Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 6.10.2020

Johtokunnan pöytäkirja 6.10.2020

Kokousaika: Ti 06.10.2020 klo 16.30
Kokouspaikka: Teams -kokous
Rintinpolku 4, 00940 Helsinki

Paikalla:
Alexandros Binios huoltajien edustaja/ pj
Janne Viitapuro huoltajien edustaja/vpj
Tomi Ihalainen huoltajien edustaja
Sirpa Seppälä huoltajien edustaja
Heidi Ruottinen huoltajien edustaja
Terhi Leväniemi opettajien edustaja
Marika Castrén hlö-kunnan edustaja
Katja Verta sihteeri
Laura Hirvuniuemi oppilasedustaja
Eva-Liisa Reimets oppilasedustaja

1 § Kokouksen avaus

Pj avasi kokouksen klo 16.31.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

3 § Sihteerin toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

ESITYS: Sihteerinä toimii esittelijä Katja Verta.
PÄÄTOS: Sihteerinä toimii esittelijä Katja Verta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Seppälä ja Heidi Ruottinen.

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

ESITYS: Esityslista hyväksyttäneen.
PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

5§ Oppilasedustajien läsnäolo- ja puheoikeuden toteaminen

Kaikkien koulujen johtokuntaan nimetään kaksi oppilasjäsentä. Koulun oppilaskunnan hallitus valitsee nämä edustajat. Johtokunta antaa oppilasjäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisen kokouksessaan. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsittelyyn.

Oppilasedustajat valitaan uudelleen joka lukuvuoden alussa.

ESITYS: Johtokunta antaa läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa oppilasjäsen Laura Hirviniemelle ja oppilasjäsen Eva-Liisa Reimetsille lukuvuodeksi 2020-2021.

PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

6§ Kontulan ala-asteen toimintasuunnitelman lv 2020-21 hyväksyminen

Toimintasuunnitelma (liite 1.)

ESITYS: Hyväksyttäneen koulun lv 2020-2021 toimintasuunnitelma.
PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

7 § Johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2021-2021

(liite 2.)

Esittelijä esittelee Helsingin kaupungin opetusviraston toimenpidepyynnön, joka on lähetetty johtokunnalle esityslistan liitteenä.

Toimenpidepyyntö: ”Johtokunnan tulee kuulla ennen lausunnon antamista oppilaskuntaa ja oppilaskunnan mielipiteen tulee ilmetä johtokunnan lausunnosta. Lisäksi johtokunnan tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla asiasta henkilökuntaa. ”

Opetusvirasto pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista opetusvirastossa valmistelluista työ- ja loma-ajoista koskien kaupungin peruskouluja:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2021 - 2022:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke).
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (su).
Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2021 (ti) ja päättyy 22.12.2021 (ke).
Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 2.1.2022 (su).
Työaika alkaa keväällä 3.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).

ESITYS: Johtokunta lausuu lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista ottaen huomioon oppilaskunnan ja henkilökunnan näkemykset asiasta.
PÄÄTOS: Johtokunta on kuullut oppilaskuntaa sekä opettajakuntaa. Oppilaskunta sekä opettajakunta kannattavat vaihtoehtoa 1. Johtokuntaa päättää myös kannattaa vaihtoehtoa 1. kuultuaan edellämainittuja.

8 § Johtokunnan lausunto 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueesta

(Liite 3. ja 4.)

ESITYS: Johtokunta esittää oppilaaksiottoalueen rajan muutamista seuraavasti:

PÄÄTOS: Johtokunta käy keskustelua kokouksessa oppilaaksiottorajan merkityksestä sekä sen vaikutuksesta kouluun. Vedoten alla oleviin seikkoihin, johtokunta esittää koko Viitakruununtien aluetta siirrettäväksi Mellunmäen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Karttaliite on mukana.

Johtokunta pyytää ottamaan päätöksessä huomioon seuraavat seikat:
Alueella asuvilla on lyhyempi matka Mellunmäen ala-asteelle.
Monet lapset ovat esiopetuksessa Mellunmäen koulun läheisyydessä.
Toissijaisia hakuja tulee alueelta Mellunmäkeen vuosittain paljon.

9 § Muut asiat:

- kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään
kahden viikon kuluttua kokouksesta koulun kansliassa
yleisesti nähtävänä ja pöytäkirja julkaistaan koulun kotisivuilla
- Rehtori kertoo hyvästä opettajatilanteesta
- Oppilasmäärä on tänään 436.

10 § Seuraava kokous

ESITYS: Rehtori kutsuu koolle marraskuussa.
PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

11 § Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen 17.58

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Alexandros Binios, pj
Katja Verta, sihteeri, esittelijä

Pöytäkirjantarkastajat:

Sirpa Seppälä
Heidi Ruottinen10.02.2021 11:20