Suoraan sisältöön

Hankkeet

Liikkuva koulu

Koulumme on mukana Liikkuva koulu- hankkeessa. Hankkeessa keskitytään entistä enemmän liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiseen oppitunneille. Luokkiin hankitaan tarvittaessa uusia liikuntavälineitä, joiden avulla tuntien aktivointi helpottuu. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat toimivat välituntilainaamon pitäjinä, josta tätä liikuntavälinepakettia voi lainata.

Hyvinvoinnin hankkeet

Koulussamme toteutetaan positiivista ja ratkaisukeskeistä pedagogiikkaa ja keskeinen tavoitteemme on koko koulun ratkaisukeskeisyyden sekä hyvien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kehittäminen. Olemme luoneet viime lukuvuonna koulullemme hyvinvoinnin vuosikellon ja toteutamme koko yhteisön tasolla hyvinvoinnin vuosikellon teemoitettuja tavoitteita. Tänä vuonna oppilashuollon tiimi on myös mukana teeman mukaisessa koulutusverkostossa. 

Jokaisessa luokassa on käytössä luokkakohtainen kannustusjärjestelmä sekä hyvän käytöksen ja ilmapiirin kannustusjärjestelmä. Kannustusjärjestelmien tavoitteena on oppia ottamaan vastaan ja antamaan niin yksilö- kuin yhteisökohtaista positiivista palautetta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ylläpidämme turvallista arkea koulussamme Hyvät tavat kaunistavat -toimintamallin voimin. Ylpeänä voimme todeta kokonaisarjen sujuvan erittäin rauhallisesti ja turvallisessa ilmapiirissä.

Koulussamme hyödynnetään erilaisia materiaaleja hyvän luokkahengen ja ratkaisukeskeisten vuorovaikutustaitojen harjoittelun apuna.

Koulussamme toteutetaan vahvasti korostaen positiivista ja ratkaisukeskeistä pedagogiikkaa. Tänä vuonna oppilashuollon tiimi on myös mukana teeman mukaisessa koulutusverkostossa Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana. Jokaisessa luokassa on käytössä luokkakohtainen kannustusjärjestelmä sekä hyvän käytöksen ja ilmapiirin kannustusjärjestelmä. Kannustusjärjestelmien tavoitteena on oppia ottamaan vastaan ja antamaan niin yksilö- kuin yhteisökohtaista positiivista palautetta sekä yksilö- että yhteisötasolla.

OKM:n rahoittama Kaskon Oikeus oppia –hanke: Koulukohtaisen kehittämispolun tavoitteena on jatkuvasti kehittää Siltamäen ala-asteen koulun toimintaa, tunnistaa vahvuudet ja jakaa osaamista. Koulun opetusta suunnitellaan inklusiivisten arvojen ja periaatteiden lähtökohdista, jolla varmistetaan kaikkien oppilaiden hyvä oppiminen (OPS). Koulussa toteutetaan ja jatkuvasti kehitetään joustavia opetusjärjestelyjä esim. yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus sekä huomioidaan oppilaiden osallisuus. Kehittämisen keskiössä on yhteisopettajuus ja työyhteisön yhteistyö, jonka muutosagentteina toimivat laaja-alainen erityisopettaja ja S2-opettaja. Meidän koulu on kaikille sopiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on toimivampi yleinen ja tehostettu tuki sekä erityisen tuen tarpeen väheneminen.   

Oppilashuollon positiivisen pedagogiikan OPH:n koulutus; osallistujat laaja-alaiset erityisopettajat ja rehtori. Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana –hankkeen tavoitteena on luoda Siltamäen ala-asteen koulua parhaiten palveleva hyvinvointisuunnitelma. Se perustuu tutkittuun tietoon siitä minkälaiset rakenteet, harjoitteet ja interventiot vahvistavat koko yhteisön hyvinvointia koulussa. Hankkeessa luodaan hyvinvointisuunnitelma, joka käynnistetään syyslukukaudella 2022.

KASKOn sitouttava kouluyhteisötyö -kehittämistyö: SKY-hankkeessa keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen, poissaoloihin puuttumisen käytänteisiin ja kiusaamisen vastaisiin toimenpiteisiin. Siltiksen hyvinvoinnin vuosikello/kalenteri tukee tunne- ja vuorovaikutusopetuksen järjestämistä ja toteuttamista koko lukuvuoden ajan kaikilla luokka-asteilla. Oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluun sitouttamisen kehittämistyö jatkuu syyslukukaudella 2022.

Resto – sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö OPH:n koulutus; osallistujat erityisluokanopettaja ja S2-opettaja. Restoratiivisessa sovittelussa korostetaan kohtaamista ja yhteistyötä, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Sovitteluun osallistuvat oppilaat ovat oman konfliktinsa asiantuntijoita ja he itse ovat aktiivisia osallisia tilanteen ratkaisussa. Sovittelutoiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutunut ihmissuhde niin, että ristiriitatilanne ei enää toistu. Yhdessä sovittua käytöksen muutosta tuetaan ja sopimuksen pitämistä seurataan. 

Yhteistyöhankkeita

Päätämme syyslukukauden 2022 alussa EU:n Erasmus –hankkeen ljubljanalaisen yhteistyökoulun kanssa.

Arjen yhteistyökumppaneitamme ovat Suutarilan ala-aste, Suutarinkylän peruskoulu, Ev. lut. seurakunta, alueen lähikirjasto ja Icehearts. Alueen lähikoulujen kanssa tarjoamme mm. yhteisen vapaaehtoisen A2 –kielen kielipolun. Nykyiset 2- luokkalaiset pääsevät valitsemaan lukuvuoden aikana seuraavat kielet: espanja, ranska, saksa ja ruotsi.

Tänä lukuvuonna jatkuu myös esi- ja alkuopetusyhteistyötoiminta. Perinteisiä esi- ja alkuopetusyhteistyömuotoja ovat Jukolan kisat sekä keskiviikkona 18.5. järjestettävät Nousiais-juhlat tuleville ekaluokkalaisille. Esi- ja alkuopetustiimi tekee yhteistyöstä erillisen yhteistoimintasuunnitelman.

Olemme käynnistämässä maahanmuuttajataustaisia vanhempia kouluttautumista, kotouttamista, työllistymistä ja syrjäytymistä ehkäisevää VAMU— eli Vanhemmat mukaan — hanketta.
10.01.2023 15:35