Suoraan sisältöön

Poissaolot ja myöhästymiset

Sairauspoissaolot

Huoltaja huolehtii siitä, että oppilas käy säännöllisesti koulua. Sairaudesta ilmoitetaan mahdollisimman pian luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Poissaoloilmoituksen huoltaja tekee välittömästi saman päivän aikana Wilmassa tai muulla luokanopettajan/valvojan kanssa sovitulla tavalla, esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Vapautus koulutyöstä muun syyn vuoksi

Poissaolohakemus (lomat yms varten) tehdään viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaoloa Wilmassa (tai lomakkeella 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/lomakkeet/poissaolohakemus-peruskoulut.pdf, joka toimitetaan luokanopettajalle / luokanvalvojalle.

Lyhytaikaisen (viisi tai alle viisi koulupäivää) poissaolon voi myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Viittä koulupäivää pidemmät poissaolot myöntää rehtori.

Periaate on, että vain yksi ylimääräinen poissaolo myönnetään lukuvuodessa. Päättöluokkalaisten (8.-  ja 9.-luokkalaiset) huoltajien kannattaa tarkoin harkita pitkien lomien anomista kesken kouluvuoden. Vapautuksen poissaolon aikaisista tehtävistä ja kokeista huoltaja ja opettaja sopivat etukäteen. Jos luvan pyytäjä on urheiluseura tai vastaava, on huoltajan aina allekirjoitettava anomus, jolloin huoltaja vastaa anotusta vapaasta.

Yhden tunnin vapaan myöntää luokanopettaja/aineenopettaja/luokanvalvoja. 

Poissaolojen ja myöhästymisten korvaaminen

Käpylän peruskoulussa edellytetään, että poissaolon - olipa se luvallinen tai luvaton - aikana tekemättä jääneet työt tehdään, ja asiattomat myöhästymiset korvataan opiskellen. Suorittamisesta sovitaan ensisijaisesti luokanopettajan/aineenopettajan kanssa. Suoritukset tehdään mahdollisimman pian, viimeistään ennen arviointia, jotta vähäinen epäsäännöllisyys ei vaikuta oppiaineen arviointeihin.

Pitkäaikainen poissaolo

Mahdollisista pitkäaikaisista poissaoloista esim. ulkomaankomennusten vuoksi on otettava yhteyttä rehtoriin tai luokanopettajaan/-valvojaan hyvissä ajoin, jotta oppilaan opiskelusta, arvioinnista ja tarvittaessa luokan kertaamisesta voidaan sopia.

Jos poissaolot kasaantuvat

Huoltaja kutsutaan keskusteluun, jos oppilaalla on poissaoloja yli 50 tuntia.
Sen jälkeen keskustelu poissaoloista käydään aina koululla, jos poissaolomäärä ylittää oppilaan viikkotuntimäärän. Huoltaja näkee poissaolot ja myöhästymiset Wilmassa. Runsaista poissaoloista koulu tekee ilmoituksen lastensuojeluun oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.
21.09.2020 15:23