Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Ensisijainen yhteydenpitoväline kodin ja koulun välillä on Wilma. Päivitämme ajankohtaisia uutisia koulusta myös tänne.

KUTSU VANHEMPAINYHDISTYKSEN ETÄKESKUSTELUTILAISUUTEEN LASTEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet Maunulan ala-asteen Vanhempainyhdistys ry:n koulun kanssa yhteistyössä järjestämään keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 19.5.2021  klo 18.00.
Keskustelutilaisuudessa kuullaan alustukset lasten netin ja somen käytöstä tänä päivänä, somessa ja netissä tapahtuvasta kiusaamisesta, koulun mediakasvatuksesta sekä vanhempien roolista lapsen tukena ja apuna internetin syövereissä.
Alustamassa koulukuraattori Jenni Kovanen. Mukana keskustelussa on myös rehtori Taija Kiesi-Talpiainen sekä opettaja Ari Söderqvist.
Tämä tilaisuus järjestetään suomeksi ja etänä Zoom alustan kautta, linkki (linkki aukeaa klo 17.30, tilaisuus alkaa klo 18.00):
Topic: Maunulan alakoulun vanhempainyhdistys
Time: May 19, 2021 05:30 PM Helsinki

Zoom Linkki: VANHEMPAINYHDISTYKSEN ETÄKESKUSTELUTILAISUUTEEN LASTEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ

Meeting ID: 974 9644 9016

Passcode: 557170

One tap mobile


Hakeminen englanninkielisille luokille alkaa 17.5.2021 klo 12:00 ja päättyy 30.7.2021 klo 12:00. 

Kokeen ajankohta: 4.8.2021 klo 9

Lisätietoja hakuprosessista suomeksi tästä linkistä ja englanniksi tästä linkistä.

Hakeminen mahdollista ainoastaan niille luokka-asteille joilla on vapaita paikkoja. 

Tämän hetkinen tilanne Maunulan ala-asteella:

Grade 1: 3 paikkaa

Grade 2: 1 paikka

Grade 3: 7 paikkaa

Grade 4: 2 paikkaa

Grade 5: 1 paikka

Grade 6: 0 paikkaa

Lisätietoa: Helsingin kaupungin hakuajat erikieliseen opetukseen

Uutinen: 

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021   

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 
   
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    
   
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     
   
Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021   
   
Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   
   
Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    
 
9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   
   
Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   
   
Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  
   
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   
   
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   
   
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.   

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   
   
Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 
 
 
Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   
   
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   
   
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.     

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.

För dem som nu går i årskurs nio fortsätter läroplikten hösten 2021   
   
I år träder en utvidgning av läroplikten i kraft. Elever som just nu går på nionde klass omfattas av förändringen. 

Framöver tar läroplikten slut när den studerande fyller 18 år, eller om personen före det avlägger en examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen. Utvidgandet av läroplikten gäller utbildning efter grundläggande utbildning.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.
  
Ansökan till andra stadiet sker i den gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021   

Utvidgandet av läroplikten innebär att de unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter även om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.   

Läroplikten efter grundskolan fullgörs huvudsakligen i gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, inklusive läroavtalsutbildning. Den kan också fullgöras genom utbildningar i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet.    

Niondeklassarna ansöker till utbildningar på andra stadiet och i övergångsskedet i en gemensam ansökan. Den gemensamma ansökan våren 2021 ordnas 23.2–7.4.2021. Man ansöker till utbildningarna via webbplatsen studieinfo.fi. Eleverna får handledning för den gemensamma ansökan av skolans elevhandledare och lärare.    

Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria   

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2021. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av kalenderåret då den studerande fyller 20 år.  

Utöver undervisning och en daglig måltid får den studerande avgiftsfri tillgång till de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen, arbetsredskap, -kläder och -material som behövs i undervisningen, de fem prov som krävs för att avlägga studentexamen som avslutning på gymnasiets lärokurs samt omtagning av de av dessa prov som underkänns. Avgiftsfriheten gäller också resor till och från skolan på minst sju kilometer, som betalas av FPA, samt i vissa fall även inkvarterings- och resekostnader.   

Vilka material som ska införskaffas för Helsingfors del preciseras senare. Läroanstalten köper centraliserat in de studiematerial som de studerande behöver.   

Utrustning som behövs i utbildningar med särskilt fokus på hobbyer, såsom musikinstrument och idrottsutrustning, betalas fortfarande av de studerande själva.   

  
Utbildningsalternativ efter grundskolan   

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Mer information om utbudet på andra stadiet finns på nätet:

Yrkesinstitutet Prakticum 

De unga får handledning för ansökan till andra stadiet. Om en ung person inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handledningen även under sommaren, så att den unga kan ansöka om en studieplats i den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan. Om en läropliktig ungdom ännu efter sommaren saknar studieplats eller avbryter de studier som hen inlett, ser den kommun där hen är bosatt till att hen får handledning och i sista hand en plats på en lämplig utbildning i övergångsskedet.   

Anordnaren av grundläggande utbildning bedömer tillsammans med den läropliktiga och hens vårdnadshavare vilken utbildning som passar bäst för den studerande, med tanke på hens behov av särskilt stöd.   

Mer information:   

Studieinfos information till vårdnadshavare om den gemensamma ansökan, information fås även från skolans elevhandledare


17.05.2021 15:12