Suoraan sisältöön

Johtokunnan kokous 12.10.2021

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous / Uuden johtokunnan 1.kokous
12.10.2021
____________________________________________________________________

Kokousaika: Tiistai 12.10.2021 klo 17.30
Kokouspaikka: Esityslistasta poiketen Teams-kokous
Osallistujat:
Wäinämö Ruottinen, puheenjohtaja
Kimmo Tykkälä, varajäsen
Tia Leeve, jäsen
Cristina Mäkinen, jäsen
Anne Whellams, jäsen
Olli-Pekka Raiskila, opettajajäsen
Tanja Valkonen, opettajajäsen
Anne Tapiovaara, henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen, sihteeri, esittelijä

Oppilasedustajat:
Raama Bitar 9B
Cilla Tuovinen 9P

16§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.

17§
Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18§
Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

19§
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää valita jäsenet Olli-Pekka Raiskilan ja Anne Tapiovaaran tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Olli-Pekka Raiskilan ja Anne Tapiovaaran tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

20§
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasedustajille
Kaikilla perusopetuksen kouluilla on johtokunnassa kaksi oppilasedustajaa. Oppilaat nimeävät keskuudestaan edustajat ennen syksyn ensimmäisestä johtokunnan kokousta. Oppilasedustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden siten, että varsinaisen oppilasjäsenen ollessa estynyt, läsnäoloja puheoikeus on hänen henkilökohtaisella varajäsenellään. Oppilasedustajat eivät osallistu päätöksentekoon. Oppilasedustajalla ei ole läsnäolooikeutta silloin, kun kokouksessa käsitellään oppilaiden kurinpitoa koskevaa asiaa tai salassa pidettävää asiaa. Johtokunnan asioiden käsittelyssä ja puheessa huomioidaan oppilasedustajien läsnäolo.

Päätösehdotus:
Johtokunta vahvistaa oppilaskunnan valitsemien edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden lukuvuodeksi 2021-2022. Oppilasedustajat ovat:
Varsinainen jäsen: Raama Bitar 9B Henkilökohtainen varajäsen: Vilma Multisilta 9P
Varsinainen jäsen: Cilla Tuovinen 9P Henkilökohtainen varajäsen: Nelly Pakola 9P

Päätös:
Johtokunta vahvisti oppilaskunnan valitsemien edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden lukuvuodeksi 2021-2022. Oppilasedustajat ovat:
Varsinainen jäsen: Raama Bitar 9B Henkilökohtainen varajäsen: Vilma Multisilta 9P
Varsinainen jäsen: Cilla Tuovinen 9P Henkilökohtainen varajäsen: Nelly Pakola 9P

21§
Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat

Taustaa:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2022 – 2023 (Liite 1):

1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to).
Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).
Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).
Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi alkaisi 11.8. torstaina ja syksy päättyisi 22.12. torstaina. Tässä mallissa kevään aloitus on 9.1. maanantaina.

2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 17.8.2022 (ke) ja päättyy 22.12.2022 (to).
Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 1.1.2023 (su).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).
Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 17. päivä keskiviikko ja syksy päättyy 22.12. torstaina. Kevät alkaisi sitten aikaisemmin jo 2.1. maanantaina.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.
Esittelijä esittelee oppilaiden ja oppilaskunnan (Liite 2) sekä henkilökunnan (Liite 3)
näkemykset lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista.
- selkeä enemmistö koulun oppilaista kannatti vaihtoehtoa 1
- oppilaskunnan hallitus kannatti vaihtoehtoa 1
- 23.9.2021 henkilöstökokouksessa tehdyn Forms- kyselyn mukaan 89% äänestäneistä kannatti vaihtoehtoa 1

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun oppilaiden selkeä enemmistö kannattaa vaihtoehtoa 1. Oppilaskunnan hallitus esittää myös vaihtoehtoa 1. Henkilöstökokouksessa 23.9.2021 tehdyn Forms-kyselyn mukaan selkeä enemmistö (89%) äänestäneistä kannattaa vaihtoehtoa 1. Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2022-2023 vaihtoehtoa 1.

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun oppilaiden selkeä enemmistö kannattaa vaihtoehtoa 1. Oppilaskunnan hallitus esittää myös vaihtoehtoa 1. Henkilöstökokouksessa 23.9.2021 tehdyn Forms-kyselyn mukaan selkeä enemmistö (89%) äänestäneistä kannattaa vaihtoehtoa 1. Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuodelle 2022-2023 vaihtoehtoa 1.

22§
Lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Pitäjänmäen peruskoulun toimintasuunnitelma 2021-2022 on johtokunnan nähtävänä Wilmassa. Toimintasuunnitelmaa käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Päätösehdotus:
Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyönä opettajien kanssa. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty henkilökunnan kokouksessa 23.9.2020. Johtokunta hyväksyy lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelman.

Päätös:
Lukuvuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyönä opettajien kanssa. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty henkilökunnan kokouksessa 23.9.2020. Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelman.

23§
Johtokunnan lausunto kieliohjelmaan

Taustaa:
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän
vähimmäisoppilasmäärä (Liite 4).

Nykyinen kuntakohtainen opetussuunnitelma:
1.4 Kieliohjelma
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia.
Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia.
Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

Esitetty muutos kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan:
1.4 Kieliohjelma
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opiskelu 6. vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta ja valinnaisen B2-kielen opiskelu viimeistään 8. vuosiluokalta.

Uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1, B2).

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, että uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1 ja B2).

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, että uuden aloittavan opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 oppilasta kaikissa kielten oppimäärissä (A1, A2, B1 ja B2). Jos vähimmäisoppilasmäärä on 15, on suuri riski, että osa kouluista ei pysty tarjoamaan mahdollisuuksia opiskella vieraita
kieliä. Tämä heikentää oppilaiden yhdenvertaista mahdollisuutta opiskella vieraita kieliä.

24§
Johtokunnan lausunto oppilaaksioton kriteereiden muutoksesta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto pyytää johtokunnan lausuntoa oppilaaksioton kriteereiden muutoksesta (liite 5)

Taustaa:
Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista (Liite 6).

Oppilaaksioton lähtökohtana on edelleen lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun.

Keskeisimmät muutokset
Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen opinpoluista (Liite 7). Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä (Liite 8).'

Oppilaalla, joka on otettu valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkaneeseen painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - tai englanninkieliseen opetukseen, olisi oikeus opinpolun jatkumon mukaisesti jatkaa mainitussa opetuksessa 9. vuosiluokalle asti. Jos oppilas ei ole ollut yhtenäisessä peruskoulussa, hänellä ei ole ollut mahdollisuutta jatkaa opintojaan 7. vuosiluokalle ilman osallistumista tammikuussa 6. vuosiluokan valintakokeeseen. Opinpolun jatkuvuuden mahdollistaminen on tarpeen oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun  takaamiseksi. Edelleen seitsemänneltä vuosiluokalta alkavaan opetukseen olisi jokaisen oppivelvollinen mahdollista hakeutua valintakokeen kautta, jos oppilas ei opiskele 6. vuosiluokalla valintakokeella haettuun opetukseen.

Mahdollisimman eheän opinpolun mahdollistamiseksi painotettuun -, laajamittaiseen kaksikieliseen - ja englanninkieliseen opetukseen hakeutumista muutettaisiin tilanteissa, joissa oppivelvollisuusikäisen asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on aiemmin osallistunut mainittuun opetukseen. Kun määrätyt edellytykset täyttyisivät,
voitaisiin oppivelvollinen ottaa oppilaaksi kyseiseen opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa on tilaa. Oppivelvollisella tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikan vaihdolle.

Lisäksi oppilaaksioton kriteereihin on tehty kielellisiä muutoksia ja poistettu tarpeettomaksi käyneitä kohtia.

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päättää olla lausumatta asiasta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, koska Pitäjänmäen peruskoulussa ei ole valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkavaa painotettua -, laajamittaista kaksikielistä - tai englanninkielistä opetusta.
Edellä mainitusta syystä koulun oppilaskunnalta ei ole pyydetty lausuntoa.

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti olla lausumatta asiasta kasvatusja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, koska Pitäjänmäen peruskoulussa ei ole valintakokeella 1. tai 3. vuosiluokalla alkavaa painotettua -, laajamittaista kaksikielistä - tai englanninkielistä opetusta.
Edellä mainitusta syystä koulun oppilaskunnalta ei ole pyydetty lausuntoa.

25 §
Ilmoitusasiat

Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden johtokuntien perehdytystilaisuus
Helsingin kaupungin koulujen ja lukioiden johtokuntien perehdytystilaisuuteen keskiviikkona 27.10.2021 klo 17.00–18.30.
Tilaisuuteen ovat ensisijaisesti tervetulleita koulujen ja lukioiden rehtorit sekä johtokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Jos nämä ovat estyneitä, voi heidän tilalleen tulla muitakin johtokunnan jäseniä. Perehdytystilaisuus toteutetaan etänä Teams-sovelluksella.

26§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Helsingissä 12.10.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi
Wäinämö Ruottinen, puheenjohtaja
Outi Hokkanen, sihteeri
Olli-Pekka Raiskila, pöytäkirjantarkastaja
Anne Tapiovaara, pöytäkirjantarkastaja15.10.2021 10:26