Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa. Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Ressun peruskoulussa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. @ressuPTA (Facebook)

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista.

Ressun peruskoulussa käytössä olevat kodin ja koulun yhteistyötavat Wilma-viestinnän lisäksi ovat koko koulua koskevat sekä luokkakohtaiset vanhempainillat, yhteydenotot puhelimitse tai erilaisin kirjallisin tiedottein, vanhempaintapaamiset, HOJKS-palaverit erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla, teemapäivät, retket, leirikoulut ja juhlat. Opettajat tiedottavat vanhemmille luokan toiminnasta ja tapahtumista omilla tiedotteillaan. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Koululla on facebook sivut, joiden kautta voi vilkaista koulun arkeen. @ressunperuskoulu07.10.2021 12:17