Suoraan sisältöön

Kouluhyvinvointi

1. Hyvinvoinnin mittarit

Suutarinkylän peruskoulussa seurataan hyvinvointia jatkuvasti muun muassa kouluterveyskyselyn ja hyvinvointikyselyiden avulla. Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) on suunnitellut kyselyt. YHR:n jäseniä ovat rehtori, erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologit, oppilaanohjaaja ja kouluvalmentaja. Hyvinvointikyselyt toteutetaan luokkakohtaisesti syyslukukauden aikana. Kyselyt käsitellään yhteisöllisessä hyvinvointiryhmän kokouksessa,  johon osallistuvat luokan opettajat sekä oppilasedustajat. Kokouksessa sovitaan toimenpiteen luokan hyvinvoinnin kehittämiseksi.

2. Sujuva!

Suutarinkylän peruskoulussa otetaan käyttöön yhteinen sosiaalisia ja tunnetaitoja kehittävä ohjelma Sujuva!, jossa hyödynnetään muun muassa Rovaniemen kaupungin kehittämää hyvinvoinnin vuosikelloa. Sosiaalisia ja tunnetaitoja kehittävää mallia käytetään järjestelmällisesti jokaisen luokka-asteen kanssa.

Jokaisella luokka-asteella käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: yhteisöllisyys, itsetuntemus, tunnetaidot, empatia, kaveritaidot, media, tulevaisuus, rentoutuminen ja rauhoittuminen sekä arjen selviytymistaidot.

3. Luokkien yhdessä sovitut säännöt

Jokainen luokka on laatinut lukuvuoden alussa luokan säännöt, jotka auttavat sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista että puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo alettua. Säännöt ovat nähtävillä kotiluokkien seinillä.

4. Jatkuva ryhmäyttäminen

Jokaisella luokalle on varattu aikaa ryhmäytymiseen sekä koulupäivien aikana että retkien ja teemapäivien yhteydessä. Oppilashuollon henkilöstö, lähiökoutsit, nuorisotyöntekijät sekä kouluvalmentaja tukevat ryhmäytymistä. Ryhmäytymistä tuetaan yhteisillä retkillä ja kokemuksilla. Esimerkiksi 7. luokkalaiset retkeilevät Velskolassa ja Vartiosaaressa ja 5.-6. ja 8. Taidesukeltavat.

5. Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä 7. luokkien oppilaat

Seiskaluokkalaisille on lukuvuoden alussa oppilashuollon henkilöstön vetämä pienryhmäkeskustelu mielenterveydestä ja sitä vaarantavista asioista, kuten kiusaamisesta.

6. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

Kiusaamistilanteiden selvittämiset kirjataan Wilman lomakkeelle.

7. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä oppilashuoltohenkilöstöön tai erityisopettajaan, kun tarve nimikkoaikuisella ilmenee. Nimikkoaikuinen on ryhmänohjaaja tai muu oppilaalle turvallinen ja läheinen koulun aikuinen.

Nimikkoaikuinen tukee ja auttaa eteenpäin. Nimikkoaikuinen on yhteydessä kiusattuun oppilaaseen viikoittain. Hän seuraa kiusaamistilannetta.

8. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

Osana oppilashuollon muuta palvelua kuraattorilla ja koulupsykologeilla on käytössään restoratiivinen eli sosiaalisia suhteita eheyttävä menetelmä. Sen avulla etsitään yhdessä oppilaiden kanssa ihmissuhteiden ongelmiin myönteisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat niin oppilaan kuin koko luokan hyvinvointia. Työskentely on moniammatillista, ja yhteistyö kodin kanssa on tärkeää. 

9. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

Kiusatulle nimitetään turvallinen aikuinen, joka auttaa ja tukee eteenpäin.

10. Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. Joskus ulkopuolinen taho voi tuoda puuttuvan palasen ongelmatilanteeseen. Uusi näkökulma huomioi kokonaistilanteen usein monimutkaisesti solmuun menneissä ja tulehtuneissa tapauksissa. Tätä kutsutaan K-0-toiminnaksi, joka ulotetaan kattamaan kaikki Helsingin koulut.

11. Tukioppilastoiminta ja kummioppilaat

Kummitoiminta: 4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina ohjaten ja auttaen heitä koulun arjessa. Viides- ja kuudesluokkalaiset jatkavat kummitoimintaansa kummioppilaidensa kanssa.

Tukioppilaat on valittu koulun 8.-9.-luokkalaisista oppilaista, ja heitä ohjaavat lukuvuonna 2020–2021 opettajat Heli Tikkanen ja Reetta Annala. Tukioppilaat auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia tutustumaan uuteen kouluun sekä yksinäisiä oppilaita kavereiden löytämisessä. Lisäksi he pyrkivät parantamaan kouluviihtyvyyttä, osallistuvat ryhmäyttämiseen sekä ehkäisevät koulukiusaamista

Tukioppilaat käyvät keväällä kertomassa Suutarinkylän peruskoulusta lähialueen alakouluissa yhdessä kuraattorin kanssa. Tukioppilaat järjestävät seitsemäsluokkalaisille koulusuunnistuksen toisena koulupäivänä ja ovat mukana seiskojen ryhmäytyspäivässä. Tukioppilaiden ohjaajat pitävät tukioppilaille peruskoulutuksen yhteistyössä MLL:n kanssa. Tukioppilaat käyvät omissa seiskaluokissa auttamassa ryhmäytymisessä, osallistuvat YHR-ryhmän tapaamiseen ja kertovat kuulumisia omista seiskaluokistaan.

Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia esimerkiksi joulun ja ystävänpäivän aikaan. Tukioppilashaku alkaa heti talviloman jälkeen viikoilla 9-10. Tukioppilashaku päättyy maaliskuussa. Maaliskuussa tukioppilashaastattelut alkavat. Uudet tukioppilaat valitaan maaliskuussa tai huhtikuun alussa. Huhtikuussa on ensi lukuvuoden tukioppilaiden koulutus ja ryhmäytys nuorisotalolla. Nuorisotalo järjestää toukokuussa tukarileirin. Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä ysigaalaa. Uusien seitsemäsluokkalaisten tutustuminen on toukokuussa, jolloin tukioppilaat esittäytyvät ja leikittävät seitsemäsluokkalaisia.

Tukarit järjestävät mahdollisuuksien mukaan välituntitoimintaa ja ovat mukana koulun ja kodin välisessä yhteistyössä koulun tapahtumissa.

12. Vertaistukitoiminta

Helsinkiin perustetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuella vertaistukiryhmä, jossa kiusatut voivat turvallisesti jakaa kipeitä kokemuksiaan. Erilaisia vertaisryhmiä järjestetään myös kouluissa ja oppilaitoksissa.

13. Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja tukee ja edistää oppilaiden hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti koulun arjessa yhdessä oppilaiden, opettajien, oppilashuollon sekä muiden työntekijöiden ja toimijoiden kanssa. Kouluvalmentaja työskentelee sekä ala- että yläkoulun puolella vaihtelevasti.

Kouluvalmentaja mm. ryhmäyttää oppilaita sekä suunnittelee ja toteuttaa sosiaalisia ja tunnetaitoja edistäviä ja tukevia oppitunteja ja ryhmiä. Kouluvalmentaja osallistuu myös aktiivisesti tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen ohjaamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Kiusaamisen vastainen toiminta


Suutarinkylän peruskoulun kiusaamisen vastainen toimintamalli
23.10.2022 20:02