Suoraan sisältöön

Ajankohtaista
Hakeutuminen kaksikieliseen opetukseen


Malmin peruskoulussa on mahdollisuus opiskella kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa 1. luokalta lähtien. Siihen haetaan ilmoittautumalla valintakokeeseen.

Tulevien ekaluokkalaisten valintakoe järjestettiin to 2.2.2023 klo 9-10.30  Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteessä. 

Jos lapsi hakeutuu kaksikieliseen opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa kouluun, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan. Tällöin huoltajan tulee ottaa yhteyttä asuinosoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin.

Tulevat 7.-luokkalaiset


Hakuaika 7. luokalta alkavaan kaksikieliseen opetukseen on päättynyt. Hakuaika oli 14.11.-7.12.2022.

Seitsemäsluokkalaisten valintakokeet järjestettiin ke 25.1.2023. Oppilas osallistui kokeeseen ensimmäiseksi valinnaksi tekemässään koulussa. 

Oppilaaksiottopäätökset lähetetään perjantaina 24.3. Valitettavasti tiedusteluihin tuloksista ei voida vastata puhelimitse.

Lisätietoja:


Suomeksi:

in English:

Lisätiedot ja mahdolliset kysymykset:
virka-apulaisrehtori Nina Orpana
nina.orpana@hel.fi, puh. 09-31089357Koulumatkat ja iltapäivätoiminta


Koulumatka-avustushakemukset: Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä yleisesti jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä mitattuna koulun piha-alueen portilta oppilaan asunnon piha-alueen rajalle. Avustukseen on oikeutettu, jos matka on yhteen suuntaan vuosiluokilla 1 - 6 yli 2 km ja vuosiluokilla 7 - 10 yli 3 km.

Koulumatka-avustushakemus A (HSL-lippu) tästä linkistä.

Koulumatka-avustushakemus B (peruskoulujen oppilaiden erityiskuljetukset) tästä linkistä.


NB!

Information about education in Helsinki in English. Scroll down for Ukrainian language version / Українською мовою нижче. Use this link.ValinnaisaineetLuokat 8 ja 9


Oppilaalla on vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi valinnaisainetta. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan 2vvt kahdeksannella ja 2 vvt yhdeksännellä luokalla. Perusopetuksen päättötodistukseen valinnaisaineista annetaan numeroarvostelu. 7. luokalla kaikille pakollisina aineina olleet kotitalous, kuvataide, musiikki ja käsityö eivät jatku enää 8. ja 9. luokalla, ellei niitä valita valinnaisaineiksi.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.
9. luokalla tulee olemaan vielä kaksi lyhyttä valinnaisainetta.

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine luokille 8. ja 9.


KORI A (Korin A valinnat eivät voi olla samoja kuin korin B valinnat.) 

ESPANJA, KIINA, RANSKA, SAKSA, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI, TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ, NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI 

KORI B  (Korin B valinnat eivät voi olla samoja kuin korin A valinnat.)

KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI


Koulun opetussuunnitelmasta (ops.edu.hel.fi) löytyvät kaikki valinnaisaineet. B2-kielet löytyvät oppiaine-osiosta kohdasta Vieraat kielet ja muut valinnaisaineet kohdasta Valinnaiset opinnot.

ESPANJA / KIINA / RANSKA / SAKSA (B2-KIELI)
Uuden kielen opettelu avartaa maailmaa monella tasolla. Kahden vuoden aikana tutustut uuteen kieleen ja erilaisiin kulttuureihin. Aiheita lähestytään nuorison näkökulmasta. Opit selviytymään monenlaisissa arkipäivän tilanteissa matkustaessasi maailmalla. Et joudu pulaan ostoksilla tai ravintolassa, myös lääkärissäkäynti hoituu. Voit hyödyntää vieraan kielen taitoasi vaikkapa kesätyöpaikassasi. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä.

KOTITALOUS
Valinnaisessa kotitaloudessa erityisesti ruoanvalmistukseen, leivontaan ja kodinhoitoon liittyvät käytännön työskentelytaitosi kehittyvät. Näihin taitoihin liittyvät myös tekemisen oma-aloitteisuus, taloudellinen ja vastuullinen työskentely sekä oman toiminnan ja valintojen vaikutusten ymmärtäminen. Oppituntien laajoja aihealueita ovat esim. juhlat ja niiden järjestäminen, perinneruoat ja suomalainen ruokakulttuuri, erityisruokavaliot ja eri maiden ruokakulttuurit.
Oppitunneilla tärkeää on pitkäjänteinen työskentely ja yhdessä tekeminen. Tunnilla tehdään tehtäviä yksin, pareittain ja ryhmissä. Tehtävät ovat käytännöntehtäviä, mutta myös muutamia kirjallisia projektitöitä erilaisista kotitalouden aiheista. Välillä pääset myös vaikuttamaan omien toiveiden ja ateriasuunnitelmien kautta. Kotitalousluokka työvälineineen, laitteineen ja raaka-aineineen tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös opintokäyntejä ja opintoretkiä.

KUVATAIDE
Tule kokemaan ja oppimaan erilaisten materiaalien ja välineiden käyttöä sekä syventämään taitojasi visuaalisessa ilmaisussa; suunnittelu, ideointikyky, kuvan tekemisen keinot ja oman kuvailmaisun kehittäminen.
Opinnoissa pyritään kehittämään oppilaan kykyä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tehtäväkokonaisuuksia.
Opintojen sisältöä tarkennetaan opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Lisäksi oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

LIIKUNTA
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.
Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti.
Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnan opetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen. Pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

MUSIIKKI
Musiikin valinnaiskurssilla kehitetään yhteissoittotaitoja ja siirrytään soittamaan vaativampaa ohjelmistoa. Kappaleet valitaan sekä uusista että hieman vanhemmista ryhmän toiveita kuunnellen.
Musan tekemisen lomassa tutustutaan rokin historiaan, elokuva- ja näyttämömusiikkiin sekä jazziin. Tehdään retkiä katsomaan esityksiä, elokuvia ja näyttelyitä tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla pääpaino on tekemisessä eli yhteismusisoinnissa.
Musiikin kurssi tarjoaa mahdollisuuden kehittyä muusikkona ja oppia tietoja ja taitoja, joita saatat tarvita opinnoissasi ja työssäsi tulevaisuudessa.

TEKNINEN TYÖ TAI TEKSTIILITYÖ (KÄSITYÖ)
Käsityön tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan valinnaisen tavoitteena on syventää ja laajentaa kokonaisen käsityöprosessin osaamista ja käsityötaitoja eri työtapoja ja materiaaleja käyttäen. Voit valita joko teknisen työn tai tekstiilityön. Molemmissa valinnaisissa on mahdollisuus sisällyttää työskentelyyn myös toisen sisällön materiaaleja ja työtapoja.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden osallisuutta ja oppilaan mahdollisuuksia painottaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekniikka- ja materiaalikokonaisuuksia käsityöoppiaineen sisältä. Opetus on oppilaan luovuutta tukevaa, tutkivaa, kokeilevaa ja ongelmalähtöistä. Tekniseen työhön tai tekstiilityöhön painottuvan käsityön valinnaiseen sisältyy myös erilaisia projektitöitä, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Teemat valitaan oppilaan omaan elämysmaailmaan liittyväksi. Aihepiireinä voi olla esimerkiksi sisustus, koti, huonekalut, erilaiset välineet, kulkuneuvot, vaatetus tai korut. Teknisessä työssä oppilasta ohjataan kokonaisen käsityöprosessin hallintaan painottaen teknisen työn erityispiirteitä ja työtapoja. Tekstiilityössä kokonaisessa käsityöprosessissa painottuu pehmeiden materiaalien suunnitteluun ja työstämiseen käytetyt työtavat ja tekniikat. Teknistä työtä ja tekstiilityötä yhdistää uusimmat innovaatiot ja teknologiat ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet. Käsityön kasvatustehtävänä on myös tukea oppilaiden työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

NUORTEN ELÄMYS- JA TOIMINTAKURSSI
Tällä valinnaiskurssilla yhdistetään useiden oppiaineiden toiminnallisia osa-alueita. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Lähiökoutsien kanssa. Oppitunneilla merkittävässä roolissa ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus sekä kulttuurien moninaisuus. Opetus tapahtuu koululla ja lähialueilla. Mahdolliset retket ja leirit ovat osa opintoja. Kahden vuoden opintojen päättyessä oppilas saa kerhonohjaajan ABC – peruskurssin suoritettua.

Kurssin aikana syvennetään omia ryhmätyöskentelyn taitoja eri toimintojen yhteydessä, suunnitellaan tapahtumia ja kerhoja toteuttaen ne mahdollisuuksien mukaan koulupäivien aikana. Opinnoissa huomioidaan oppilaiden erilaiset vahvuudet ja erilaisten taitojen merkitys ryhmän toimintaan ajatuksella ”yhdessä olemme enemmän”. Samalla oppilas saa runsaasti ohjausta ja tukea omien taitojensa vahvistamisessa. Oppilaiden toimimista ja ajattelua vahvistetaan yhdistämällä opetuksessa eri aineissa jo opittuja taitoja uudella tavalla. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisuudet oman toimintansa ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.


Valinnaisaineet 9. luokka


Oppilaalla on vuosiluokalla 9. kaksi uutta lyhyttä valinnaisainetta.

Valinnaisaineita valitaan yhteensä 2 vvt. Kumpaakin valinnaisainetta opiskellaan yhdeksännellä luokalla 1vvt. Opetus toteutetaan kaksoistunteina yhden jakson ajan. Lyhyt valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Aloitettua valinnaisainetta ei voi vaihtaa kuin erittäin painavin perustein. Vaihdosta päättävät opettajat, opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori yhdessä sekä tarvittaessa rehtori. Vaihto ei ole mahdollinen, jos ryhmässä ei ole tilaa.

 

VALINTAKORIT, joista kummastakin valitaan yksi aine 9. luokalle.

 

KORI A

ENGLANTI, VIESTINTÄ, HYGIENIAPASSI, BÄNDIPAJA, OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORIPALLO, TANSSI-ILMAISU (PERUSKURSSI)

 

KORI B

FILOSOFIA , ILMAISUTAITO , YRITTÄJÄYYS , VALOKUVA JA VIDEO , RETKEILY, TANSSI-ILMAISU (JATKOKURSSI)

 

ENGLANTI, KORI A (A1-kieli)

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa ja laajentaa englannin osaamistaan.

Tuntien sisällöistä ja työtavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa ja tehdään esimerkiksi ryhmätöitä, kirjoitetaan omia juttuja, pelataan, luetaan ja puhutaan paljon.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien tekemistä. Tehdyt tehtävät kootaan lopuksi portfolioon.

 

VIESTINTÄ, KORI A

Valinnaisen viestinnän tavoitteena on syventää ja soveltaa kuvataiteen ja äidinkielen opinnoissa opittuja tietoja ja taitoja. Viestinnässä yhdistyvät kuva, puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä äänet. Viestintä pohjautuu pitkälti juuri visuaalisuuteen.

Oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan erityisesti visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden visuaalisentuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

 

HYGIENIAPASSI, KORI A

Kiinnostaako sinua kesätyö esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, leipomossa, elintarvikemyymälässä tai vaikka makeistehtaassa? Entä ruokaan liittyvä ala, ihan tulevaisuuden ammattina? Tarvitset hygieniapassin. Hygieniapassi on virallinen todistus siitä, että osaat elintarvikehygienian perusasiat.

Hygieniapassi-kurssilla opiskellaan hygieniapassiin vaadittavia tietoja yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Opittavia aihealueita ovat: elintarvikkeiden hankinta, kuljetus ja vastaanotto; varastointi ja kylmäsäilytys; ruoan valmistus, säilytys ja tarjoilu; siivous ja puhtaanapito; jätehuolto; elintarviketyöntekijä; omavalvonta; elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavat käsittelyt ja ruokamyrkytykset.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa virallinen hygieniapassi-testi kurssin lopussa tai myöhemmin. Testi koostuu sanallisista oikein-väärin-väittämistä. Testin hinta on 35 €.

 

BÄNDIPAJA, KORI A

Kaipaatko musatunteja? Tule verestämään soitto- ja laulutaitojasi musakurssille, jossa ennen kaikkea siis soitetaan ja lauletaan. Tavoitellaan hyviä jameja joka tunnille!

Ryhmän toiveet soitettavan ohjelmiston ja muun tekemisen suhteen otetaan huomioon. Soittamisen lisäksi voidaan esim. tehdä musaa Garage Bandillä ja muilla sovelluksilla.

 

OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA, KORI A

Kurssilla syvennetään matematiikan tunneilla aloitettua ohjelmointia. Tutustutaan graafiseen ohjelmointiympäristöön Scratch. Tutustutaan robotiikkaan ja mikrokontrollereihin monipuolisesti eri välinein kuten Lego Mindstorms, Makey Makey, Micro:bit.

Tutustutaan tekstipohjaiseen ohjelmointiin tekemällä HTML-nettisivut sekä tekemällä pieniä ohjelmia Python -kielellä.

Kurssilla tutustutaan aluksi yhteisesti yllämainittuihin työkaluihin ja sen jälkeen oppilas toteuttaa yksin tai parin kanssa oman projektinsa valitsemallaan tekniikalla oman osaamistason ja mielenkiinnon mukaan.

 

KORIPALLO, KORI A

Koripallokurssin tavoitteena on lajitaitojen vakiinnuttaminen ja sujuva taktinen peli sekä koko kentän pelissä että katukoriksen eri variaatioissa. Kurssilla syvennetään koripallon tietoja ja taitoja. Valinnaiskurssi sisältää peruskuntoharjoitteita, lajiharjoitteita, sääntöjä ja pelaamista.

Koripallokurssilla harjoitellaan ja saadaan vinkkejä oman pelin: omien motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvuuksien ja heikkouksien kehittämiseen. Kurssilla käydään läpi oman harjoittelun kokonaiskuormitusta ja harjoitellaan huoltavan harjoittelun toteuttamista. Myös pelin strategiseen puoleen kiinnitetään huomiota. Kurssilla harjoitellaan puolustuspelaamisen eri variaatioita sekä hyökkäämistä erilaisia puolustusmuotoja vastaan.

Kurssilla pelataan paljon.

 

TANSSI-ILMAISU (PERUS- JA JATKOKURSSI), KORIT A JA B

Harrastatko tanssia? Tai esiintymistä? Ajattelitko hakea jonnekin, jossa tanssi ja ilmaisu olisivat sinulle hyödyksi?

Oletko joskus tanssinut? Halunnut kokeilla tanssia? Harrastanut joskus, mutta sitten se on vain jäänyt?

Onko joskus ollut kiva tehdä esityksiä omaksi iloksi kavereiden kanssa tai yksin?

Pidätkö musiikista? Pidätkö musavideoiden katselusta?

Oletko kokeillut TikTok – videoita?

Oletko joskus käynyt katsomassa jonkun tanssiesityksen?

Haluaisitko tanssia muualla kuin videolla tai näyttämöllä?

Haluaisit vain kokeilla liikettä keholla ilman tarkkoja valmiita malleja ja ohjeita?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, tämä kurssi antaa sinulle varmasti uusia ideoita ja kokemuksia hyvässä seurassa ja positiivisella asenteella.

Valitse toinen tai molemmat, eikä sillä ole väliä oletko valinnut muita ilmaisuaineita ennen elämässäsi. Parhaan paketin saat itsellesi, jos valitset molemmat. Molemmilla kursseilla pääset itse vaikuttamaan kurssisisältöön.

 Saat tanssia, tehdä tansseja, kokeilla erilaisia ilmaisukeinoja tanssin kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tanssikoulussa vierailuja mahdollisuuksien mukaan, muita opintokäyntejä sekä mahdollisuus tanssileirin suunnitteluun ja järjestämiseen. Jos haluat ohjata tanssia kerhona muille, sekin onnistuu. Käymme katsomassa joitakin esityksiä ja jos itse haluat esiintyä tai osallistua kilpailuihin, saat varmasti halukkaat ryhmästä mukaasi kannustamaan.

 

FILOSOFIA, KORI B

Filosofian tuhansia vuosia vanhat juuret ovat syvällä ihmisen sisimmässä. Jokainen meistä pohtii jossain vaiheessa elämäänsä esimerkiksi tällaisia kysymyksiä: Kuka minä syvimmiltäni olen? Mikä on elämäni tarkoitus? Miten osaan tehdä oikean valinnan? Mikä on oikein, väärin, totta tai valhetta? Miten saan luotettavaa tietoa? Mitä on olemassaolo? Ovatko ihmiset tärkeämpiä kuin eläimet?

Filosofian opiskelu on ensisijaisesti ajattelemaan opettelemista. Keskusteleminen, väittely ja yhdessä pohdiskelu ovat parhaita apuvälineitä. Opit ajattelemaan syvällisemmin kuin arjen kiireissä on yleensä tapana. Opit myös perustelemaan mielipiteitäsi ja välttämään sellaisia ajattelun virheitä, jotka saavat sinut häviämään tiukan keskustelun tai väittelyn.

Filosofia antaa sinulle eväitä järjestää ja analysoida tiedon tulvaa, jota media lakkaamatta syöttää meille. Opit erottamaan oikean tiedon propagandasta ja valhetiedosta.

Ennen kaikkea, opit itsenäistä ajattelua, joka ei ole riippuvainen toisten ihmisten mielipiteistä. Opit vähitellen näkemään olennaisen, kestävän ja tärkeän tyhjänpäiväisyyden keskeltä.

Filosofiassa, enemmän kuin missään oppiaineessa, oppilas ja opettaja ovat samanarvoisia. Sillä, kun esitetään oikea filosofinen kysymys, kumpikaan ei tiedä oikeaa vastausta.

 

ILMAISUTAITO, KORI B

Ilmaisutaidossa eli draamakasvatuksessa tavoitteena on parantaa itseluottamusta, opetella empatiaa, yhteistyötaitoja ja keskittymiskykyä sekä roolien avulla tutkia myös isompia kysymyksiä.

Työtapana on erilaiset harjoitukset ja teatterin keinot. Käytämme näyttelijäntyön tekniikoita ja teatterin genrejä, ja mahdollisuuksien mukaan teemme myös opintoretkiä. Monet harjoitukset ovat leikinomaisia. Keskeistä on turvallinen luottamuksen ilmapiiri ja toisten kunnioittaminen.

Jos ryhmällä on kiinnostusta, on mahdollista tehdä myös teatteriesitys.

 

YRITTÄJYYS, KORI B

Yrittäjyyskurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas yrittäjyyteen niin teorian kuin myös käytännön osalta. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyden kokonaisuus liikeidean hahmottelemisesta oman yrityksen käytännön pyörittämiseen.

Kurssi jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Teoria

Kurssin aikana tutustutaan yrittäjyyden perusteisiin. Käydään läpi eri yritysmuodot sekä niihin liittyviä asioita. Tehdään erilaisia pari- ja ryhmätöitä sekä laaditaan muistiinpanoja ja pidetään pieni koe.

2) Tutustuminen yrityksiin

Tutustutaan yrityksiin ja yrittäjyyteen käytännössä. Tehdään tutustumiskäyntejä erilaisiin yrityksiin ja tehdään yhteistyöprojekti paikallisen yrityksen kanssa.

3) Oma yrittäjyys

Perustetaan pienimuotoinen yritys koululle. Korona ajan rajoituksista riippuen pyöritetään sitä välituntisin kevätlukukauden ajan.

 

VALOKUVAUS JA VIDEOT, KORI B

Kurssilla opiskellaan perusasioita valokuvaamisesta ja videokuvaamisesta. Opitaan käyttämään kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistoja.

Kurssilla kuvataan ja editoidaan ja tietenkin katsotaan kurssilaisten tekemiä elokuvia.

Kurssilaisten mielenkiinnon mukaan voidaan kurssikohtaisesti painottaa enemmän joko videoiden tekemistä tai valokuvaamista ja kuvankäsittelyä.

 

RETKEILY, KORI B

Retkeilykurssi soveltuu hyvin liikunnasta ja ulkoilusta pitäville. Kurssi syventää yhteisen biologian ja maantiedon tavoitteita ja sisältöjä.

Retkeilykurssi muodostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta koulussa sekä yhden yön retkestä tai useammasta päiväretkestä, jossa päästään kokeilemaan yhdessä opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla opitaan ympäristöystävällisen retkeilyn perustaitoja, kuten ulkoiluun sopivien varusteiden valitseminen, pakkaaminen, retkiruoan suunnittelu ja valmistaminen, luonnossa liikkuminen, teltan pystytys ja hoito, suunnistaminen kartan / kompassin kanssa, luonnontuntemus, puun pilkkominen ja retkeilijän ensiapu. Retki/retket toteutetaan Etelä-Suomessa. Ruoka valmistetaan nuotiolla/retkikeittimillä. Yöretkellä nukutaan teltoissa/kämpässä. Jokainen kantaa omat varusteensa retkellä. Retki suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaalla ei tarvitse olla omia retkeilyvarusteita vaan niitä voidaan myös lainata.

16.02.2023 10:07