Suoraan sisältöön

Järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.  
 
Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun ilmoitustaululla pääoven luona.  
 
Järjestysäännöt käydään oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan.  
 
 


Sakarinmäen peruskoulun järjestyssäännöt


Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.
 
 
1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 
 
Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.   
 
Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan.
 
Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.
 
Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
 
Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Luokissa ja ruokailussa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.
 
 
 
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan 
 
Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 
Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 
 Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 
Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit päättää opettaja.
 
 
 
 3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 
 
Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
 
Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 
Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulurakennusta ja koulun kalusteita huolellisesti.
 
Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta.
 
Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.
 
Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.
 
Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
 
 
 
 4§ Teen välitunnista mukavan tauon 
 
Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti. Koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla eikä oleskella niiden läheisyydessä.
 
Koulu ja koulualue pidetään siistinä.
 
Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 
 Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.
 
Vessassa ei oleskella tarpeettomasti.
 
 
 
5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle 
 
Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
 
Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.
 
Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.
 
Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine / aine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi.
Esineet ja aineet palautetaan oppilaan huoltajalle.
 
 
 
 6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 
 
Puhelimet ja muut laitteet pidetään oppitunneilla ja ruokailussa äänettömällä ja poissa näkyvistä.
 
Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.
 
Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 
 
 
 7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi 
 
Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Ruokaa voi hakea lisää.
 
Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.
 
Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.
 
Välipalavälitunnilla saa syödä terveellisiä eväitä ruokalassa. Jokainen huolehtii jälkiensä siivoamisesta.
 
Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.  
 
 
 
8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 
 
Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.
 
Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.
 
Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
 
 
 
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita 
   
Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.
 
 
 
10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan 
 
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.
 
Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:
 
- Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
 
- Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
 
- Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 
- Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
 
- Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa monijäsenisen toimielimen päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.09.09.2020 10:59