Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 24.3.2021


Kokousaika:                         Ke 24.3.2021 kello 16.30

Kokouspaikka:                     Kontulan ala-asteen koulu, Teams-etäkokous

 

 

Läsnäolijat                         Alexandros Binios, puheenjohtaja

                                            Janne Viitapuro, huoltajien edustaja

                                            Heidi Ruottinen, huoltajien edustaja

                                            Jenni Raatikainen, huoltajien edustaja

                                            Tomi Ihalainen, huoltajien edustaja

                                            Terhi Leväniemi, opettajien edustaja

                                            Marika Castrén, henkilökunnan edustaja

                                            Laura Hirviniemi, oppilaskunnan edustaja

                                            Eva-Liisa Reimets. oppilaskunnan edustaja

                                            Marja Laurila, esittelijä

                                            Marko Perkiö, tuleva rehtori                                          

 

 

 

1 §                                       Kokouksen avaus

                                            Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.33

 

 

2 §                                       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3 §                                       Sihteerin toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            Sihteerinä toimii esittelijä Marja Laurila.

                                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Leväniemi ja Janne Viitapuro.

 

4 §                                       Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

                                            Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §                                       Kontulan ala-asteen budjetti 2021

                                            Esittelijä: apulaisrehtori Marja Laurila

                                            Kontulan ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion

                                            käyttösuunnitelman vahvistaminen.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

 

Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

 

Kontulan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 421 285,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2021 osalta on 430 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 446 oppilasta.

 

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

Päätös: Kontulan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

 

 

6 §                                       Muut asiat

  • Kontulan ala-asteen rehtorin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.4.2021-31.8.2021 on valittu  kasvatustieteiden maisteri Marko Perkiö. Marko esittäytyi johtokunnalle.
  • Puheenjohtaja Alexandros Binios kysyi korona-altistumiseen liittyvästä tiedottamisesta koskien koulun ensitiedotteita ja kaupungin nettisivun lukumääriä, joista löytyy eroja. Esittelijä kertoi epidemiologisen toiminnan ruuhkasta ja todennäköisenä selityksenä lukumäärien eroille tiedonkulun viivettä nettisivujen osalta. 

 

 

7 §                                       Seuraava kokous

                                            Rehtori kutsuu kokouksen koolle toukokuussa 2021.

                                            Alustavaksi kokouspäivämääräksi valittiin 22.5.2021.                                      

 

 

8 §                                       Kokouksen päättäminen

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.56.

 

 


Allekirjoitukset

 

Alexandros Binios, puheenjohtaja                      Marja Laurila, esittelijä

 

Terhi Leväniemi, pöytäkirjan tarkastaja             Janne Viitapuro, pöytäkirjan tarkastaja
28.04.2021 14:25