Suoraan sisältöön

Kouluhyvinvointi

Hyvinvoinnin edistäminen: KVO13

Kontulan koulussa noudatetaan Kiusaamisen vastaista eli KVO13 –ohjelmaa, jonka mukaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan. Ohjelma on otettu käyttöön koko Helsingin tasolla lukuvuonna 2019-2020. Toimenpiteisiin on tulossa tarkennuksia sekä kaupungin tasolla että koulukohtaisesti. Hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien koulun aikuisten, oppilaiden ja huoltajien yhteinen tehtävä.

1. Hyvinvoinnin mittarit

Kontulan ala-asteen koulussa seurataan hyvinvointia kouluterveyskyselyn ja hyvinvointikyselyiden avulla sekä arjen luokkatyöskentelyssä jatkuvasti. Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) on suunnitellut koulun käyttämät hyvinvointikyselyt. YHR:n jäseniä ovat rehtori, erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, ja koulupsykologit. Kyselyt toteutetaan luokkakohtaisesti syyslukukauden aikana. Kyselyt käsitellään yhteisöllisessä hyvinvointiryhmän kokouksessa, johon osallistuvat luokan opettajat sekä oppilasedustajat. Kokouksessa sovitaan toimenpiteen luokan hyvinvoinnin kehittämiseksi.

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat

Kontulan ala-asteen koulussa noudatetaan kaikille yhteistä tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä suunnitelmaa Yhteispeliä Kontulassa – Kontulan ala-asteen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelma. Koulumme tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelma perustuu Niilo Mäki –instituutin Yhteispeli koulussa –toimintamalliin, koulun omiin arjen toimiviin käytäntöihin sekä luokka-astekohtaisiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusmateriaaleihin.

3. Luokkien yhdessä sovitut säännöt

Jokainen luokka laatii lukuvuoden alussa luokan yhteiset säännöt, joiden tarkoitus on sekä sitouttaa oppilaat ryhmän hyvinvoinnista huolehtimiseen että tuoda esiin ohjeet siihen, miten luokassa toimitaan muita arvostavalla tavalla. Säännöt ovat nähtävillä kotiluokkien seinillä.

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

Ryhmäyttämiseen keskitytään jokaisen lukuvuoden alussa, aina kun luokkaan tulee uusi oppilas ja aina jos oppilaiden väliset ristiriitatilanteet lisääntyvät. Ryhmäyttävää yhteistoimintaa pidetään mukana luokan arjessa muiden muassa yhteisten leikkien, kokemusten ja kohtaamisten avulla.
Oppilashuollon henkilöstö sekä alueen ulkopuoliset toimijat kuten nuorisotyöntekijät tukevat opettajia ryhmäyttävässä työskentelyä. Oppilashuollon erityistyöntekijät työskentelevät luokan ryhmäyttämisen parissa interventiomuotoisesti sekä tietyille vuosiluokille kohdennettujen ohjelmien muodossa.

5. Oppilashuollon edustajat tapaavat pienryhmissä eri luokkien oppilaita

Oppilashuollon henkilöstö on läsnä oppilaiden arjessa myös ryhmämuotoisissa toimissa. Tällaisia tuokioita ovat esimerkiksi henkilöstön vetämät pienryhmäkeskustelu sekä koko luokalle suunnatut tunnit mielenterveydestä, kaveritaidoista, hyvinvoinnista ja sitä vaarantavista asioista, kuten kiusaamisesta.

6. Sähköiset palautekanavat

Kaikille helsinkiläisille kouluille luodaan yhteinen sähköinen palautekanava lisämahdollisuudeksi kertoa kiusaamisesta. Palautekanava luodaan Wilmaan ja käyttöönotosta tiedotetaan huoltajia. Kiusaaminen voi tapahtua myös piilossa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yksikään kiusaamistapaus ei saa jäädä piiloon.

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

Kiusaamistilanteen selvittäminen kirjataan Wilman oppilaskohtaiseen muistioon.

8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

Oppilasta opettavien opettajien vastuulla on oppilaan kuunteleminen, luokan dynamiikan havainnointi ja siihen reagoiminen. Opettajien vastuulla on myös havaittujen kiusaamistilanteiden selvittäminen sekä yhteydenotto vanhempiin. Tarvittaessa opettaja täyttää kiusaamislomakkeen Wilmassa yhdessä huoltajien kanssa. Opettajat konsultoivat tarvittaessa oppilashuoltoa ja/tai on yhteydessä rehtoriin. Huoltajat tukevat koulun työtä tunne- ja kaveritaitojen harjaantuessa ja ovat yhteydessä kouluun, jos huomaa muutosta oppilaassa tai hänen suhtautumisessaan kouluun.

Luokanopettaja kutsuu huoltajat koululle keskustelemaan matalalla kynnyksellä, mikäli kiusaaminen tai konfliktit ovat toistuvia tai yksittäisesti vakavaa. Keskustelussa on mukana myös toinen opettaja ja/tai oppilashuollon edustaja.

Kurinpidolliset toimet ovat rehtorin ja tapausta selvittävän opettajan harkittavissa.

Oppilashuolto tekee ennaltaehkäisevää työtä luokissa, tukee luokanopettajaa ryhmäyttämisessä ja yksittäisten oppilaiden tai oppilasryhmien kaveritaitojen kehittämisessä. Oppilashuoltoa tulee konsultoida matalalla kynnyksellä konflikteja huomatessaan. Oppilaat voivat myös itse hakeutua keskustelemaan oppilashuollon kanssa yksin tai ryhmässä mieltä askarruttavista asioista.

Oppilaiden vastuulla on yhdessä sovittujen sekä koulun järjestyssääntöjen noudattaminen. Oppilaita harjaannutetaan toimimaan ristiriitatilanteissa. Tähän kuuluu taito puolustaa kiusattua väkivallattomasti, taito poistua tilanteesta sekä ilmoittaa kiusaamis- tai konfliktitilanteesta koulun aikuiselle ja hakemaan tämä apuun.

Kontulan ala-asteen koulussa toimii myös Hyvinvointitiimi. Hyvinvointitiimin vastuulla on Kontulan ala-asteen koulun tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelman käytön vahvistaminen ja kiusaamisen vastaisiin toimiin liittyvän keskustelun ylläpitäminen koulussamme. Hyvinvointitiimi järjestää lukuvuosittain opettajien yhteissuunnitteluajalla hyvinvointipysäkkejä. Hyvinvointitiimi tuo kaveritaitoihin ja hyvinvointiin liittyvää keskustelua myös oppilaiden arkeen esimerkiksi teemaviikkojen tai päivänavausten kautta.

9. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

Osana oppilashuollon muuta palvelua kuraattorilla ja koulupsykologeilla on käytössään restoratiivinen eli sosiaalisia suhteita eheyttävä menetelmä. Sen avulla etsitään yhdessä oppilaiden kanssa ihmissuhteiden ongelmiin myönteisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat niin oppilaan kuin koko luokan hyvinvointia. Työskentely on moniammatillista, ja yhteistyö kodin kanssa on tärkeää.

Oppilaiden välisien konfliktien ja välituntitilanteiden sovittelussa käytetään niin ikään restoratiivista lähestymistapaa, jonka tavoitteena on sosiaalisten taitojen vahvistaminen, kohtaaminen, kuunteleminen, dialogi, oppilaiden välisten suhteiden eheyttäminen ja yhteisten ratkaisujen etsiminen.

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

Kiusatulle nimitetään turvallinen aikuinen, joka auttaa ja tukee eteenpäin. Turvallinen aikuinen valitaan tapauskohtaisesti yhteistyössä kiusatun, huoltajien ja opettajien kanssa. Tärkeää on löytää juuri kyseiselle oppilaalle sopiva ja helposti lähestyttävä koulun aikuinen.

11. Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. Joskus ulkopuolinen taho voi tuoda puuttuvan palasen ongelmatilanteeseen. Uusi näkökulma huomioi kokonaistilanteen usein monimutkaisesti solmuun menneissä ja tulehtuneissa tapauksissa. Tätä kutsutaan K-0-toiminnaksi, joka ulotetaan kattamaan kaikki Helsingin koulut.

Vaikeimpia ja pitkäkestoisimpia kiusaamistapauksia ratkoo helsinkiläisissä kouluissa Aseman Lapset -järjestö kehittämällään K-0-mallilla. Monesti ulkopuolisella toimijalla on iso merkitys konfliktin ratkaisemisessa.

12. Kummioppilaat

Kontulan ala-asteen koulussa toteutetaan kummitoimintaa. 6.-luokkalaiset ovat 3.-luokkalaisten kummeja, 5.-luokkalaiset ovat 2.-luokkalaisten kummeja ja 4.-luokan oppilaat aloittavat uusien ekaluokkalaisten kummeina.

Kummioppilaat toimivat turvallisena, vanhempana oppilaana koulunkäynnin vasta aloittaneille tai sitä harjoitteleville oppilaille. Kummioppilaat mallintavat ystävällisiä kaveritaitoja ja auttavat ryhmän mukaan pääsemisessä. Tarkoituksena on luoda luottamuksellinen kaverisuhde kummioppilaiden välille. Tarvittaessa vanhemmat kummioppilaat toimivat myös pienemmän oppilaan apuna, jos tai kun pieni oppilas kokee kiusaamista tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Vanhempi kummioppilas hakee tällöin apua tuomalla asian esiin koulun aikuiselle.

13. Vertaistukitoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Aseman Lapset ry pilotoivat perusopetuksessa vertaistukiryhmää paljon kiusatuille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Erilaisia vertaisryhmiä voidaan järjestää myös osana koulun oman oppilashuollon toimintaa.

Aiheesta lisää näistä linkeistä:

Lisätietoa kouluterveyskyselystä


30.08.2022 10:09