Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätöksen tukemana. Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös.

Koulussa on viisi luokkaa luokka-asteilla 5-9. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja tukiverkostojen kanssa.

Koulun osaamisalueita ovat:

 • Verkostotyö
 • Turvallinen koulu ja oppimisympäristö, MAPA
 • Yksilölliset opintopolut ja pedagogiset ratkaisut
 • Arjen taidot, sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot
 • Opiskelun erityiset painoalueet ja opiskelun eriyttäminen
 • Ilmiöt, digitaalisuus ja portfoliotyöskentely erityisopetuksessa

Naulakallion koulussa uskotaan yhteistyön voimaan. Koulussa panostetaan yhdessä kasvattamiseen, yhteissuunnitteluun ja yhteisopettajuuteen. Jokaisen oppilaan ympärille pyritään luomaan tarpeita vastaava, tiivis ja tukeva huoltajien ja ammattilaisten verkosto, joka tukee nuoren kokonaistilannetta ja koulunkäyntiä.

Opetuksessa keskeisiä teemoja ovat:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä ilmaiseminen, kieli, sanat
 • Oppimaan oppiminen
 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Toivon pedagogiikka

Katse pyritään suuntaamaan kohti tulevaisuutta seuraavin tavoittein:

 • Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 • Minäpystyvyyden vahvistaminen
 • Yksilöllinen polku kohti jatko-opintoja ja itsenäistymistä


09.12.2019 14:24