Suoraan sisältöön

Kiusaamisen vastainen ohjelma


KVO13 Kiusaamisen vastainen ohjelma eli ”Hyvää mieltä Pitskussa”

Helsinkiläisissä kouluissa on käynnistetty yhtenäinen kiusaamisen vastainen ohjelma. Sille on annettu nimeksi KVO13. Ohjelmassa on 13 kohtaa, joiden avulla vähennetään kiusaamista. Se on työkalupakki kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon.

Kiusaamisesta on tehty paljon tutkimuksia. Kiusaaminen on vähentynyt kaupungin kouluissa verrattuna vuoteen 2010. Sitä on kuitenkin yhä liikaa niin päiväkodeissa kuin kouluissa. Myös aikuisten keskuudessa ilmenee työpaikkakiusaamista.

Kiusaamista on monenlaista: henkistä kiusaamista, fyysistä kiusaamista, nettikiusaamista tai vaikkapa porukan ulkopuolelle jättämistä. Osa kiusaamisesta on näkyvää ja tulee aikuisten tietoon, osa ei.

Tietoon tulleisiin kiusaamistapauksiin puututaan. Sen lisäksi teemme ennalta ehkäisevää työtä. Koulujen kasvatusmetodi on sellainen, että oppilaiden taitoja olla muiden kanssa vahvistetaan. Niitä taitoja voi tietoisesti harjoitella. Tehokkaimmillaan koulun kasvatustyö täydentää kodin kasvatustyötä.

KVO13 ohjelma ei ole valmis ohjelma, vaan jokainen helsinkiläinen oppilaitos työstää sen pohjalta omia toimintatapojaan. Pitäjänmäen peruskoulussa ohjelman työstäminen käynnistyi keväällä -20. Ohjelman työstämistä tehdään jatkuvasti.

Linkki KVO13:n ohjelman sisältöön: Kiusaamisen vastainen ohjelma 

”Hyvää mieltä Pitskussa” – ohjelma näkyy meillä seuraavalla tavalla

1. Oppilaiden ryhmäyttämistä tehdään säännöllisesti. Ryhmäyttämällä oppilaat oppivat paremmin tuntemaan toisiaan ja heidän on helpompi toimia myös vähemmän tuttujen luokkakavereiden kanssa. Ryhmäyttämistä tehdään oman opettajan johdolla jokaisessa jaksossa sovittuna ajankohtana. Jotta toiminta olisi säännöllistä, jokainen opettaja panostaa luokan turvalliseen ilmapiiriin muillakin tunneilla.

Oman opettajan päiviä:

 • 1. kouluviikon päivät keskiviikko, torstai ja perjantai 11.-13.8.21
 • 1. jakson kokonainen koulupäivä / lauantai 18.9.21
 • 2. jakson 1/2 päivä klo 8-11 välillä 26.11.21
 • 3.-ja 4. jakson ajankohdat sovitaan myöhemmin
 • Suunnitteilla oleva Maailma kylässä -päivä 13.5.2022, johon toivomme vanhempia mukaan.

2. Syksyn ilmiöopetuksen teema valitaan KVO13:n kiusaamisen vastaisen ohjelman pohjalta. Ilmiöopetusta toteutetaan kaikissa ikäluokissa 2.jakson aikana. Oppilailla on aktiivinen rooli ilmiön teeman ja toteutustavan miettimisessä. 6.lk ja 7.lk kulttuurikurssit ovat myös tämän teeman mukaisia.

Esimerkkejä ilmiöopetuksesta:

 • 7.lk:n toiminnan pohjana on Suomen mielenterveys ry:n ”Hyvän mielen treenivihko”. Aiheita ovat itsetuntemus, tunnetaidot ja rauhoittumiseen/rentoutumiseen liittyvät asiat.
 • 6.lk toiminnan pohjana on Mielenterveys ry:n “Onnellisten linnake”, yhteistyöhön perustuva seikkailullinen mielenterveystaitoja harjaannuttava peli. Pelissä harjoitellaan viittä mielenterveystaitoa viidessä eri tilassa.
 • Muilla ikäluokilla on omanlaisiaan lähestymistapoja valittuun ilmiöön.

3. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan systemaattisesti. Jokaiselle kuukaudelle on sovittu oma teema. Kuukausittaiset teemat ovat:

elokuu – yhteisöllisyys
syyskuu – itsetuntemus
lokakuu – tunnetaidot
marraskuu – empatia
joulukuu - kaveritaidot
tammikuu – media ja hyvinvointi
helmikuu – tulevaisuus
maaliskuu – rentoutuminen
huhtikuu – arjen selviytymiskeinot
toukokuu – arviointi

Teemojen käsittelyssä käytetään erilaisia materiaaleja. Teemaa voidaan toteuttaa myös opintokäynneillä ja muulla toiminnalla. Suunnittelua ja toteutusta tehdään yhteistyössä.

4. Oppilaiden hyvinvointia mitataan, jotta saisimme tietää, miten voimme parhaiten puuttua ja tukea yksittäisiä oppilaita ja ryhmiä. Hyvinvointia mitataan kahdesti vuodessa. Kyselyt tehdään ikätasoisesti, turvallisesti ja luottamuksellisesti. Käytämme sekä toimialan asiantuntijoiden laatimaa hyvinvointikyselyä että koulun sopimia mittareita. Koulun sopimat mittaustavat ovat seuraavat:

1.lk - Arviontikeskustelut - Kettu-peli
2.lk - Arviointikeskustelut – Kettu-peli
3.lk - Huomaa hyvä-vahvuuskortit / Mun mieli
4.lk - Huomaa hyvä -vahvuuskortit / Mun mieli
5.lk - Mun mieli / MLL-koulun hyvinvointikysely + MLL-netinkäyttökysely
6.lk.- Mun mieli / MLL-koulun hyvinvointikysely
7.lk - Koulun hyvinvointiprofiili: Sosiaaliset suhteet ja vahvuudet
8.lk - Koulun hyvinvointiprofiili kahdessa osassa 1. Sosiaaliset suhteet ja vahvuudet 2. Digitaalinen maailma ja koulun olosuhteet
9.lk - Koulun hyvinvointiprofiili: Sosiaaliset suhteet ja vahvuudet

Tämän lisäksi kasko on teettäny vuosiluokkien 5-9 oppilaille hymiökyselyn, jonka tulokset olemme saaneet. Rehtori jakaa ne luokittain opettajille.

Oppilashuoltoryhmä on jalkautunut vuosiluokkiin 1-4 ja esittäytynyt Teamsissä vuosiluokille 5-9. Jokaisen luokan tilanne käsitellään ilmapiirin ja oppimisen näkökulmasta koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ainakin kerran lukuvuoden aikana. Hyvinvointimittauksia käytetään tarkastelujen pohjana.

5. Luokan omat järjestyssäännöt

Jokainen koulun luokka laatii omat säännöt kiusaamisen estämiseksi. Ilman näitä tarkennettuja sääntöjäkin meillä on voimassa koulun järjestyssäännöt (ja lait), jotka kieltävät kiusaamisen. Luokka tekee omat sääntönsä oman opettajan johdolla.

6. Nimikkoaikuinen paljon kiusatulle oppilaalle

Nimikkoaikuisen voi nimetä oppilas tai joku, joka on kiusaamisasiaa selvittämässä (esim. oma opettaja). Nimikkoaikuinen seuraa oppilaan hyvinvointia kiusaamisasian selvittelyn jälkeen. Hän varmistaa, että konflikti/riita tai kiusaaminen on loppunut. Tarvittaessa asian käsittelyä jatketaan.

7. Epäsopivaan käytökseen ja kiusaamiseen puuttuminen

Koulun koko henkilökunta on ohjeistettu puuttumaan matalalla kynnyksellä turvattomuutta aiheuttavaan käytökseen. Turvattomuutta aiheuttava käytös voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla yksittäinen liian raju pihaleikki, suoranainen väkivallanteko tai jatkuvaa kiusaamista.

Oppilaita on muistutettu siitä, että jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Koskemattomuus on yhdessä tekemistä, satuttamatta toista sanoin tai teoin

eli Pitskussa ollaan:

 • nimittelemättä
 • ivaamatta
 • nolaamatta
 • haukkumatta
 • tönimättä
 • painimatta
 • potkimatta
 • lyömättä
 • uhkaamatta
 • kiristämättä
 • ärsyttämättä
 • tai muulla tavalla, jonka voi kokea loukkaavaksi

Koulun aikuinen arvioi, miten eri tilanteissa olisi hyvä puuttua huonoon toimintaan. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja siten myös toimenpiteet, joita koulussa käynnistetään. Lähdemme siitä, että oppilaan ja eri osapuolten kanssa keskustellaan ja selvitetään, mitä on tapahtunut. Huoltajiin otetaan myös yhteyttä. Ensisijainen tavoite on saada sovinto aikaiseksi eri tahojen kanssa keskustelemalla. Joskus se ei kuitenkaan toimenpiteenä riitä tai muusta syystä onnistu.

Koulun puuttumisen keinot noudattavat toimialan ohjeita ja yleisiä lakeja. Niiden käyttöönotossa otetaan huomioon oppilaan ikätaso, kokonaiskehitys ja puuttumisen vaikuttavuus. Seuraavat lähestymistavat kuuluvat koulujen keinovalikoimaan. Keinoja saatetaan käyttää rinnakkain, tapauksesta riippuen.

 • ohjauskeskustelu akuutissa tilanteessa
 • tarvittaessa säännölliset seurantatapaamiset oppilaan ja huoltajien kanssa ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen / tarvittaessa oppilashuolto mukaan
 • kurinpidolliset toimet: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, rehtorin kirjallinen varoitus ja mahdollinen johtokunnan päättämä määräaikainen erottaminen (max. 1 kk) (perusopetuslaki 36§)
 • opetusjärjestelyjen pohtiminen (esim. rehtorin päätöksellä lyhyemmän koulupäivän sopiminen määräajaksi tai aluepäällikön päätöksellä muun soveltuvamman opetusryhmän tai koulumuodon miettiminen)
 • oppilashuollollinen tuki (terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai muun verkoston tuki)
 • yhteistyö poliisin kanssa

Opetushallituksen sivuilta löytyy lisää tietoa siitä, millä eri keinoilla epäasialliseen käytökseen voidaan puuttua. Lue lisää.

Oppilasasiat ovat luottamuksellisia, joten koulun käyttämistä toimenpiteistä ei voida kertoa muille kuin ao. perheen ja oppilaan kanssa sovituille tahoille.

Meidän tavoite täällä Pitäjänmäen koulussa on jatkuvasti kehittää omia työtapojamme ja omaa osaamistamme KVO13:n ohjelman tiimoilta. Myös kaupungin tasolla KVO13 ohjelmaa työstetään eteenpäin.

Parhaimman tuloksen saamme tekemällä kotien kanssa yhteistyötä. Rohkaisemme oppilaita tuomaan esille joko itseen tai toiseen kohdistuvan kiusaamisen. Myös kotona on hyvä jutella siitä, miten koulussa ja kaveripiirissä sujuu. Ystävällinen ja kohtelias puhetapa sekä viisas nettikäyttäytyminen ovat myös tärkeitä asioita, joista meidän kannattaa puhua niin koulussa kuin kotona.

Hyvällä yhteistyöllä saamme näitä tärkeitä vuorovaikutustaitoja kehitettyä.

Pitäjänmäen peruskoulun väki
11.11.2021 14:41