvioinnin merkitystä. Lukuvuoden alussa oppilaat asettavat itselleen sekä ainekohtaisia että yleisiä koulunkäynnin tavoitteita.

Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti yksilölliset tavoitteet huomioiden.

Arviointi lukuvuoden päättyessä

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen. Se ilmaisee sanallisesti tai numeroin, miten oppilas on lukuvuoden aikana saavuttanut tavoitteet eri oppiaineissa. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti yksilölliset tavoitteet huomioiden.

Vuosiluokkien 1–3 todistuksissa käytetään yksinomaan sanallista arviointia ja se kohdistuu ensisijaisesti oppilaan edistymiseen sekä yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin.

Vuosiluokkien 4–6 todistuksissa käytetään numeroarviointia.

Mikäli oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli tai oppilaalla on pidennetty oppivelvollisuus, arviointi voi olla sanallista tai numeroarviointia.01.11.2022 18:22