Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 1/2021

HELSINGIN KAUPUNKI

Kokousaika: tiistai 23.3.2021 kello 17.00
Kokouspaikka: Katajanokan ala-asteen koulu/Teams-kokous
Läsnä: Johanna Holkeri-Kauppila (pj), Jukka Hakala, Marika Punamäki, Pauliina Hänninen, Maija Kansanen, Johanna Vesikallio, Pekka Salmi, Väinö Siivonen ja Eeva Tuori (esittelijä)

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

4§ Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Hänninen ja Maija Kansanen.

5§ Oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden antaminen

Esitys: Johtokunta myöntää oppilasjäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös: johtokunta myönsi oppilasjäsenelle läsnäolo- ja puheoikeuden.

6§ Koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Esitys: Katajanokan ala-asteen koulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Katajanokan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 845 662,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,

kevään 2021 osalta on 215 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 215 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Ehdotus: Katajanokan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös: Katajanokan ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

7§ Muut asiat

Esitys: Muut asiat listataan ja siirretään seuraavan kokouksen käsiteltäviksi

Päätös: Muita asioita ei ollut.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55.


Puheenjohtaja Johanna Holkeri-Kauppila

Sihteeri Eeva Tuori

Pöytäkirjantarkastaja Pauliina Hänninen

Pöytäkirjantarkastaja Maija Kansanen

31.05.2021 21:46