Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Monialainen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisten oppilaiden asioita (OHR eli moniammatillinen oppilashuoltoryhmä), koko luokkaa koskettavia asioita (YHR eli yhteisöllinen hyvinvointiryhmä) ja koko kouluyhteisön kehittämistä (YHR):
- Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan, jos jonkun oppilaan hyvinvoinnista tai opintojen edistymisestä herää huoli. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan huoltajan suostumuksella.
- Koulun YHR koostuu seuraavista koulun henkilökunnan jäsenistä: rehtorit, laaja-alaiset erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, psykologi, terveydenhoitajat.

YHR:
- oppilaiden hyvinvoinnin seuranta
- tiedonkulku opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön välillä
- oppilashuollon lukuvuosittainen toimintasuunnitelma
- tiedonvälitys nivelvaiheissa (päiväkodin ja koulun välillä, 2. luokalta 3. luokalle, alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta jatko-opintoihin siirryttäessä)
- oppilaiden sosiaalista kasvua ja yhteisöllisyyttä tukeva toiminta
- tuen resurssin kohdentaminen
- ohjaaminen koulun ulkopuolisen avun piiriin: kuten lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat ja osastot, lastensuojelu, lastenneurologian poliklinikka, perheneuvola, varhaisen tuen sosiaaliohjaus, opetusviraston/kaupungin kriisiryhmä ja poliisi.
- pedagogisten asiakirjojen käsittely

Koulun oppilashuoltoryhmä seuraa ja ohjaa läpi lukuvuoden opetusjärjestelyjen toteutumista oppimisen tuen näkökulman kannalta.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, jotka tarvitsevat muun opetuksen lisäksi tukea oppimiseensa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle yksilöllisesti, pienryhmässä ja/tai samanaikaisopetuksena. Alakoulussa lukuvuoden alussa jokaiselle luokalle jaetaan tietty määrä laaja-alaisen erityisopettajan tuntiresursseja, mutta oppilashuoltoryhmä voi muuttaa resurssia ja kohdentaa sitä niihin luokkiin, joissa tarve kulloinkin on akuutimpi. Yläkoulussa tuki kohdennetaan oppilaiden tai luokan tarpeiden mukaan. Tuen tarvetta ja tuen kohdentamista seurataan ja sitä muutetaan tarvittaessa lukuvuoden aikana. Myös oppilaiden, huoltajien ja opettajien havainnot tuen tarpeesta ja toiveet tuen saamisesta huomioidaan tuen suunnittelussa.

Samanaikaisopetusta toteutetaan useimmilla luokilla siten, että samanaikaisopettajana toimii laaja-alainen erityisopettaja, S2- tai resurssiopettaja. Samanaikaisopetusta toteutetaan myös luokanopettajan keskinäisenä (yhteisopettajuus) tai luokanopettajan ja aineenopettajan yhteistyönä.

Koulunkäyntiavustajien resurssi kohdennetaan lähinnä erityisluokkiin ja yleisopetuksen oppilaille, joilla on avustajan vaatimat kriteerit (näkö-, liikuntavamma tms.).

Tukiopetus voidaan toteuttaa eriyttämällä, osa-aikaisena erityisopetuksena, resurssiopettajan antamana pienryhmäopetuksena, samanaikaisopetustunteina, ylimääräisinä jakotunteina tai keskitetyssä tukiopetuksessa (tsemppikerho). Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa opettaja.

Resurssien jaossa otetaan huomioon oppilaiden haasteet.

Erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetään yleisopetuksen yhteistyöluokka. Pienryhmissä opiskelevia integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin oppiaineissa, jotka tukevat parhaiten oppilaan koulupolkua. Kyse voi olla myös niin sanotusta kuntouttavasta integraatiosta, jossa ei tarvitse olla tavoitteena siirtyä nopeasti yleisopetuksen ryhmään, vaan tarkoituksena on antaa oppilaalle mahdollisuus saada positiivinen malli isommassa ryhmässä toimimisesta.

Yhteistoimintaa yleisopetuksen ja erityisluokkien välillä toteutetaan mm. sateenkaaritunneilla, kummitoiminnassa, liikunta- ja teemapäivinä, valinnaiskursseilla ja valinnaisaineiden tunneilla sekä koulun juhlien harjoituksissa ja esityksissä. Erityis- ja yleisopetuksen oppilaita on samoissa opetusryhmissä oppilaiden tarpeet ja vahvuudet huomioiden.

Puistopolun peruskoulussa on valmistava luokka 3 – 6. luokan oppilaille. Oppilaat opiskelevat omana ryhmänä suomen kieltä ja integroituvat tämän jälkeen yleisopetuksen ryhmiin.

Alkuopetuksen valmistavat oppilaat tulevat suoraan yleisopetuksen luokkiin inklusiivisen valmistavan opetukseen.

Puistopolun peruskoulun yläkoulussa on yhtenäinen käytäntö koesuoritusten ja hylättyjen arvosanojen suhteen:
- Oppilaan huoltajalle lähetetään nelosvaroitus, jos oppilaalla ei ole lukuvuoden aikana tarpeeksi näyttöä osaamisestaan tai hän on ollut poissa liiallisen määrän oppiaineen tunneilta. Tällöin oppilasta uhkaa hylätty arvosana 4 lukuvuositodistuksessa.
- Oppilaalla on mahdollisuus välttää arvosana nelonen, mikäli hän varoituksen saatuaan toimii aineopettajan ohjeiden mukaan.
- Oppilaan huoltajalle lähetetään nelosilmoitus, jos oppilaalla ei ole tarpeeksi näyttöä osaamisestaan lukukauden aikana tai hän on saanut hylätyn arvosanan 4.

Puuttuvat osaamisen näytöt tai jo varmistunut hylätty arvosana suoritetaan keskitetysti joulu- tai kesäkoulussa. Hylättyä arvosanaa voi korottaa vain ja ainoastaan edellä mainituilla tavoilla opettajan valvonnassa. Tällöin oppilas tekee ns. viitospaketteja ja arvosanaksi tulee tämän jälkeen 5.18.09.2022 18:09