Suoraan sisältöön

Kouluhyvinvointi

Hyvinvoinnin edistäminen

Kontulan koulussa noudatetaan Kiusaamisen vastaista eli KVO13 –ohjelmaa, jonka mukaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan. Ohjelma on otettu käyttöön koko Helsingin tasolla lukuvuonna 2019-2020. Toimenpiteisiin on tulossa tarkennuksia sekä kaupungin tasolla että koulukohtaisesti. Hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien koulun aikuisten, oppilaiden ja huoltajien yhteinen tehtävä.

1. Hyvinvoinnin mittarit

Kontulan ala-asteen koulussa seurataan hyvinvointia jatkuvasti. Koko koulun tasoisesta hyvinvoinnin seuraamisesta ja kehittämisestä vastaa ensisijaisesti yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologit. Hyvinvoinnin seurantaa tehdään muun muassa kouluterveyskyselyn ja YHR:n laatimien luokkakohtaisten hyvinvointikyselyiden avulla. Kyselyjen perusteella sovitaan luokan tai koko koulun tasoiset toimenpiteet hyvinvoinnin kehittämiseksi.

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat


Kontulan ala-asteen koulussa kehitellään yhteistä työkalupakkia sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten. Työkalupakin pohjana käytetään muun muassa Rovaniemen kaupungin kehittämää hyvinvoinnin vuosikelloa sekä Aggression portaat -ohjelmaa.

Osana ohjelman toimenpiteitä jokaisessa luokassa toteutetaan opettajan valitsemaa vuorovaikutusohjelmaa sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi jokaisella luokka-asteella käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: yhteisöllisyys, itsetuntemus, tunnetaidot, empatia, kaveritaidot, media, tulevaisuus, rentoutuminen ja rauhoittuminen sekä arjen selviytymistaidot.

3. Luokkien yhdessä sovitut säännöt

Jokainen luokka on laatinut lukuvuoden alussa luokan säännöt, jotka ohjaavat oppilaita rakentavaan vuorovaikutukseen ja ystävälliseen käytökseen. Säännöt myös auttavat ennaltaehkäisemään kiusaamista sekä puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo alettua. Säännöt ovat nähtävillä kotiluokkien seinillä.

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

Jokaiselle luokalle on varattu aikaa ryhmäytymiseen sekä koulupäivien aikana että retkien ja teemapäivien yhteydessä. Oppilashuollon henkilöstö, nuorisotyöntekijät, yhteisötaiteilija sekä Nuorisotyönohjaaja tukevat ryhmäytymistä. Ryhmäytymistä tuetaan yhteisillä retkillä ja kokemuksilla.

Koulussamme opettajat ja henkilökunta huolehtivat, etteivät uudet oppilaat putoa kelkasta vaan pääsevät kiinnittymään osaksi uutta ryhmäänsä. Ryhmäyttämistä jatketaan, kunnes tulokkaat ovat sopeutuneet uuteen ympäristöönsä. Tämä ei tapahdu hetkessä, joten toiminnassa pyritään pitkäkestoisuuteen. Ryhmäyttämisestä tehdään olennainen osa arkea. Ei anneta kenenkään pudota.

5. Oppilashuollon edustajat tapaavat pienryhmissä eri luokkien oppilaita

Oppilashuollon henkilöstö on läsnä lasten arjessa myös ryhmämuotoisissa toimissa. Tällaisia tuokioita ovat esimerkiksi henkilöstön vetämät pienryhmäkeskustelu sekä koko luokalle suunnatut tunnit mielenterveydestä, kaveritaidoista, hyvinvoinnista ja sitä vaarantavista asioista, kuten kiusaamisesta.

6. Sähköiset palautekanavat

Kaikille kouluille luodaan yhteinen sähköinen palautekanava lisämahdollisuudeksi kertoa kiusaamisesta. Palautekanava luodaan Wilmaan ja käyttöönotosta tiedotetaan lukuvuoden aikana. Kiusaaminen voi tapahtua myös piilossa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yksikään kiusaamistapaus ei saa jäädä piiloon.

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

Kiusaamistilanteiden selvittämiset kirjataan Wilman lomakkeelle. Toimintamuoto on uusi, joten menettely tarkennetaan lukuvuoden edetessä.

8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

Kiusaamisen puuttumisen lisäämiseksi koulussamme on aloittanut Sopu-tiimi. Sopu-tiimin tarkoitus on puuttua oppilaiden väliseen kiusaamiseen ja pyrkiä löytämään yhteisymmärrystä ja keinoja tapauksiin liittyvien osapuolten välille. Sopu-tiimi koostuu Kontulan koulun opettajista ja oppilashuollon jäsenistä. Sopu-tiimin tehtävänä on selvittää kiusaamista oppilaiden yksilöhaastatteluin sekä yhteisten, myös huoltajia osallistavien koollekutsumisten kautta paremmin. Tarkoitus on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja kärjistyneen tilanteen osapuolten välille niin, että kaikki oppilaat mahtuisivat turvallisesti samaan kouluun. Mahdolliset rangaistukset ja muut vastaavat menettelyt eivät kuulu Sopu-tiimin menetelmiin. Yksittäisistä tilanteista voi toki koitua oppilaille entiseen tapaan rangaistuksia rangaistuskäytäntöjen mukaisesti muiden tahojen (luokanopettaja, rehtori) päätöksellä.

Kiusaamistapauksista tai niiden epäilyistä ilmoitetaan Sopu-tiimille sovittelunpyyntölomakkeella. Lomakkeiden perusteella Sopu-tiimi arvioi saamansa tapaukset ja ohjaa käsittelyn joko luokanopettajalle tai siirtää ne omaan käsittelyynsä. Sovittelun pyyntö -lomake on kokeiluvaiheessa, jossa lomake on ensisijaisesti opettajien käytössä oppilaiden itsensä tuomien tai opettajien havaitsemien kiusaamistilanteiden ilmoittamiseksi. Huoltajien on siis tässä vaiheessa edelleen syytä olla kiusaamisepäilyjen osalta yhteydessä ensisijaisesti lapsen omaan luokanopettajaan. Sopu-tiimin käsittelyyn päätyneistä tapauksista informoidaan tapaukseen liittyvien oppilaiden koteja ja tarvittavat jatkokäsittelyt sovitaan erikseen. 

9. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

Osana oppilashuollon muuta palvelua kuraattorilla ja koulupsykologeilla on käytössään restoratiivinen eli sosiaalisia suhteita eheyttävä menetelmä. Sen avulla etsitään yhdessä oppilaiden kanssa ihmissuhteiden ongelmiin myönteisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat niin oppilaan kuin koko luokan hyvinvointia. Työskentely on moniammatillista, ja yhteistyö kodin kanssa on tärkeää. 

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

Kiusatulle nimitetään turvallinen aikuinen, joka auttaa ja tukee eteenpäin. Toimintamuoto on uusi, joten menettely tarkennetaan lukuvuoden edetessä.

11. Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi

Pitkään jatkuneen koulukiusaamisen katkaisemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen apu. Joskus ulkopuolinen taho voi tuoda puuttuvan palasen ongelmatilanteeseen. Uusi näkökulma huomioi kokonaistilanteen usein monimutkaisesti solmuun menneissä ja tulehtuneissa tapauksissa. Tätä kutsutaan K-0-toiminnaksi, joka ulotetaan kattamaan kaikki Helsingin koulut.

12. Kummioppilaat

Kontulan ala-asteen koulussa toteutetaan kummitoimintaa. 6.-luokkalaiset ovat 3.-luokkalaisten kummeja, 5.-luokkalaiset ovat 2.-luokkalaisten kummeja ja 4.-luokan oppilaat aloittavat ykkösten kummeina. Kummitoiminta tarkentuu yhteistyön osalta lukuvuoden edetessä poikkeusoloihin sopiviksi.

13. Vertaistukitoiminta

Helsinkiin on perustettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuella vertaistukiryhmä, jossa kiusatut voivat turvallisesti jakaa kipeitä kokemuksiaan. Erilaisia vertaisryhmiä järjestetään tarvittaessa myös Kontulan ala-asteen koulussa.

Aiheesta lisää näistä linkeistä:

Lisätietoa kouluterveyskyselystä


08.02.2021 11:25