Suoraan sisältöön

Arviointi

Vuosiluokilla 1-6 arviointi on sanallista. Lukuvuositodistukseen oppiaineiden arviointi merkitään suoritettu/hylätty. Oppilaan edistymisen arvio on lukuvuositodistuksen liitteenä oppilaan portfoliossa. Sanallinen arviointi muodostuu oppiaineiden ydintaitojen kehittämisen arvioinnista sekä oppiaineelle luonteenmaisen laaja-alaisen osaamisen arvioinnista.

Arviointi nähdään ensisijaisesti oppimisen ohjaamisen työkaluna. Arviointi on oppilaan ohjausta ja jatkuvan palautteen antamista oppimisprosessin aikana. Se perustuu asetettujen tavoitteiden mukaiseen edistymiseen sekä työskentelytaitojen seuraamiseen. Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan toimintaansa käyttäen ohjauskeskusteluita, itsearviointia, vertaisarviointi, tarjoaa vaihtoehtoisia työ- ja ajattelustrategioita, antaa palautetta sekä tarpeen tullen kannustamisellaan vie sitä eteenpäin. 

Opettajan tehtävään kuuluu ohjata oppilaan oppimisprosessin dokumentointi sekä huolehtia, että jatkuvaan arviointiin on varattu aikaa. Oppilaalle annetaan myös mahdollisuus informaalin, koulun ulkopuolella tapahtuneen oppimisen dokumentointiin ja sen liittämiseen osaksi oman oppimisen arviointia.  

Oppilas dokumentoi oppimistaan portfolioon. Portfolio on oppimisen päiväkirja, johon oppilas kokoaa omia tehtäviä, harjoitustöitä sekä materiaalia koulun arjesta. Portfolio on itsearvioinnin yksi toteuttamisen väline, jonka tavoite on kehittää oppilaan reflektiivisen ajattelun kehittymistä.23.05.2016 12:33