Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli sinulla herää vanhempana huoli lapsesi oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voit olla yhteydessä lapsesi opettajaan. Rohkaise lastasi kertomaan välittömästi mahdollisen huolensa omalle opettajalle.

Usein lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea pienillä arjen toimilla. Jos tarve vaatii, on koulussa apuna myös terveydenhuollon, sosiaalityön, oppimisen tuen sekä psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisia. Kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Yhteystieto-osiosta

Konalan ala-asteen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, laaja-alaiset erityisopettajat sekä rehtori.
 

  • Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin tehtävänä on yhdessä vanhempien, opettajan ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tukea lapsen koulunkäyntiä ja kasvua kohti hyvää nuoruutta. Kuraattorin asioita ovat erilliset vaikeudet koulussa, kotona ja kaveripiirissä.
  • Koulupsykologi auttaa lasten oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä vanhempien, opettajien, ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.
  • Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa niitä oppilaita, joilla on haasteita yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisopetusta annetaan koulupäivän aikana joko täysin henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettajan tunnit ovat yksi koulun tarjoamista tukimuodoista oppimisen vaikeuksissa. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta resurssien sallimissa rajoissa.
  • Kouluterveydenhuollon perustehtävä on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda edellytykset oppimiselle ja terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ongelmia ja puuttuu niihin varhaisessa vaiheessa ja ohjaa tarvittaessa hoitoon. Kouluterveydenhoitaja on koulullamme kahtena päivänä viikossa. Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.
  • Koulupsykologi on koulullamme perjantaisin ja koulukuraattori maanantaisin, torstaisin ja perjantai-iltapäivisin. Yhteisöllinen oppilashuoltoyhmä kokoontuu perjantaisin klo 12.30-14.15.


Ennen YHR-aikaa oppilashuollon väki pyrkii vierailemaan luokassa seuraamassa luokan toimintaa. Tavoitteena on osallistaa oppilaita luokan hyvinvoinnin luomiseen ja ylläpitämiseen. Samalla voidaan saada tietoa mahdollisista haasteista.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän painotusalueena on turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen koko työyhteisössä sekä osallisuuden ja vuorovaikutustaitojen ja monipuolisen työskentelyn kehittäminen. Oppilashuollon työotteena on avoin yhteistyö. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kuulee oppilaita. Yhteistyöllä tarkoitetaan aitoa kuuntelemista, pyrkimystä ymmärtää ja löytää yhdessä positiivisia keinoja käsiteltäviin asioihin.

                                                                                     

 03.08.2021 11:59