Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

2022

SOLAKALLION KOULUN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2022

Aika: Tiistai 7.6.2022 klo 14.00
Paikka: Teams
Läsnä: Laura Vuolle (pj), Katja Rinne (varapj), Susanna Alhokoski, Timo Kallinen, Anssi Hallio, Katriina Sohlberg, Irina Heiskanen ja Tiina Suomalainen (siht.)

Asiat:

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).
Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Päätös: Johtokunnasta on 7/7 jäsentä paikalla ja siten päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse etukäteen.

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Katriina Sohlbergia ja Irina Heiskasta
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Rinne-Garmstron ja Irina Heiskanen

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Alustava esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä.
Päätös: Johtokunta hyväksyyy sähköpostilla lähetetyn esityslistan

§ 4 Solakallion koulun lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen hyväksyminen
Rehtori esittelee johtokunnalle lukuvuoden 2021- 2022 toimintakertomuksen LIITE 1
Päätös: Johtokunta hyväksyy Solakallion koulun 2021-2022 toimintakertomuksen.

§ 5 Solakallion koulun toimintasuunnitelman linjauksia lukuvuodelle 2022-2023
Rehtori esittelee johtokunnalle lukuvuoden 2020-2020 toimintasuunnitelman linjauksia LIITE 1
lukuvuoden tavoitteet ja kehittämiskohteetoppilaiden koulupäivän lyhennykset
luokat
henkilöstötilanne
Päätös: Johtokunta hyväksyy Solakallion koulun toimintasuunnitelman linjauksia lukuvuodelle 2022-2023

§ 6 Seuraava kokous
Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi 27.9.2022 klo 14.00
Päätös: seuraava kokous pidetään 27.9.2023 klo 14.00


SOLAKALLION KOULUN JOHTOKUNNAN
PÖYTÄKIRJA 1/2022
Aika: Tiistai 22.3.2022
Paikka: Live/Teams-kokous
Läsnä: Katja Rinne (pj) ,Timo Kallinen, Anssi Hallio, Katriina Sohlberg, Irina Heiskanen ja Tiina Suomalainen

Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Päätös: Johtokunnasta on 6/8 jäsentä paikalla ja sitä myöten päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse etukäteen.

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Katriina Sohlbergia ja Irina Heiskasta
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Katriina Sohlberg ja Irina Heiskanen.

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Alustava esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä.
Päätös: Johtokunta hyväksyy sähköpostilla lähetetyn esityslistan.

§ 4 Solakallion koulun vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 §14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2021 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 7.2.2022, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Solakallion koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 662 879 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,kevään 2022 osalta on 54 oppilasta ja syksyn ennusteen 2022 osalta 54 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain (LIITE 1)
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.
Päätös: Solakallion koulun johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§ 5 Solakallion koulun toiminta-alueittainen OPS-teksti.
Solakallion koulun johtokunta esittää yleiseksi OPS-tekstiksi alla olevaa koko kaupungin yhteistä OPS-tekstiä:
Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat opiskelevat ryhmässä yksilöllisin tavoittein. Useimmiten samassa luokassa opiskelee useamman vuosiluokan oppilaita. Toimita-alueittain opiskelevan oppilaan opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja moniammatillisin tiimin kanssa, johon kuuluvat erityiskoulunkäyntiavustajia ja koulunkäyntiavustajia.
Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Siinä kuvataan oppilaan vahvuudet, määritellään yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä arviointitavat kullekin toiminta-alueelle erikseen. HOJKS:n laadintaan osallistuvat erityisluokanopettaja, oppilaan huoltajat ja tarpeen mukaan moniammatillinen työryhmä. Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua oppilaan kuntoutuksesta/hoidosta vastaavat tahot, oppilaan yksilöterapeutit ja koulunkäyntiavustajat sekä iltapäivätoiminnan ohjaajat. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat ovat kouluterveyden- ja oppilashuollon piirissä. HOJKS:iin asetettuja tavoitteita arvioidaan moniammatillisesti.
Opetuksessa käytetään joustavia opetusryhmäjärjestelyitä. Opetus toteutetaan luokka-, pienryhmä-, pari- ja yksilötyöskentelynä. Ryhmittely valitaan oppilaan yksilöllisen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti.
Oppilaan oppimista tukee koulupäivän struktuuri. Opetuksessa vaihtelevat konkreettiset ja monipuoliset opetusvälineet sekä kokemukselliset opetusmenetelmät ja monikanavaisuus. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan oppilaan vahvuudet ja vireystila. Oppiainesisältöjä sisällytetään oppilaan tavoitteisiin soveltuvin osin.
Koulukohtaiseen osioon esitetään tekstiksi seuraavaa:
“Opetussuunnitelman liitteenä on tukimateriaali, jota opettajat käyttävät toiminta-alueittain etenevien oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen apuna. Jokaisen oppilaan tavoitteet ja arviointi kirjataan yksilöllisesti HOJKS:aan.” 
Pöytäkirjan liitteenä tukimateriaali (LIITEET 2-6)
Päätös: Johtokunta esittäa yleistä tekstiä, koulukohtaista tekstiä ja toiminta-alueitten tekstejä osaksi Solakallion koulun OPS:ia.

§ 6 Lisäys lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmaan kohtaan 3.1.2. Leirikoulut ja opintokäynnint.
Solakallion koulun toimintasuunnitelmaan esitetään lisättäväksi opintokäynti Keravalle 5.5.2022. Retkelle osallistuu C- ja G- luokan oppilaita. Opintokäynti pitää sisällään eläinten hellimistä, tilojen siivoamista sekä eläinten ruokintaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyy lisäyksen Solakallion koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2021-2022 kohtaan Leirikoulu ja opintokäynnit

§ 7 Seuraava kokous
Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi tiistaina 7.6.2022 klo 14.00.
Päätös: Seuraava kokous pidetään ehdotuksen mukaisesti


2021

SOLAKALLION KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 21.9.2021 klo 14.00-15.00
Paikka: Teams-kokous
Läsnä: Sanna Räsänen (pj), Niels Lipasti (vpj), Tiina Suomalainen (siht.), Susanna Alhokoski, Timo Törrönen, Tuija Tiensuu ja Salla-Maija Rokkanen
Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 6.9.2021
Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan Tuija Tiensuuta ja Niels Lipastia.
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimi Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Tiensuun ja Niels Lipastin

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 6.9.2021 ja täydennetty 16.9.
Päätös: Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

§ 4 Lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Solakallion koulun toimintasuunnitelma on ollut johtokunnan jäsenten luettavissa Wilmassa 13.9.2021 alkaen. Johtokunnan sihteeri esittelee kokouksessa lv. 2021 – 2022 toimintasuunnitelman ja merkitsee sen valmiiksi johtokunnan hyväksymisen jälkeen 14.9., jonka jälkeen suunnitelmaa ei enää voi muuttaa. LIITE 1
Päätös: Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman sellaisenaan.

§ 5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2022 – 2023 työ- ja loma-ajoista

Rehtori esittelee KASKOn perusopetusjohtajan vaihtoehdot lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoiksi LIITE 2 . Rehtori kertoo koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan hallituksen jäsenten näkemykset työajoista. Kaikkia oppilaita ei ole kuultu asiassa, sillä vuoden päähän ulottuvien aiktaulujen hahmottaminen koettiin liian haasteelliseksi, jotta he voisivat kertoa asiasta todellisen mielipiteen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenille osallistava keskustelu on tuttua ja ymmärrys loma-ajasta kehittyneempi. Johtokunta keskustelee vaihtoehdoista ja esittää yhtä vaihtoehtoa.

Päätös: Johtokunta esittää vaihtoehtoa 1 lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajaksi.

§ 6 Lausuntopyyntö johtokunnille oppilaaksioton kriteerin muutoksista
Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. LIITEEET 3,4, 5, ja 6.

Päätös: Johtokunta päätti olla antamatta lausuntoa.

§ 7 Lausuntopyyntö johtokunnille opetussuunnitelmamuutoksesta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä. LIITTEET 7.
Päätös: Johtokunta päätti olla antamatta lausuntoa.

§ 8 Kokouksen päättäminen
Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31


SOLAKALLION KOULUN JOHTOKUNNAN
PÖYTÄKIRJA 1/2021

Aika: Tiistai 30.3.2021 klo 14.00
Paikka: Teams
Läsnä: Sanna Räsänen, Niels Lipasti, Mustapha Mataich, Laura Vuolle, Salla-Maija Rokkanen ja Tiina Suomalainen

Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).
Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Päätös: Johtokunnasta on 4/9 jäsentä paikalla ja sitä myöten päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille etukäteen.

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Niels Lipasti ja Salla-Maija Rokkanen
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Niels Lipasti ja Salla-Maija Rokkanen

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Alustava esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä.
Päätös: Johtokunta hyväksyy sähköpostilla lähetetyn esityslistan

§ 4 Solakallion koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Solakallion koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 757 038 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,kevään 2021 osalta on 54 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 54 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.
Päätös: Solakallion koulun johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§ 5 Seuraava kokous
Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi 8.6.2021 klo 14.00
Päätös: Johtokunta päättänee, että seuraava kokous pidetään ehdotuksen mukaisesti
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25


2020

SOLAKALLION KOULUN
JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

Aika:Maanantaina 30.11.2020 klo 14.00-15.00
Toteutus:Teams-kokous
Läsnä:Sanna Räsänen, Mustapha Mataich, Laura Vuolle, Tuija Tiensuu, Salla-Maija Rokkanen ja Tiina Suomalainen

Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).
Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 20.10.2020.
Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

§ 2Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan Salla-Maija Rokkasta ja Tuija Tiensuuta.
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimi Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Salla-Maija Rokkasen ja Tuija Tiensuun

§ 3Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 20.11.2019
Päätös: Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 4 Muutokset Solakallion koulun opetussuunnitelmaan
Solakallion koulun rehtori esittelee muutokset lukuihin 1, 4, 5 ja 6
Päätös: Solakallion koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutoksia lukuihin 1, 4, 5 ja 6


SOLAKALLION KOULUN
JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
ESITYSLISTA
Aika: Tiistaina 29.9.2020 klo 15.00-16.00
Paikka: Teams-kokous
Läsnä: Sanna Räsänen (pj), Tiina Suomalainen (siht.), Mustapha Mataich, Niesl Lipasti, Laura Vuolle, Päivi Johansson ja Salla-Maija Rokkanen


Asiat:
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §).

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 14.9.2020.
Päätös: Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Ehdotetaan Salla-Maija Rokkasta ja Mustapha Mataichia.
Päätös: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimi Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen. Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Salla-Maija Rokkasen ja Mustapha Mataichin

§ 3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille 14.9.2019
Päätös: Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

§ 4 Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Johtokunnan sihteeri / erityiskoulun rehtori esittelee lv. 2020 – 2021 toimintasuunnitelman. Koulun rehtori merkitsee valmiiksi johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitelman lokakuuhun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmaa ei enää voi muuttaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman sellaisenaan

§ 5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajoista

Rehtori esittelee KASKOn perusopetusjohtajan vaihtoehdot lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoiksi (liite 1). Rehtori kertoo koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan hallituksen jäsenten näkemykset työajoista. Kaikkia oppilaita ei ole kuultu asiassa, sillä vuoden päähän ulottuvien aiktaulujen hahmottaminen koettiin liian haasteelliseksi, jotta he voisivat kertoa asiasta todellisen mielipiteen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenille osallistava keskustelu on tuttua ja ymmärrys loma-ajasta kehittyneempi. Johtokunta keskustelee vaihtoehdoista ja esittää yhtä vaihtoehtoa.

Päätös: Solakallion koulun henkilökunnnan enemmistö toivoo vaihtoehtoa 1. Johtokunta esittää vaihtoehtoa 1 lukuvuoden 2021.2022 työ- ja loma-ajaksi


§ 6 Kokouksen päättäminen
Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30
11.08.2022 21:45