Suoraan sisältöön

Opetus

Ressun peruskoulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, Helsingin kaupungin linjausten, Ressun peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman sekä kansainvälisen IB-järjestön Primary Years Programme (luokilla 1-4) ja Middle Years Programmen (luokilla 5-9) mukaisesti. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jotka koulu itse valitsee.

Oppijan ominaisuudet

Opiskelu Ressun peruskoulussa perustuu IB:n ja Ressun peruskoulun arvopohjaan. Käytännön toimintamallit kiteytyvät Oppijan ominaisuuksissa, ja ne muodostavat perustan opiskelulle koulussamme.

IB-ohjelmien tavoitteena on rohkaista opiskelijoiden kasvua kansainvälisesti ennakkoluulottomiksi, elinikäisiksi oppijoiksi. IB:n oppijan ominaisuudet asettavat yhteiset puitteet opiskelulle Ressun peruskoulussa. Pyrimme tukemaan oppijan ominaisuuksien tasapainoista kehitystä, ja siten ohjaamaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisön jäseniksi.

Oppijan ominaisuudet: 

  • Tutkija
  • Tiedonhaluinen
  • Ajattelija
  • Viestijä
  • Periaatteellinen
  • Avoin
  • Avulias
  • Rohkea
  • Tasapainoinen
  • Arviointikykyinen

IB-ohjelmat

Koulussamme toimii kaksi IB-ohjelmaa suomeksi ja englanniksi: Primary Years Programme (PYP, luokat 1-4) ja Middle Years Programme (MYP, luokat 5-9). IB-ohjelmat antavat opetukselle ja oppimiselle viitekehyksen. Molemmissa ohjelmissa oppimista lähestytään käsitteiden kautta, joiden avulla oppilas oppii jäsentämään pirstaleista tietoa. Ohjelmissa keskeisinä ovat oppijan ominaisuuksien sekä tiedon lisäksi taidot ja tavoitteena on oppilaan toiminta aktiivisena, kansainvälisenä kansalaisena.

Primary Years Programme, PYP

PYP:issä työskentely perustuu tutkivaan lähestymistapaan ja tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltainen kehittyminen. PYP koostuu viidestä keskeisestä elementistä:

tieto, omaksuttavaa sekä yksittäisten oppiaineiden että monialaisten kokonaisuuksien kautta

käsitteet, joita tutkitaan tutkimussyklin aikana ja minkä kautta syntyy johdonmukaista, syvällistä ymmärrystä, millä on merkitystä sekä oppiaineiden, että niiden ulkopuolella

taidot, laaja-alaiset oppimisen taidot, joissa oppilaat kehittyvät koulussa ja koulun ulkopuolella

asenteet, mitkä  edistävät kansainvälistä ennakkoluulottomuutta ja yksilön ja yhteisön hyvinvointia, ja ovat suoraan yhteydessä oppijan ominaisuuksiin. 

toiminta, oletuksena on, että onnistunut tutkiva oppiminen johtaa vastuulliseen ja toiset huomioivaan toimintaan.   www.ibo.org 

Näitä elementeissä kehitytään monialaisten ilmiöjaksojen kautta. PYP kouluvuosi on jaettu kuuteen ilmiöjaksoon. Jaksot kestävät 6-8 viikkoa ja yhdistävät kansallisen opetussuunnitelman tavoitteet PYP:in monialaisiin teemoihin. Opiskelussa korostuvat eri oppiaineiden tarjoamat laajat näkökulmat. Ressun yhteisön laajaa osaamista ja koulua ympäröivää laajaa oppimisympäristöä pyritään hyödyntämään monipuolisesti ilmiöitä tutkittaessa.


 

Ressun peruskoulun ilmiöjaksot luokilla 1-4

 

PYP monialaiset teemat

luokka

Me ihmisinä

Ajan ja paikan kertomaa

Ilmaisemme itseämme

Tieteen maailma

Toimimme yhdessä

Yhteinen planeettamme

1

Minä ja muut

Kotikaupunkimme

Kuvittele…!

Eläköön eliöt

Yhdessä turvallisesti

Karsi, kierrätä, korjaa

2

Terveys ja hyvinvointi

Kartalla

Lavalla

Planeetta Maa

Minä yhteisön jäsenenä

Pellolta pöytään

3

Oppiva yhteisö

Kotimaani

Taidepläjäys

Koneet ja keksinnöt

Median maailma

Elinympäristöt

4

Muutoksia

Maailman kulttuureja

Luova prosessi

 

Minä tieteilijänä

(näyttely   2018)

Minä vaikuttajana

Maailman luonnonvaratJokaisella luokalla on luokanopettaja ja useampi aineopettaja. Laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilaita jokaisessa luokassa ja kouluavustajien resurssi on jaettu siten, että he voivat tukea oppilaita tarpeen mukaan. Aineopettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien kanssa hyödyntääkseen merkityksellisiä yhteyksiä oppiaineen ja tutkimusjaksojen välillä. Myös erillisiä, ainekohtaisia oppikokonaisuuksia opiskellaan. Aineopettajien määrä nousee PYP:in viimeisenä vuonna, kun oppilaat valitsevat valinnaisaineensa. Ressun oppilaskunta oli aktiivisesti mukana ehdottamassa ja valitsemassa valinnaisia aineita lukuvuoden 2015-2016 aikana. Valinnaiset aineet valitaan vuodeksi kerrallaan. Opiskelu tapahtuu sekoitetuissa ikäryhmissä (luokkataso 4-6), ja opetuskielinä on sekä suomi että englanti.

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään keskeisten elementtien osalta. Opettajan antaman jatkuvan, kehittävän, palautteen tarkoitus on edistää ja ohjata oppimista jaksojen aikana. Väliarviointi jaetaan joulukuussa ja lukuvuositodistus kesäkuussa. Oppilasjohtoiset keskustelut pidetään kevätlukukaudella.

Lisätietoja koordinaattorilta: anne.marin-nuutinen at edu.hel.fi

Middle Years Programme, MYP

MYP-ohjelmassa korostuvat viestintä, kokonaisvaltainen oppiminen ja kansainvälisyyteen kasvaminen. Oppiaineita lähestytään globaalien asiayhteyksien kautta käsitteiden avulla, jolloin oppisisällöt yhdistyvät ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. 9-luokkalaiset tekevät henkilökohtaiset projektityöt raportteineen ja esittelevät ne kouluyhteisölle.

MYP-ohjelmassa opiskelu rakentuu kolmelle peruspilarille; vuorovaikutus- ja viestintätaidot (sisältäen vieraiden kielten opiskelun), kokonaisvaltainen oppiminen (eri oppiaineiden ja asioiden yhteyksien oivaltaminen) ja kulttuurien välisten suhteiden ymmärtäminen (kunnioitus oppilaan omaa ja toisten oppilaiden kulttuuria kohtaan). Oppilas opiskelee kahdeksan aineryhmän oppiaineita suomalaisen peruskoulun oppimisvaatimusten mukaisesti.  MYP-ohjelmassa oppiaineita lähestytään viidestä aihekokonaisuudesta käsin. Aihekokonaisuudet yhdistävät oppisisältöjä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ne toimivat viitekehyksenä, jotka mahdollistavat oppiaineiden sisältöjen mielekkään ymmärtämisen.

Aihekokonaisuuksilla on erityisen keskeinen rooli oppilaan henkilökohtaisessa projektityössä, joka toteutetaan MYP-ohjelman viimeisenä vuonna.

Lisätietoja koordinaattorilta: petra.gronros at edu.hel.fi20.01.2020 14:42