Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[4.3.2021]  Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  

   

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 

   

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

   

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

 

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

   

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   

   

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   

   

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.   

 

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   

   

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin.Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

 

Stadin AO 

 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.   

 

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla. 

[3.2.] Talviloma viikolla 8

Koulumme viettää talvilomaa viikolla 8 22.2.-26.2.2021

[19.1.2021] Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa Gunillankuja 3 (väistörakennus) 2-kerroksisessa rakennuksessa ruokalassa. Keskiviikkona 20.1.21 kello 8-10 ja kello 17-19.


[19.11.2020] Tervetuloa kouluun

Laajasalon alueen yhteinen tilaisuus tulevien 1. luokan oppilaiden huoltajille -kooste

Lähikoulu löytyy omalta asuinalueelta

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Koulu alkaa syyslukukauden 2021 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2014.

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns.lähikoulu. Kouluverkko on suunniteltu siten, että lähes kaikki oppilaat voivat opiskella koko peruskouluaikansa oman asuinalueensa lähikoulussa.

Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, jossa on 1.–9. luokat, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä.

Lisäksi Helsingissä on yksityisiä kouluja ja valtion kouluja.

Hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun

Lapsi voi hakeutua myös muuhun kuin lähikouluun. Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti omalta alueelta tulevat oppilaat, mutta jos tilaa on, myös muita voidaan ottaa valintaperusteidenosoittamassa järjestyksessä. Tällöin huoltajat vastaavat oppilaan mahdollisesta kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Laajasalon alueen koulut

Laajasalon peruskoulu – vuosiluokat 1-9
Poikkilaakson ala-aste – vuosiluokat 1-6
Santahaminan ala-asteen koulu – vuosiluokat 1-6
Tahvonlahden ala-aste – vuosiluokat 1-6
Kruunuvuorenrannan peruskoulu 7-9

Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Opetussuunnitelmassa korostetaan laaja-alaista osaamista, johon kuuluvat esimerkiksi ajattelun taidot, yhdessä toiminen ja arjen taidot. Lasta kannustetaan tuomaan esille omia ideoita ja kiinnostuksensa kohteita.

A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla

A1-kieli on kaikille oppilaille yhteinen oppiaine 1. luokalta alkaen. A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli valitaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Kielitarjonta ja viikoittaiset tuntimäärät vaihtelevat kouluittain.

Alueen nykyinen kieliohjelma

Laajasalon peruskoulu

 • A1-kielet 1. luokalta alkaen englanti, ranska, ruotsi
 • Kaksikielinen suomi-englanti –luokka, jonne haetaan soveltuvuuskokeen kautta
 • Valinnainen A2-kieli 3.luokalta alkaen: englanti, espanja, saksa

Poikkilaakson ala-aste

 • A1-kieli 1. luokalta alkaen: englanti
 • A2-kieli 3. luokalta alkaen: espanja ja saksa

Santahaminan ala-aste

 • A1-kieli 1. luokalta alkaen: englanti
 • A2-kieli 3. luokalta alkaen: saksa

Tahvonlahden ala-aste

 • A1-kielet 1. luokalta alkaen: englanti ja espanja
 • A2-kielet 3. luokalta englanti, espanja ja ruotsi

Kaikissa kouluissa B1-kieli 6. luokalta alkaen kaikille yhteinen: ruotsi

Suomi toisena kielenä

Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, tai oppilaalla on monikielinen tausta, voi hän opiskella suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärää. Kielitaidon taso arvioidaan koulussa, mutta huoltaja päättää oppimäärän valinnasta.

S2-oppimäärän mukaisesti voi opiskella kunnes suomen kielen taito riittää suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. S2-opetus ei ole tukiopetusta tai erityisopetusta, eikä se lisää oppilaan tuntimäärää. S2-oppimäärän opetus voi tapahtua joko erillisissä S2-ryhmissä tai S2-opetusta voi saada myös suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla.

Oman äidinkielen opetus

Helsingin kaupunki tarjoaa oman äidinkielen, kotikielen tai ulkomailla opiskellessa hankitun kielen ylläpito-opetusta. Opetusta järjestetään oppilaiden ilmoittautumisten perusteella. Opiskelu on perusopetusta täydentävää opetusta, joka lisää viikoittaista tuntimäärää 2 tunnilla. Opetukseen osallistumisesta annetaan sanallisen todistus lukuvuositodistuksen liitteenä.

Opetukseen voivat ilmoittautua:

 • oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi
 • oppilaat joiden lähisuvun äidinkieli tai kotikieli on romani tai saame
 • paluumuuttajaoppilaat, jotka haluavat osallistua ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen

Oppimisen arviointi

 • ohjaa ja kannustaa opiskelua monipuolisesti
 • kehittää itsearvioinnin taitoja
 • on eettistä ja oikeudenmukaista, rohkaisevaa
 • on oppilaita osallistavaa vuorovaikutusta
 • vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihin ja vahvuuksiin.
 • 1.-3.-luokilla sanallinen arviointi ja 4.-6.-luokilla numeroarviointi lukuvuositodistuksessa.

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Kuraattori auttaa, jos oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kavereiden kanssa tai jos hänen elämässään on ollut suuria muutoksia selvittää kasvatukseen ja kotitilanteeseen liittyviä asioita.

Koulupsykologi auttaa oppimiseen, keskittymiseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa selvittää kasvatukseen ja kotitilanteeseen liittyviä asioita.

Terveydenhoitaja mm. tapaa oppilaan lukuvuosittain terveystarkastuksessa.

Koululääkäri mm. tekee laajan terveystarkastuksen kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille.

Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia.

Iltapäivätoiminta koulun jälkeen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä  tiedotetaan lisää kouluunilmoittutumisen yhteydessä. Hakuaika iltapäivätoimintaan on 22.3. – 23.4.2021.

Lisätietoja: www.hel.fi/iltapaivatoiminta


[11.11.2020] Kruunuvuorenrantaan uusi koulu

Kruunuvuorenrantaan on perustettu uusi koulu. Koulun nimi on Kruunuvuorenrannan peruskoulu. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2021 vuosiluokalla 7. Koulu laajenee ensivaiheessa vuosittain käsittämään vuosiluokat 7­–9. Uuden koulun perustamisella taataan tilat alueen kasvavalle oppilasmäärälle.

Syksystä 2021 alkaen Tahvonlahden ala-asteen koulun 6. luokkalaiset jatkavat 7. luokalle tähän uuteen Kruunuvuorenrannan peruskouluun Laajasalon peruskoulun sijaan. Laajasalon peruskoulussa jo aloittaneet oppilaat jatkavat edelleen Laajasalon peruskoulussa. Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue on sama kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue. Muilta osin Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ei tule nyt muutoksia, eikä Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue muutu.

Uusi koulu käyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoja väliaikaisia tiloja osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, kunnes Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus (osoitteessa Gunillantie 12) valmistuvat vuonna 2022. Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu tämän hetken investointiohjelman mukaan vuonna 2025. Koulu suunnitellaan noin 700 oppilaalle.

Lisätietoja päätöksestä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote

Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.-9. luokkien oppilaaksiottoalue 1.8.2021 alkaen, kartta


[9.11.2020] Soveltuvuuskoepäivät 13.1.2021 ja varapäivä 20.1.2021

Paikka: Laajasalon peruskoulu (Koulutanhua 1, Alatalo) alkaen kello 08:00 ja päättyen viimeistään kello 10:00.

Mikäli oppilas on pakottavasta syystä esteellinen osallistumaan valintakokeeseen varsinaisena koepäivänä 13.1.21, on huoltajan ilmoitettava asiasta rehtori Tarja Tapperille (tarja.tapper@hel.fi) 13.1. kello 8.30 mennessä (huoltajantoimitettava lääkärintodistus koululle mainittuun ajankohtaan mennessä)

Mukaan liikuntavarusteet, sisäpelikengät ja juomapullo. Tarvittaessa voi ottaa mukaan myös pientä välipalaa.

Soveltuvuuskokeissa mitataan liikunnan perustaitoja:

 • Koordinaatio
 • Ketteryys
 • Liikkuvuus
 • Rytmi
 • Kestävyys
 • Nopeus


[4.11.2020] Kutsu koulutulokkaiden vanhempainiltaan

Aika: ti 17.11.2020 klo 18 alkaen

Paikka: Liity vanhempainiltaan tästä linkistä etänä

Tilaisuus on tarkoitettu

 • Poikkilaakson ala-asteen, Santahaminen ala-asteen ja Tahvonlahden ala-asteen oppilaaksiottoalueella asuville perheille

Infossa kerromme koulun aloitukseen ja oppimiseen liittyviä asioita sekä vastaamme kysymyksiin. Teemoja ovat mm. opiskelu ja oppiminen alkuopetuksessa koulujen kieliohjelma, oppimisen tuki sekä aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutuminen.

Poikkilaakson ala-aste rehtori Sauli Jukkala 09 310 56901/ sauli.jukkala@hel.fi

Santahaminan ala-asteen rehtori Aarne Cederberg 09 310 56980 / aarne.cederberg@hel.fi

Tahvonlahden ala-asteen rehtori Tarja Tapper 09 310 82625 / tarja.tapper@hel.fi

TERVETULOA!


[4.11.2020] Hyvät 6. luokkalaisten huoltajat

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Tahvonlahden ala-astetta käyvien oppilaiden lähikoulu on Kruunuvuorenrannan peruskoulu, joka aloittaa toimintansa 1.8.2021. Kutsumme teidät infotilaisuuteen tiistaina 10.11. klo 18 alkaen Meetin välityksellä. Kerromme yleisesti opiskelusta koulumme 7. luokilla ja alueella aloittavasta uudesta peruskoulusta.
Linkki etäinfoon: paina tästä

Yläasteelle hakeudutaan Wilma-järjestelmän kautta 16.11.-15.12.2020 (HUOM. selainversio).

Yläasteen erityisluokkapaikkojen haku: huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen alla olevan ohjeen mukaan ja lisäksi tehdään erillinen haku pienluokalle kodin ja koulun yhteistyössä. Erityisluokanopettaja tiedottaa ko. oppilaiden huoltajia.

Ohje:

Huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) lomakkeen ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”. Lomakkeet-välilehti löytyy Wilman yläpalkista kolmen pisteen takaa.

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta (lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä.

Lomakkeella voi

 • ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun tai
 • hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella.

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake 16.11.-15.12.2020 riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.

Hakeminen painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen

Osa kouluista tarjoaa painotettua tai kaksikielistä opetusta. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan myös Wilma-lomakkeella 16.11.-15.12.2020.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen valituksi tuleminen edellyttää hakijalta soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.-17.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut. Samalla kokeella voi hakea myös muihin samaa painotusta tai kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin.

Lisätietoja ja ohjeita hakeutumiseen 7.luokalle löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta: Kuudesluokkalaisen opas

Transition to 7th grade

Hakeutuminen 7.luokalle (venäjä)

Hakeutuminen 7.luokalle (somali)

Hakeutuminen 7.luokalle (arabia)

Tärkeät päivämäärät

 • 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
 • 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.
 • ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
 • 14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
 • ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.
 • pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
  • Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.
  • Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun

Lisätietoa yläkoulujen kotisivuilta tai rehtoreilta.

Ystävällisin terveisin

Tarja Tapper
rehtori


[4.11.2020] Painotettu opetus 3. luokalta alkaen

Tahvonlahden ala-asteella on mahdollista opiskella painotettua liikuntaa 3. luokalta alkaen. Opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeen kautta ja etäinfossa ti 10.11.2020 klo 17:00 kerromme tarkemmin sekä kokeesta että opetuksesta. Tervetuloa mukaan! Paina tästä liittyäksesi kokoukseen.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolta: Toisluokkalaisen opas

Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021

 • 26.10.–15.11.2020 Painotettua opetusta tarjoavat koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
 • 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun opetukseen.
 • 12.1.–5.2.2021 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
 • 17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.
 • 1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
  • Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.
  • Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.

Terveisin

Tarja Tapper


[4.11.2020] Painotetun opetuksen etäinfo

Hyvät 2. luokkalaisten huoltajat

Erilaisten hakeutumisten aikatauluja on aikaistettu huomattavasti tänä vuonna. Tahvonlahden ala-asteella on mahdollista opiskella painotettua liikuntaa 3. luokalta alkaen. Opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeen kautta ja etäinfossa ti 10.11.2020 klo 17:00 kerromme tarkemmin sekä kokeesta että opetuksesta. Tervetuloa mukaan!

Paina tästä liittyäksesi kokoukseen.

Terveisin

Tarja Tapper


[24.8.2020] Lukuvuositiedote

Koulun lukuvuositiedote on lähetetty reppupostissa kaikille koulun oppilaille.

[24.8.2020] Koulun aamupäivätoiminta

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15-10.00 välisenä aikana niille oppilaille, joiden koulupäviä alkaa klo 8.30 jälkeen. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat Merja Järvinen ja Artemis Melachroinou. Toimintaa järjestetään koulun tiloissa ja ulkona. Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh 09 310 82651.

[14.8.2020] Koululaisen sairastuminen – ohje vanhemmille

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että sairaana ei tulla kouluun.

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- tai makuaistin menetys. Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä. Varsinkin lapsilla koronavirustaudin oireet ovat usein lievät ja lyhytkestoiset.

Jos koululaiselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä.

Helsinkiläisten lasten vanhemmat voivat varata lapselle ajan koronavirustestiin soittamalla koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 (arkisin klo 7–16) ja muina aikoina Päivystysapuun, p. 116 117. Helsinkiläiset aikuiset voivat varata itselleen ajan koronavirustestiin myös tekemällä Korona-oirearvion verkossa osoitteessa Omaolo.fi. Muiden kuntien osalta tulee ottaa yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin.

Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa ja töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilyä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta.

Jos koronavirustesti on negatiivinen, voi kouluun palata, kun lapsi on oireeton. Joskus lievä nuha tai yskä jatkuu pitkään ylähengitystieinfektion jälkeen. Kun lapsi on muuten parantunut, tällainen lievä oire ei ole este kouluun palaamiselle, jos testitulos on ollut negatiivinen ja oireet selvästi vähenemässä.

Mikäli oireet alkavat myöhemmin uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona. Jatko-ohjeet saa terveydenhuollosta.

On tärkeää, että koululaisten astma- ja allergiaoireet pyritään saamaan mahdollisimman hyvin hallintaan hyvällä lääkehoidolla. Lapselle tyypillisten lievien pitkäaikaisten oireiden takia ei kuitenkaan tarvitse olla pois koulusta. Koronavirustestiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä, jos tuntuu, että oireissa on mukana infektio-oireita.

Vanhempien tulee arvioida myös niiden lasten tilannetta, joilla on tiedossa esim. migreeni tai jännitysvatsakipuja. Tuttujen, pitkäaikaisten oireiden takia ei tarvitse olla pois koulusta tai hakeutua koronavirustestiin, mutta jos oireet muuttuvat, testiin tulee hakeutua herkästi.

On tärkeää pyrkiä vähentämään myös muiden infektiotautien kuin koronavirustaudin leviämistä, jotta testauskapasiteetti riittää kaikille oireisille.

Epidemiologinen toiminta Helsingin kaupunki

04.03.2021 16:07