Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Opetusta on keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Painotettu opetus

Merilahden peruskoulussa tarjotaan painotettua opetusta Liikunnassa ja Luonto- ja tiede opetuksessa.

Liikunta 

Liikunnassa painotettuun opetukseen on mahdollista pyrkiä pääsykokeiden kautta 2. ja 6. luokan keväällä. Liikkumiseen ja urheiluun perehdytään kokonaisvaltaisesti liikkumalla, tutustumalla ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan sekä hyödyntämällä liikuntateknologiaa. Perehdytään rasituksen, levon/kehonhuollon ja ravinnon kokonaisvaikutukseen tavoitteellisen liikunnan kannalta. Oppilaiden omat harrastelajit huomioidaan ja niiden osalta tehdään yhteistyötä lajiseurojen kanssa.

Luonto- ja tiede 

Luonto- ja tiedepainotus on  luokilla 3.-6. kaikilla oppilailla koulun sisäisenä painotuksena ja 4. luokalta alkaen luti –sisältöjä voi täydentää valitsemalla syventäviä kursseja. 

Kaikilla oppilailla on mahdollisuus hakea soveltuvuuskokeella 7. vuosiluokalta alkavaan luonto- ja tiedepainotteiseen opetukseen. Yläkoulussa opetus on osa valinnaisuutta. Opetukseen osallistuminen ei lisää oppilaan viikkotuntimäärää. 

Opiskelussa painottuvat kokeelliset työtavat, toiminnallisuus, laboratoriotyöskentely ja kriittinen ajattelu. Tutkimuksellista ja elämyksellistä otetta sekä havainnointia kehitetään. Opiskeluun kuuluu retkeilyä ja omien projektien kehittämistä.

Yläkoulun luonto- ja tiedepainotteisessa opetuksessa on mahdollista opiskella luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden ryhmässä yleisopetusta perusteellisemmin eri aihealueita syventäen. Yläkoulun kurssit ovat luontokurssi, retkikurssi, tähtitiede, yhteískunnallinen vaikuttaminen ja arjen kemiaa. 

Tavoitteena on, että oppilas oppii 

  • luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan
  • soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn  
  • esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella  
  • työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  

Luokkatyöskentelyssä  

  • painotetaan kokeellista, toiminnallista ja tutkivaa työskentelyä  
  • jatketaan tutkivaa oppimista verkkoympäristössä  
  • hyödynnetään koulun omaa kasvihuonetta ja lähiympäristöä. 

Luonto- ja tiedepainotteisessa opetuksessa tehdään retkiä, opintokäyntejä sekä mahdollisuuksien mukaan myös leirikouluja.

Valinnaisaineet  

Valinnaisaineopas 2020-2021

Valinnaisaine ohjeet

24.03.2020 14:50