Suoraan sisältöön

Järjestyssäännöt

Paloheinän ala-asteen järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

· Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
· Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualueen määrittely

· Koulualueen muodostavat koulun käytössä olevat Paloheinätalon tilat sekä piha-alueet. Koulualuetta eivät ole leikkipuisto Soihdulle osoitetut tilat, henkilökunnan sosi-aalitilat eikä huoltotilat.
· Välituntialueen muodostavat koulun itä- ja pohjoispuolen välituntipihat sekä erikseen sovittuina aikoina leikkipuisto Soihdun pallokenttä.
· Leikkipuisto Soihdun piha, kävelytiet, koulun huoltopiha tai paikoitusalueet eivät ole väli-tuntialuetta.

Kouluajan määrittely

· Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla sekä koulumatkoilla.
· Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toimin-nassa.

Kurinpito

· Mikäli oppilas rikkoo järjestyssääntöjä, käytetään koulussa perusopetuslain mukaisia ku-rinpitokeinoja ja muita seuraamuksia. Näitä on mm. siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja mää-räaikainen erottaminen.
· Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet ja aineet tarvittaessa hal-tuunsa, tarkastaa tavarat tai poistaa oppilas tilasta.
· Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllisty-neen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

· Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja kaikissa luokissa lukuvuoden alussa
· Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan koko lukuvuoden ajan.
· Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa ja vähintään neljän vuoden välein.

Lakiin perustuvat oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

· Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja yksityis-elämän suojaan.
· Kaikilla oppilailla on erilaisuudestaan huolimatta tasavertainen asema.
· Kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen oppi-misympäristöön sekä koulun järjestämiin laissa määriteltyihin palveluihin. Oppilaita suo-jataan kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä noudattaen koulun tätä varten suunnitel-tua ohjelmaa.

Oppilaan velvollisuudet

· Oppilaan on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
· Oppilaan on hoidettava koulutyönsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
· Oppilaalla on velvollisuus korvata rikkomansa asiat ja puhdistaa tai järjestää sen, minkä on sotkenut.

Oppilaan säännöt turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja opiskelun sujumiseen

Hyvä käytös

· Käyttäydyn asiallisesti ja muita huomioiden.
· Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi. Kunnioitan muiden mielipiteitä ja työtä.
· Tulen ajoissa oppitunneille ja pidän kiinni sovituista aikatauluista
· Noudatan opettajan ohjeita
· Olen ystävällinen ja autan tarvittaessa
· Annan työrauhan ja odotan vuoroani
· Pidän hyvää huolta yhteisistä tavaroista. En ota toisten tavaroita ilman lupaa
· Noudatan hyviä ruokailutapoja
· Pukeudun asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
· En lainaa toisten tekstiä tai kuvia luvatta tai lähdettä ilmaisematta.
· En ota toisesta henkilöstä kuvaa ilman lupaa. En julkaise kenenkään kuvaa ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Oleskelu ja liikkuminen

· Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.
· Otan kaikki mukaan leikkeihin. Noudatan yhdessä sovittuja sääntöjä.
· En roskaa tai sotke koulun alueella.
· En jää luvatta koulutiloihin koulupäivän jälkeen
· Säilytän polkupyörää ja muita kulkuvälineitä niille osoitetulla paikalla.

Turvallisuus

· En kiusaa tai vahingoita toisia.
· En riko enkä sotke toisten leikkejä
· En heittele lumipalloja, kiviä tai vastaavia
· Käytän opettajan ohjeiden mukaisesti koulun tietokoneita, puhelimia ja muita mobiililait-teita, internettiä ja koulun tietoverkkoa. Opetusta häiritsevä mobiililaitteiden käyttö oppi-tunneilla tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.
· Ilmoitan koulun henkilökunnalle, jos huomaan jonkun vian tai turvallisuuteen vaikuttavan puutteen.
10.08.2021 15:56