Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen pohjana on hyvä oppilaantuntemus, jonka pohjalta luokan- tai aineenopettaja huomioi oppilaiden yksilölliset tarpeet oppimistilanteissa eriyttämällä tuntitehtäviä, kotitehtäviä ja kokeita. Eriyttämistä ovat esimerkiksi oppiaineksen karsiminen tai lisääminen, tehtävien tason ja tehtävätyyppien vaihtelut ja työskentelytapojen muuntelu.

Laaja-alaiset erityisopettajat tukevat luokan- ja aineenopettajien työtä oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Opettajien yhteistyö ja avoimuus opetuksen järjestelyissä takaavat oppilaiden yhdenvertaisen tuen. Tarvittaessa oppilas voi saada tukiopetusta tai erilaista pienryhmätukea.

Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellään jokaisen luokan oppimista ja työskentelyä vuosittain. Ryhmä seuraa toteutuneita tukitoimia ja arvioi lisätuen tarvetta.

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli sinulla herää vanhempana huoli lapsesi oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voit olla yhteydessä lapsesi opettajaan. Rohkaise myös lastasi kertomaan mahdollisen huolensa omalle opettajalle.  

Opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan sekä laaja-alaisten erityisopettajien yhteystiedot löytyvät Yhteystieto-osiosta.07.11.2018 09:43