Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi torstaina 11.8.2022

Koulu alkaa kello 09:00 osoitteessa Jurmonkuja 1 ja päättyy kello 12:00. Luokanvalvojat ja erityisluokanopettajat ovat oppilaita vastassa koulun pihalla. Oppilaat tulevat saamaan lukujärjestykset ensimmäisten päivien aikana ja tämän jälkeen koulua käydään lukujärjestyksen mukaisesti. 

Myös perjantaina 12.8. koulupäivä alkaa osoitteessa Jurmonkuja 1 kello 09:00 ja päättyy kello 12:00. 

Luokanvalvojat

7A Kati Enkovaara

7B Suvi Kankaanpää

8A Iina Grym 

8B Coralie Keskinen

Mitä ja miten yläkoulussa opiskellaan?

•Opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta, joka kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa. Koulun opetussuunnitelmaan voi tutustua e-OPS-sivuilla

•Oppimista tapahtuu kaikissa koulun ja lähiympäristön tiloissa Helsingin kaupungissa digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on nuoren laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen.

•Viikkotyöaika: 7.-9. luokalla viikossa on vähintään 30 oppituntia. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää minimituntimäärän ylittävästä viikkotuntimäärästä. 

Oppiaineet, joita opiskellaan yläasteella: 

•Suomen kieli ja kirjallisuus, A1, A2, B1-kielet, matematiikka, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, liikunta, kotitalous, valinnaiset aineet. oppilaanohjaus, vapaaehtoinen B2-kieli

Oppilaanohjaus

•Jokainen opettaja ohjaa oppilasta koulunkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden opiskelussa ja valinnoissa. Yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. 

•Opinto-ohjaaja auttaa nuorta miettimään tulevaisuutta ja jatko-opintoja. Oppilaanohjaukseen kuuluvat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään.

Kielipolku

A-kielen opiskelu (2 vvt)

  englanti, ruotsi, ranska, espanja

B1-kielen opiskelu (2 vvt)

  ruotsi

B2-kieli

espanja

Oppilashuollon palvelut

•Peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmä työskentelee yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai ryhmänohjaaja.

•Oppilashuollon Jelppii-sivustolta löytyy tietoa muun muassa siitä, kuinka koulun psykologi ja kuraattori voi auttaa lasta tai nuorta elämän pienissä ja vähän suuremmissakin ongelmissa ja murheissa, kuinka lapsi tai nuori voi auttaa itseään ja mistä muualta voi saada apua.


Oppivelvollisuuden laajentuminen  

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen.    

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.     

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.   

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.   

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.   

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen     

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

 

Lukiot Helsingissä 

Stadin AO 

 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.     

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.

------------------------------------------

För dem som nu går i årskurs nio fortsätter läroplikten hösten 2021

I år träder en utvidgning av läroplikten i kraft. Elever som just nu går på nionde klass omfattas av förändringen.

Framöver tar läroplikten slut när den studerande fyller 18 år, eller om personen före det avlägger en examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen. Utvidgandet av läroplikten gäller utbildning efter grundläggande utbildning.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Ansökan till andra stadiet sker i den gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021  

Utvidgandet av läroplikten innebär att de unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter även om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.  

Läroplikten efter grundskolan fullgörs huvudsakligen i gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, inklusive läroavtalsutbildning. Den kan också fullgöras genom utbildningar i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet.   

Niondeklassarna ansöker till utbildningar på andra stadiet och i övergångsskedet i en gemensam ansökan. Den gemensamma ansökan våren 2021 ordnas 23.2–7.4.2021. Man ansöker till utbildningarna via webbplatsen studieinfo.fi. Eleverna får handledning för den gemensamma ansökan av skolans elevhandledare och lärare.   

Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2021. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av kalenderåret då den studerande fyller 20 år. 

Utöver undervisning och en daglig måltid får den studerande avgiftsfri tillgång till de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen, arbetsredskap, -kläder och -material som behövs i undervisningen, de fem prov som krävs för att avlägga studentexamen som avslutning på gymnasiets lärokurs samt omtagning av de av dessa prov som underkänns. Avgiftsfriheten gäller också resor till och från skolan på minst sju kilometer, som betalas av FPA, samt i vissa fall även inkvarterings- och resekostnader.  

Vilka material som ska införskaffas för Helsingfors del preciseras senare. Läroanstalten köper centraliserat in de studiematerial som de studerande behöver.  

Utrustning som behövs i utbildningar med särskilt fokus på hobbyer, såsom musikinstrument och idrottsutrustning, betalas fortfarande av de studerande själva.  

Utbildningsalternativ efter grundskolan  

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Mer information om utbudet på andra stadiet finns på nätet:

 

Gymnasier i Helsingfors

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yrkesinstitutet Prakticum

 

De unga får handledning för ansökan till andra stadiet. Om en ung person inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handledningen även under sommaren, så att den unga kan ansöka om en studieplats i den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan. Om en läropliktig ungdom ännu efter sommaren saknar studieplats eller avbryter de studier som hen inlett, ser den kommun där hen är bosatt till att hen får handledning och i sista hand en plats på en lämplig utbildning i övergångsskedet.

Anordnaren av grundläggande utbildning bedömer tillsammans med den läropliktiga och hens vårdnadshavare vilken utbildning som passar bäst för den studerande, med tanke på hens behov av särskilt stöd.  

Mer information:

Studieinfos information till vårdnadshavare om den gemensamma ansökan, information fås även från skolans elevhandledare

Information om utvidgandet av läroplikten på Helsingfors fostrans- och utbildningssektors webbplats och på Utbildningsstyrelsens webbplats

 

-----------------------------------

Compulsory education continues for current ninth-graders in autumn 2021  

As of 2021, the compulsory education will be extended, and the first age group to be affected by the reform is the current ninth-graders.

What the extended compulsory education means in practice, is that the school leaving age will be raised to 18 years. The extension applies to education after comprehensive school. The goal is for every young person to complete upper secondary education, by either passing the matriculation examination or a gaining a vocational qualification.  

Compulsory education ends when the student turns 18, or if a student graduates from upper secondary level earlier.

Joint application period for upper secondary education 23 February–7 April 2021  

From now on, all young people have the obligation to apply for upper secondary education after basic education. The obligation to apply continues if the young person is left without a study place, or if a student abandons studies that have already started.

The compulsory education after basic education will primarily take place in general upper secondary education or in vocational education, including apprenticeship training. It can also take place in transition-phase education between basic education and upper secondary education.  

Ninth-graders apply for upper secondary and transition-phase education via the joint application system. The joint application period is 23 February–7 April 2021. Applications should be submitted on the studyinfo.fi website. Students will receive instructions on the joint application system from their school guidance counsellors and teachers. 

Upper secondary education is free of charge  

The right to attend upper secondary education free of charge applies to all ninth-graders of the spring 2021. Free upper secondary education ends when the student turns 20, or when a student graduates from the upper secondary level.

In addition to the education and school meals, textbooks, supplies and other materials needed in lessons, and final tests with retakes of rejected tests are all free of charge. Learning materials required for instruction include tools, uniforms and ingredients. School journeys that are longer than seven kilometres will also be free of charge and funded by Kela. In some cases, accommodation and other travel costs can also be reimbursed. 

The materials to be purchased in the Helsinki region will be specified later. The educational institution will purchase all learning materials needed by the students’ centrally.

In educational institutions with special emphases, supplies such as musical instruments and sports equipment will need to be paid for by the students themselves.  

 

Several options after comprehensive school  

Helsinki offers many options for upper secondary education. Stadin AO, the Helsinki Vocational College and Adult Institute is the largest vocational education institution in Finland. It offers nearly 30 different qualifications and provides vocational education for numerous different occupations. The City of Helsinki has 14 general upper secondary schools, as well as a general upper secondary school for adults. All city-run general upper secondary schools have a special educational task or a school-specific special emphasis. In addition to these schools, there are several private or trust-funded vocational and general upper secondary schools, as well as state-owned and specialised general upper secondary schools in Helsinki.

Please note that the Finnish matriculation examination exams can only be taken in Finnish or Swedish. There a few other international examinations in other languages available, as well as preparatory education for Finnish or Swedish-language both vocational and general upper secondary education. Learn more about these options via the Studyinfo links below.

You can find more information about the upper secondary education options:

 

General upper secondary schools in Helsinki

Stadin AO in English

Studyinfo: General upper secondary education and international examinations

Studyinfo: Preparatory education options for upper secondary education

 

Young people will receive guidance on applying for upper secondary education. If a young person is left without a place to study in the joint application system, the organiser of basic education will continue to provide guidance during the summer so that the young person can apply for studies in the continuous admission. If a young person of compulsory education age is left without a study place, or they abandons the started studies, the home municipality will ensure that they will receive guidance or a place in suitable transition-phase education.  

 

The organiser of basic education, together with the young person and the guardian, will evaluate which type of education is the most suitable, with regard to any needs for special support.  

 

Learn more about the joint application system on the Studyinfo website: Finnish application system.

 

Information about the extension of compulsory education is available on the City of Helsinki’s website and on the Ministry of Education and Culture website.

 

 


 
20.06.2022 13:39