Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

2021

SOLAKALLION KOULUN JOHTOKUNNAN
PÖYTÄKIRJA 1/2021

Aika: Tiistai 30.3.2021 klo 14.00
Paikka: Teams
Läsnä: Sanna Räsänen, Niels Lipasti, Mustapha Mataich, Laura Vuolle, Salla-Maija Rokkanen ja Tiina Suomalainen

Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).
Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Päätös: Johtokunnasta on 4/9 jäsentä paikalla ja sitä myöten päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille etukäteen.

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Niels Lipasti ja Salla-Maija Rokkanen
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Niels Lipasti ja Salla-Maija Rokkanen

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Alustava esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä.
Päätös: Johtokunta hyväksyy sähköpostilla lähetetyn esityslistan

§ 4 Solakallion koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Solakallion koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 757 038 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,kevään 2021 osalta on 54 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 54 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.
Päätös: Solakallion koulun johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§ 5 Seuraava kokous
Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi 8.6.2021 klo 14.00
Päätös: Johtokunta päättänee, että seuraava kokous pidetään ehdotuksen mukaisesti
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25


2020

SOLAKALLION KOULUN
JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

Aika:Maanantaina 30.11.2020 klo 14.00-15.00
Toteutus:Teams-kokous
Läsnä:Sanna Räsänen, Mustapha Mataich, Laura Vuolle, Tuija Tiensuu, Salla-Maija Rokkanen ja Tiina Suomalainen

Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).
Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 20.10.2020.
Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

§ 2Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan Salla-Maija Rokkasta ja Tuija Tiensuuta.
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimi Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Salla-Maija Rokkasen ja Tuija Tiensuun

§ 3Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 20.11.2019
Päätös: Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 4 Muutokset Solakallion koulun opetussuunnitelmaan
Solakallion koulun rehtori esittelee muutokset lukuihin 1, 4, 5 ja 6
Päätös: Solakallion koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutoksia lukuihin 1, 4, 5 ja 6


SOLAKALLION KOULUN
JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
ESITYSLISTA
Aika: Tiistaina 29.9.2020 klo 15.00-16.00
Paikka: Teams-kokous
Läsnä: Sanna Räsänen (pj), Tiina Suomalainen (siht.), Mustapha Mataich, Niesl Lipasti, Laura Vuolle, Päivi Johansson ja Salla-Maija Rokkanen


Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 14.9.2020.
Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan Salla-Maija Rokkasta ja Mustapha Mataichia.
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimi Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Salla-Maija Rokkasen ja Mustapha Mataichin

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 14.9.2019
Päätös: Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

§ 4 Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Johtokunnan sihteeri / erityiskoulun rehtori esittelee lv. 2020 – 2021 toimintasuunnitelman. Koulun rehtori merkitsee valmiiksi johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitelman lokakuuhun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmaa ei enää voi muuttaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman sellaisenaan

§ 5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajoista

Rehtori esittelee KASKOn perusopetusjohtajan vaihtoehdot lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoiksi (liite 1). Rehtori kertoo koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan hallituksen jäsenten näkemykset työajoista. Kaikkia oppilaita ei ole kuultu asiassa, sillä vuoden päähän ulottuvien aiktaulujen hahmottaminen koettiin liian haasteelliseksi, jotta he voisivat kertoa asiasta todellisen mielipiteen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenille osallistava keskustelu on tuttua ja ymmärrys loma-ajasta kehittyneempi. Johtokunta keskustelee vaihtoehdoista ja esittää yhtä vaihtoehtoa.

Päätös: Solakallion koulun henkilökunnnan enemmistö toivoo vaihtoehtoa 1. Johtokunta esittää vaihtoehtoa 1 lukuvuoden 2021.2022 työ- ja loma-ajaksi


§ 6 Kokouksen päättäminen
Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30
31.03.2021 08:52