Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[7.1.2020]
TIEDOTE KOULUESITTELYISTÄ JA KOULUUN HAKEUTUMISESTA LUKUVUODEKSI 2020-2021

Tulevat ekaluokkalaiset = koulutulokkaat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on lähettänyt ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuun vaihteessa Tervetuloa kouluun -oppaan ja tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoituksen.
Lisätietoa peruskouluun ilmoittautumisesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/

Yhteinen tiedotustilaisuus Käpylän ja Koskelan alueen yhteisen oppilaaksiottoalueen* tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidettiin 19.11.2019 klo 18 Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa.* Koskelan ala-aste, Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu

Kouluun ilmoittaudutaan joko käymällä koululla (Väinölän rakennus, os. Väinölänkatu 7) torstaina 23.1.2020 klo 8–10 tai 17–19 tai sähköisesti 7.-23.1.2020 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. 
Käpylän peruskoulussa opiskellaan ensimmäisestä luokasta alkaen joko englantia tai espanjaa. Valittava kieli ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen haetaan aina soveltuvuuskokeella.
Oppilaspaikkoja on 14 kpl kaikilla luokka-asteilla.
Kaksikielisen opetuksen tutustumistilaisuus tuleville ekaluokkalaisille ja heidän huoltajilleen on keskiviikkona 15.1. klo 8.15-10 Hykkylän rakennuksessa, os. Mäkelänkatu 93. Kokoontuminen ala-aulassa klo 8.10.

Ilmoittautuminen kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeeseen 7.-23.1.2020.
Soveltuvuuskoe koulutulokkaille keskiviikkona 5.2.2020, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoa ja hakulomake Kaskon sivulla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mitaopiskellaan/kaksikielinen+opetus/laajamittainen+kaksikielinen+opetus/laajamittainen-kaksikielinen-opetus

Ilmoittautuminen kaksikieliseen suomi-espanja-opetuksen luokka-asteille 2-7, viimeinen hakupäivä on 15.1.2020. Oppilaspaikkoja/luokka-aste on 14 kpl kaikilla luokka-asteilla.
Soveltuvuuskokeeseen lähetetään kutsu niille ilmoittautuneille oppilaille, joiden luokka-asteilla koulussa on oppilaspaikkoja vapaana. Koe järjestetään keskiviikkona 29.1. klo 9.

Lisätietoa Kaskon sivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/


Tulevat seiskaluokkalaiset

Käpylän peruskoulun 6-luokan oppilaiden huoltajille järjestettiin tiedotustilaisuus 7-luokalle siirtymisestä aamupuuron merkeissä 29.11. klo 8 – 9 Hykkylän oppilasravintolassa.

7. luokalta alkava luonto ja tiede-opetus

Käpylän peruskoulun luonto ja tiede-luokalle oppilaspaikkoja on 24 kpl ja opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella. Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Muilta paikkakunnilta tulevat hakijat voivat saada oppilaspaikan vain jos oppilaspaikkoja muuten jäisi täyttämättä, riippumatta siis soveltuvuuskokeen pistemääristä.

Tiedotustilaisuus luonto ja tiede -luokan oppisisällöistä ja luokalle pyrkimisestä pidettiin 8.1.2020.

Hakuaika soveltuvuuskokeisiin päättyy 15.1.2020. Helsinkiläiset oppilaat hakevat luonto- ja tiedeluokalle  oppilastietokortilla, joka pyydetään oman koulun kansliasta ja palautetaan omalle luokanvalvojalle 15.1.2020 mennessä. Hakulomakkeita ei siis tuoda henkilökohtaisesti koululle.

Soveltuvuuskoe järjestetään torstaina 30.1. klo 13; kokeeseen ei tule erillistä kutsua.
Kokeeseen osallistuvat kokoontuvat Hykkylän rakennuksen (Mäkelänkatu 93, sisäpihan pääovista sisäänkäynti) hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

[9.8.2019] 
Tiedote Väinölän ja Untamon rakennusten perusparannusremonteista

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirjasta otteita  8/2019 / § 203
Käpylän peruskoulun osoitteisiin Väinölänkatu 7, Untamontie 2 ja Mäkelänkatu 93 toteutettavien toiminnallisten muutosten tarveselvityksen hyväksyminen

Päätös:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi osoitteisiin Väinölänkatu 7, Untamontie 2 ja Mäkelänkatu 93 toteutettavien Käpylän peruskoulun
toiminnallisten muutosten tarveselvityksen.

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, p. 09 310 15124, sari.k.lehtonen(at)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, p.09 310 83012, hanna.valitalo(at)hel.fi
Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, p. 09 310 43226, sirpa.juuri(at)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialan selvityksen mukaan Käpylässä sijaitsevat Käpylän peruskoulun kiinteistöt Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2
ovat laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Käpylän peruskoulu on Käpylän ja Kumpulan alueen luokkien 1-9 sekä Koskelan luokkien 5-9
lähikoulu. Peruskoulu toimii osoitteissa Mäkelänkatu 93, Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2.
Investointiohjelmassa olevien perusparannushankkeiden yhteydessä Käpylän peruskoulun tilajärjestelyjä kehitetään
vastaamaan nykyistä paremmin opetussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tarpeita.
Lisäksi osoitteessa Mäkelänkatu 93 tehdään tarvittaessa toiminnallisuutta parantavia muutoksia.

Tarveselvityksessä Käpylän peruskoululle toteutetaan yhteisöllisyyttä lisäävä ja kustannustehokas koko koulua palveleva ruokahuollon tila
siten, että Mäkelänkatu 93:n rakennuksen ruokahuollon tiloja laajennetaan vastaamaan ruokailijoiden määrää rakennuksen peruskorjaamattomiin
käsityön opetustiloihin. Tähän päädyttiin tutkimalla vaihtoehtoisia ratkaisuja ruokalan sijoittamiseksi Käpylän peruskoulun eri rakennusten
yhteyteen. Toiminnallisesti ja huollon kannalta järkevimmäksi vaihtoehdoksi osoittautui Mäkelänkatu 93 ruokalan tilojen laajentaminen. Toimipaikan
nykyinen ruokala ja muut tilat on perusparannettu vuonna 2014 valmistuneessa hankkeessa.

Käsityön opetustilat siirretään kokonaisuudessaan Mäkelänkatu 93 toimipaikasta Väinölänkadulle, jonne toteutetaan yhtenäinen ja esteetön kädentaitojen tilakokonaisuus. Lisäksi Väinölänkatu 7:n rakennukseen sijoitetaan TOI-opetuksen eli vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetustilat.

Käpylän peruskoulun rakennuksiin suunnitellaan tilat perusopetuksen käyttöön 880 oppilaalle. Oppilasmäärää ei kasvateta, Käpylän palveluverkkotarkastelun perusteella oppilasmäärää vähennetään noin 70 oppilaalla. Palveluverkkotarkastelussa on otettu huomioon Käpylän lisäksi myös Koskelan alueen kehittäminen. Tilaohjelmaa tarkennetaan jatkosuunnittelun
aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Väinölänkatu 7:n rakennuksen perusparannetut tilat tarvitaan käyttöön 1.8.2022 mennessä.
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. Untamontie 2:n perusparannetut
ja Mäkelänkatu 93:n toiminnalliset muutokset valmistuvat vuonna 2023.

Tilaratkaisujen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujärjestämistä
Palvelutilojen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Muutosten yhteydessä koko alueen palveluverkkoa
tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea
Tilat mahdollistavat lähipalveluiden tarjoamisen Käpylän alueella ja parantavat näin lasten, nuorten ja perheiden arkea. Turvalliset, terveelliset
ja riittävät tilat luovat hyvät toimintaedellytykset Käpylän peruskoululle.
Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuorille sopiviksi, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.
Päiväkotien ja koulujen toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteuttamisen
Yksiköiden nykyiset tilat eivät kaikilta osin vastaa varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan tilat, joissa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman
tavoitteiden toteuttamisen.

Tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
Perusparannettavien tilojen vuokra-alat pysyvät ennallaan ja ovat laajuudeltaan noin 7 296 htm² ja neliövuokra on 28,88 euroa/m²/kuukausi.
Arvioidut vuokrakulut ovat noin 2,53 miljoonaa euroa/vuosi. Hankkeessa muodostuva lisävuokra Mäkelänkatu 93:n toiminnallisista muutoksista on n. 63 960 euroa/vuosi. Edellä mainittu lisävuokra ei sisälly arvioituihin
vuokrakustannuksiin. Siivouskustannusarvio on noin 66 500 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Monen yksikön yhteistilat ovat kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan henkilöstön, lasten ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää palvelutiloista Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Väistötilojen osalta tietoa on tarkemmin vasta, kun siltä osin suunnitelmia on laadittu.  Tiedotuksia tältä osin vasta kun varmasti tiedetään mitä on oikeastaan tulossa.[1.8.2019]
Uusi kouluvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 seuraavasti:
klo 9: luokat 1 – 6
klo 9.30: luokat 7
klo 10: luokat 8
9-luokkalaiset mukana pienten oppilaitten liikennevalvonnassa seuraavasti torstaina ja perjantaina
torstaina 8.8.
klo 8.30 - 13  luokat 9A ja 9D aamulla
klo 9.30 - 13 luokat 9Bja 9E iltapäivällä
perjantaina 9.8.
klo 8.30 - 13 luokat 9B ja 9E
klo 9.30 - 13 luokat 9A ja 9D


[13.2.2019] peruskoulun Untamo- ja Väinölä-rakennusten ilmanvaihtoa parannetaan

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksessa (Väinölänkatu 7) ja Untamo-rakennuksessa (Untamontie 2) parannetaan ylimpien kerrosten ilmanvaihtoa.
Untamoon toimitetaan kahdeksan ja Väinölään kaksi luokkakohtaista ilmanvaihtokonetta. Untamon koneet toimitetaan tiloihin U31, U32, U33, U34, U41, U42, U43 ja U44 ja Väinölän tiloihin V51 ja V52. Asennusaikataulu varmistetaan koululle myöhemmin.
Luokkahuoneita on tuuletettava välituntien ajan. Rakennusten alemmissa kerroksissa selvitetään, mitä muutoksia käytävien ikkunoihin tarvitsee tehdä, jotta myös käytäviä voidaan tuulettaa turvallisesti.
Lisäksi Väinölään hankitaan opettajille hiilidioksidimittareita, joiden avulla tuuletuksen tarpeen voi havaita nopeasti.

Rakennuksissa tehtiin loppuvuodesta 2018 sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaukset, joissa havaittiin, että painovoimainen ilmanvaihto ei riitä poistamaan suurten oppilasryhmien tuottamaa hiilidioksidikuormaa. Ilmanvaihto on riittämätön etenkin rakennusten ylimmissä kerroksissa. Alemmissa kerroksissa painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin.  

Mikäli oppilaille tai työntekijöille tulee sisäilmaongelmiin viittaavia oireita, on tärkeää, että oppilaiden oireista ilmoitetaan kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöiden oireista työterveyshuoltoon. Nämä tahot kokoavat yhteen tietoa oireilutilanteesta. (Toimintamalli, jos lapsella on epäily sisäilmaoireilusta)  

Käpylän peruskoulun rakennusten kunnosta ja korjauksista on tietoa koulun verkkosivuilla.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö 
sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen
p. 09 310 38633 kirsi.torikka(at)hel.fi

tekninen isännöitsijä Jari Alanen
p. 09 310 43687 jari.alanen(at)hel.fi[20.11.2018] Ensi syksyn oppilaaksiottoaikataulut  keväällä 2019

1.-luokkalaiset = koulutulokkaat

- kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen avoin tutustuminen keskiviikkona 16.1.2019 klo 8 - 10, Mäkelänkatu 93, luokkahuone H256

Kouluun ilmoittautuminen:

-sähköisesti Wilmassa 7. -23.1.2019 (Kasko lähettää huoltajille tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoituksen ja Tervetuloa kouluun-oppaan sekä ohjeet ja väliaikaisen Wilma-tunnuksen sähköistä ilmoittautumista varten)
-koululla (Väinölänkatu 7) keskiviikkona 23.1.2019 klo 8 – 10 tai 17 – 19

Soveltuvuuskokeet kaksikieliseen opetukseen (suomi-espanja)
- keskiviikkona 30.1.2019 klo 9 (aikataulut ja ohjeet annetaan ilmoittautuessa tai tulevat sähköisesti;
kokeeseen varattava aikaa 3 – 6 tuntia)

Virka-apulaisrehtori tekee oppilaaksiottopäätökset 15.3.2019


2.-luokkalaiset

Käpylän peruskoulussa kaikilla nykyisillä kakkosluokan oppilailla alkaa 3. vuosiluokalla englanti, myös varhennetun espanjan lukijoilla. Erillistä tiedotustilaisuutta 2.-luokan kieliopinnoista ei järjestetä; esittely oli syyskuun kielten aamupuurojen yhteydessä.
Kaskon ohjesivusto 2.-luokalle ensi syksynä siirtyville:  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset

3.-luokkalaiset


Käpylän peruskoulussa englantia lukeville oppilaille on valinnaiskielenä (=A2-kieli) espanjaa. Muut kielivalinnat (esim. saksa, ranska) ovat toteutuneet niin harvoin, että johtokunnan päätöksellä Käpylän peruskoulussa ja Koskelan ala-asteella voi valita vain espanjan.

Kolmosluokkalaiset valitsevat luokka-asteille 4 – 6 yhden valinnaisaineen, joka voi olla
Kaikenlaista kulttuuria
Tavattomia taideaineita
Luonnollisesti luonnossa

Valinnaisaineista tiedotetaan ja valintalomakkeet jaetaan 3.-luokkalaisten huoltajille maalis-huhtikuussa.

 

7. luokka-asteelle hakevat

Kaskon ohjesivusto 7.-luokalle ensi syksynä siirtyville: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset
Käpylän peruskoulun huoltajien tiedotustilaisuus järjestettiin koulun oppilaitten kotiväelle marraskuussa.

Luonto- ja tiedeluokan opinnot:
tiedotustilaisuus tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 Hykkylän oppilasravintolassa (Mäkelänkatu 93)
(lisäksi yleistä infoa koulun toiminnasta)

Luonto- ja tiedeluokan soveltuvuuskoe torstaina 31.1.2019 klo 13,
Hykkylä, Mäkelänkatu 93

6.-luokan luokanopettajat ohjaavat yläkouluun hakeutumisessa ja oppilaskorttiasioissa.
Virka-apulaisrehtori tekee oppilaaksiottopäätökset 22.3.2019 ja oppilaslistat julkistetaan koulun pääovissa klo 12.[9.10.2018]
KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen
tiistaina 20.11.2018 klo 18.00.

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84.
Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla
Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus
Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Käpylän peruskoulun kaksikielisen suomi-espanja -opetukseen avoin tutustuminen
keskiviikkona 16.1.2019 klo 8 - 10, Mäkelänkatu 93, luokkahuone H256
.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
- oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
- alueen koulut
- alueen koulujen kieliohjelmat
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää illan aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen.

TERVETULOA KOULUINFOON!

- rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa(at)hel.fi
- virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen(at)hel.fi
- rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola(at)hel.fi
- rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen(at)hel.fi[23.8.2018]
Käpylän peruskoulussa järjestetään aamutoimintaa 1.-2.-luokan oppilaille (sekä 3.-4.-luokkien ns. erityisen tuen oppilaille) niinä päivinä, kun koulu oppilailla alkaa myöhemmin kuin klo 8.15.
Koulun maksuttomaan aamutoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15 - 10 välisenä aikana. Aamutoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa.
Aamutoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Siellä ei tarjota aamupalaa.
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Untamon rakennuksen iltapäiväkerhon tilassa (Untamontie 2) sekä Käpylän Klubin tilassa Väinölän rakennuksessa (Väinölänkatu 7). Ohjaajina toimii Käpylän Klubin henkilöstö.


[23.8.2018]
Yläkoulun vanhempainilta 8.-10.-luokille pidetään
tiistaina 28.8. klo 18
Hykkylän oppilasravintolassa, josta jatketaan luokanvalvojan johdolla myöhemmin omiin luokkiin
 

[31.7.2018]
Lukuvuoden 2018-2019 koulupäivät ja muut järjestelyt ovat seuraavat:
syyslukukausi 9.8.-21.12.2018
kevätlukukausi 7.1.-1.6.2019

syysloma 15.-21.10.2018 (ma-su)
joululoma 22.12.2018-6.1.2019 (la-su)
talviloma 18.-24.2.2019 (ma-su)
pääsiäisloma 19.-22.4.2019 (pe-ma)

Yksi koulukohtainen lauantaityöpäivä ja vastaava vapaapäivä (vielä vahvistamatta):
Kirmyjäiset la 29.9.2018, vastaava vapaa 7.12.2018

Lukuvuoden jaksot, yhteensä 187 koulupäivää
1. 9.8.-12.10.2018, 48 päivää
2. 22.10.-21.12.2018, 43 päivää
3. 7.1.-15.3.2018, 45 päivää
4. 19.3.-2.6.2018, 51 päivää 

TET-jaksot 8.- ja 9.-luokkalaisille
9. lk: 29.10.-2.11.2018 (ma-pe)
8. lk: 8.-14.4.2019 (ma-pe)
7.-luokkalaiset: oppilasravintola, erityisopetuksen ryhmät (yksittäisiä päiviä)
pidennetyn opetuksen tet-viikot sovitaan yksilöllisesti

[13.4. 2018]
Tietoa Käpylän peruskoulun Väinölänkadun-rakennuksen sisäilmatutkimuksesta

TIEDOTE 13.4.2018

Käpylän peruskoulussa (Väinölänkatu 7) on tehty sisäilmatutkimus. Tutkimus kohdistui viiteen luokkatilaan (V31, V37, V45, V52, ja V55).

Rakennus on tutkittu jo aiemmin kattavasti palvelutilaverkkoselvitystä varten vuosina 2014–2015. Lisäksi koulussa on tehty haitta-ainetutkimus viime vuonna. Asbestitutkimuksessa ei havaittu yleisissä tiloissa rikkoutuneita asbestipitoisia materiaaleja, joista olisi haittaa käyttäjille.

Nyt tehdyn sisäilmatutkimuksen mukaan merkittävin rakennuksen sisäilmaan vaikuttava tekijä on painovoimainen ilmanvaihto, joka ei täytä nykyaikaisille ilmanvaihtojärjestelmille asetettuja vaatimuksia. Hiilidioksidipitoisuudet ylittävät hetkittäin osassa tiloja asumisterveysasetuksen toimenpiderajan.

Välituntien ikkunatuuletuksen jälkeen luokissa on aluksi liian kylmä.

Ilmanvaihdon tehostamiseksi kaikkien luokkien ikkunoiden aukipitolaitteet tarkistetaan ja niitä lisätään siten, että jokaisesta luokasta saa auki kaksi ikkunaa. Tämä mahdollistaa sen, että ikkunat voidaan sulkea ennen oppituntien alkamista.

Kaikissa tutkituissa tiloissa havaittiin runsasta yläpölyä sekä akustiikkalevyissä avoimia mineraalivillapintoja. Yläpölyjen siivous toteutetaan vuosisiivouksen yhteydessä kesällä.

Akustiikkalevyjen avoimet mineraalivillapinnat poistetaan/pinnoitetaan kesäloman aikana. Kesällä tehdään myös tiivistyskorjauksia musiikkiluokassa ilmavuotojen tukkimiseksi.

Käpylän peruskoulun vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus Untamontien ja Väinölänkadun rakennusten kunnosta sekä Väinölänkadun rakennuksen perusparannuksesta tiistaina 24.4. klo 18 Hykkylän ruokalassa osoitteessa Mäkelänkatu 93.
 
Lisätiedot
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen
Puh. 09 310 38633
kirsi.torikka@hel.fi

Tekninen isännöitsijä Jorma Lautala
Puh. 09 310 31804
jorma.lautala@hel.fiKoulussa tapahtuu keväällä 2018

huhtikuu
-huhtikuussa luokilla 7 – 9 on tavoitekeskustelujen aika; luokanvalvojat tiedottavat huoltajia tarkemmin. 
-perjantai 6.4. ei aamupuurotilaisuutta huoltajille
-perjantai 13.4. VY:n iltamat huoltajille ja koulun henkilökunnalle 
-16.-20.4. 8.-luokkalaisten työharjoitteluviikko (TET)
-maanantai 30.4. vappuaatto on koulumme vapaapäivä (tehty sisään syyskuussa Kirmyjäisissä)
-lukuvuoden 2018 – 2019 opettajajärjestelyistä annetaan huoltajille tilannearvio Wilmassa huhti-toukokuun vaihteessa.

toukokuu
-tiistai 8.5. oppilastyönäyttely Hykkylässä yhteistyössä VY:n kanssa
-keskiviikko 16.5. on kouluun tutustumispäivä:
klo 8.15-9.45 tulevien ykkösten ja vanhempien kouluun tutustuminen Untamossa
klo 14-15 tulevien seiskojen kouluun tutustuminen Hykkylän oppilasravintolassa (huoltajille oma tilaisuus syksyllä)

kesäkuu
-perjantai 1.6. on 1. kevätjuhlapäivä
klo 8.30-9.30 juhla 1
klo 10.30-11.30 juhla 2

lauantai 2.6. on 2. kevätjuhlapäivä ja kaikkien oppilaiden virallinen viimeinen koulupäivä
klo 8.15-9.00 ysien juhla, luokat 8 ja 9 Hykkylän liikuntasali
klo 9.45-10.45 juhla 3
klo 11.15-12 juhla 4

Kevätjuhlaohjelmaa järjestävät luokat 2, 4, 5 ja 7; luokanvalvojat tiedottavat huoltajia järjestelyistä


[21.12.2017]

Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen tapahtuu heti tammikuussa
Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksiä:

Käpylän peruskoulussa alkaa lautakunnan päätöksellä kaksi varhennettua A1-kieltä luokka-asteelta 1: espanja ja englanti.
Samat kielet alkavat Koskelan ala-asteen koulussa, josta oppilaat toistaiseksi siirtyvät pääosin Käpylän peruskouluun luokka-asteelle 5.

Myös seuraavissa kouluissa alkaa espanja ensimmäiseltä luokalta: Kontulan, Vartiokylän, Hietakummun, Kaisaniemen ja Lauttasaaren ala-asteet sekä Malmin peruskoulu.

Oppilasmäärät Käpylän peruskoulussa ovat seuraavat:
Vuosiluokka 1: yleisopetuksen oppilaita 85 ja kaksikielisen suomi-espanja -opetuksen oppilaita 14.
Vuosiluokka 7: yleisopetuksen oppilaita 30, luonto ja tiede -painotuksen oppilaita 24, varhennetun espanjan opiskelijoita 32 ja kaksikielisen suomi-espanja -opetuksen oppilaita 14.

Lautakunta purki Käpylän-Koskelan-Yhtenäiskoulun yhteisen oppilaaksiottoalueen.
Käpylän peruskoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka on merkitty karttaan:  https://www.hel.fi/static/public/hela/Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_suomenkielinen_ja/Suomi/Esitys/2017/Kasko_2017-12-19_Skju_5_El/CDE62F85-3F37-C97B-9E40-604A3F100000/Liite.pdf


Käpylän peruskouluun tulevien ykkösluokkalaisten ilmoittautuminen

Ohje luokka-asteelle 1 ilmoittautumiseen: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/

Kouluun ilmoittaudutaan joko käymällä koululla (osoite Väinölänkatu 7, katutalo, luokka V22) keskiviikkona 24.1.2018 klo 8–10 ja 17–19
tai sähköisesti 8.-24.1.2018 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta Lomakkeet.
Kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen ilmoittaudutaan paikan päällä koululla erillisellä lomakkeella.
Ohjeet hakemiseen ovat kotisivulla alempana.
Ota koululle mukaan oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu.

 Ilmoitukset oppilaaksiotosta lähetetään koteihin viimeistään 7.3.2018.
 Jos oppilas ei ota koulupaikkaa vastaan, tulee tästä ilmoittaa koululle 19.3.2018 mennessä.

Iltapäivätoimintaan haku on 24.1.-27.4.2018. Iltapäivä- ja aamutoimintaan hakeutumisesta saa lisätietoa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisäksi asiasta tulee myöhemmin koulun kotisivulle erillinen tiedote.

Käpylän peruskoulun osalta tulevat seiskaluokkalaiset:
Linkki kuudesluokkalaisen oppaaseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

Käpylän peruskoulun oppilaat voivat jatkaa opiskelua omassa koulussaan. Muista kouluista Käpylän peruskouluun hakeutuvat 6.-luokkalaiset pyytävät oman koulun kansliasta kevätlukukauden alussa oppilastietolomakkeen, johon on merkitty oma lähikoulu. Jokaisella on aina oikeus päästä omaan lähikouluun. Opettajat neuvovat haussa.
Jos oppilas hakee muuhun kuin lähikouluun tai painotettuun opetukseen, hän täyttää oppilastietolomakkeen ja soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeen yhdessä huoltajiensa kanssa. Oma luokanopettaja auttaa tarvittaessa. Lomake palautetaan omalle opettajalle 18.1.2018.

Huoltaja huolehtii siitä, että oppilas ilmoittautuu soveltuvuuskokeeseen ja tulee soveltuvuuskokeeseen.

Käpylän peruskouluun voi hakeutua painotettuun luonto ja tiede -opetukseen 7.vuosiluokalle.
Ryhmän koko on korkeintaan 24 oppilasta (vapaita paikkoja 10).
Linkki hakukaavakkeeseen https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/lomakkeet/60-7.pdf

Tiedotustilaisuus luonto ja tiede -opetuksesta on tiistaina 9.1. klo 17-17.30.
Yleinen tiedotustilaisuus Käpylän peruskoulun yläkoulusta klo 17.30-18.
Paikka: Hykkylän oppilasravintola, os. Mäkelänkatu 93
käynti sisäpihan puolelta (sivurakennus Kalervonkadun varressa, 2. krs).

Luonto ja tiede -painotusluokan soveltuvuuskoe on 1.2. klo 13
Hykkylän rakennuksessa, Mäkelänkatu 93. Tapaaminen ala-aulassa klo 12.45.

Tiedot Käpylän peruskoulussa jatkavista ja uusista oppilaista julkaistaan maaliskuussa 15.3. klo 12,
kuten muissakin peruskouluissa.
Huoltaja ilmoittaa viimeistään 39.3. kouluun, jos oppilas ei ota vastaan saamaansa paikkaa.

Hyvää joulua!
toivottavat Käpylän peruskoulun väen puolesta rehtorit

Tarkennuksia voi kysyä sähköpostilla:
luokka-asteet 1 – 6 sekä ilta- ja aamutoiminta: virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen, jukka.tolvanen(at)hel.fi
luokka-asteet 7 – 9: rehtori Sirpa Kopsa, sirpa.kopsa(at)hel.fi


[11.12.2017]
Hakeminen kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen lukuvuodeksi 2018-2019
Kaksikielinen suomi-espanja opetus 1. luokka:
9.1.-24.1.2018 sähköinen ilmoittautuminen
ke 24.1.2018 ilmoittautuminen koululla

Mikäli ilmoitatte lapsenne soveltuvuuskokeeseen sähköisesti, tulee teidän toimittaa soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumislomake erikseen koululle. Lomake löytyy täältä:
http://www.hel.fi/static/opev/virasto/lomakkeet/62.pdf (suomeksi)
http://www.hel.fi/static/opev/virasto/lomakkeet/63.pdf  (en español)

Lomake tulee lähettää viimeistään ke 24.1.2017 mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki
tai sähköpostitse osoitteeseen  jukka.tolvanen(at)hel.fi, tai mari.peteri(at)edu.hel.fi

Soveltuvuuskoe järjestetään ke 31.1.2018 Untamo-rakennuksessa (keltainen koulurakennus, osoite Untamontie 2).
Koe alkaa klo 8.45 kokoontumisella ala-aulassa. Aikaa on syytä varata klo 14.00 saakka.

Tietoja soveltuvuuskokeesta                                                                                  
Soveltuvuuskokeessa ei mitata luku- tai kirjoitustaitoa, vaan suomen ja espanjan kielen taitoa. Testissä on neljä osaa. Kuullunymmärtämistehtävä suomeksi ja espanjaksi n. 45 minuuttia molemmat, sekä haastattelu suomeksi ja espanjaksi n. 20 minuuttia/haastattelu.
Vanhemmat eivät voi olla läsnä testissä, mutta odotustila on järjestetty koululla.
Haastatteluvuoroa odottavat lapset odottavat vanhempiensa kanssa haastattelun alkamista. Koska päivä saattaa venyä pitkäksi, suosittelemme jättämään perheen pienemmät sisarukset kotiin. Lapsen tulee tuoda testiin mukanaan oma lelu. Lelu voi olla mukana haastatteluosuudessa, mutta sitä ei oteta mukaan testin ryhmäosuuksiin. Lapselle on hyvä varata mukaan myös eväät.
 Jos lapsi on sairaana testipäivänä, tulee vanhempien toimittaa koululle testipäivänä tai aiemmin päivätty lääkärintodistus. Soveltuvuuskokeisiin on tärkeä saapua ajoissa. Jos lapsi myöhästyy, häntä ei voida ottaa soveltuvuuskokeeseen.

Infotilaisuus tulevien 1.-luokkalaisen vanhemmille
Tiistaina 21.11.2017 klo 18-20.00. Infotilaisuus alueen koulutulokkaiden vanhemmille luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84.
Yleistä koulunkäynnin aloittamisesta. Loppupuolella kaksikielisen opetuksen esittelyä ja aikaa kysymyksille.

Avoimet ovet tuleville 1.-luokan kaksikielisille oppilaille
Keskiviikkona 10.1.2018 klo 8.15-10.00 Avoimien ovien päivä kaksikieliseen opetukseen pyrkiville Hykkylä-rakennuksessa, osoite Mäkelänkatu 93. Luokka H256 (2. krs). 
Infotilaisuus vanhemmille 8.15-9.00 suomeksi ja 9.15-10.00 espanjaksi.
Lasten aikataulu:
8.15-9.00 espanjan tunti, luokka H256
9.00-9.15 välitunti
9.15-10.00 toiminnallista matematiikkaa suomeksi, luokka H256
Ilmoittaudu avoimien ovien päivän tunneille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: mari.peteri(at)edu.hel.fi.
Tervetuloa!

Kaksikielinen opetus vuosiluokille 2-9
Soveltuvuuskoe järjestetään to 25.1. klo 8.45 alkaen Hykkylä-rakennuksessa (Mäkelänkatu 93).
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan lähettämällä hakulomake 20.1. mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse:  jukka.tolvanen(at)hel.fi, tai mari.peteri(at)edu.hel.fi
Soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä:
http://www.hel.fi/static/opev/virasto/lomakkeet/62.pdf (suomeksi)
http://www.hel.fi/static/opev/virasto/lomakkeet/63.pdf  en español

Tietoa pääsykokeesta:
Koe sisältää seuraavat osiot:
• luetun ymmärtäminen espanjaksi ja suomeksi
• kirjoittaminen espanjaksi ja suomeksi.
• haastattelut espanjaksi ja suomeksi.
Koe on sovellettu kullekin luokka-asteelle sopivaksi.

Tulokset
Soveltuvuuskokeiden tulokset lähetetään postitse 3-4 viikkoa soveltuvuuskokeen jälkeen. Päätös on valituskelpoinen.
Lisätietoja:
Mari Peteri, Kaksikielisen opetuksen koordinaattori, mari.peteri(at)edu.hel.fi

Jukka Tolvanen, virka-apulaisrehtori, jukka.tolvanen(at)hel.fi

[10.11.2017]  Hei huoltajat - tervetuloa aamupuurolle perjantaina 17.11.2017. klo 8 - 9!

Aamupuuroa kielten oppimisen merkeissä
Tervetuloa nauttimaan aamupuuroa kielten opettajien kanssa perjantaina 17. marraskuuta klo 8 - 9 Hykkylän oppilasravintolaan.
Paikalla kieltenopettajat:
ruotsi: Heikki Kauhanen, Satu Koronen ja Maria Aaltio
englanti: Hanna Puolakka, Henrika Salermo, Heikki Kauhanen ja Maria Aaltio
saksa: Maria Aaltio
espanja: Rober Fuertes, Yasna Bravo ja Maija Rauramo

Paikalla myös kuraattori ja psykologi sekä koulun johtoryhmän opettajajäseniä.
Rehtorit syövät puuronsa kollegoidensa kanssa koulutuksessa, joten he eivät ole paikalla.
Opettaja Henrika Salermo esittelee työkirjattoman kielenopiskelun työskentelytapoja puurolusikallisten välissä.

Tervetuloa kotiväet!

[10.11.2017] 
Kutsu alueelliseen tiedotustilaisuuteen Käpylän peruskoulun, Yhtenäiskoulun ja Koskelan ala-asteen tulevien oppilaiden huoltajille

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen tiistaina 21.11.2017 klo 18.00.
Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84.

HUOM! Tarkennuksia alkuperäiseen kutsuun 9.10.2017:

Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla on tällä hetkellä yhtenäinen oppilaaksiottoalue.
Koskelan ala-asteen koululla, Yhtenäiskoululla ja Käpylän peruskoululla on ollut yksi yhtenäinen, laajennettu oppilaaksiottoalue elokuusta 2015 alkaen. Päätöksen lähikoulusta laajennetulla oppilaaksiottoalueella on tehnyt aluepäällikkö sisaruuden ja koulumatkan perusteella.
Uuden kaupunkistrategian myötä kaikissa helsinkiläisissä kouluissa vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta. Tämän johdosta kielten tarjonta tulee vaikuttamaan myös oppilaaksiottoon. Oppilaaksioton kriteerit laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla arvioidaan uudelleen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla mietitään nyt ratkaisuja alueemme oppilaaksiottoon.
Esikoululaisten huoltajille selvennetään tilaisuudessa suunnitelmia Käpylä-Koskela alueen varhennetusta kielitarjonnasta ja oppilaaksioton mahdollisesta muuttumisesta.
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaos päättää kouluissa aloittavien ekaluokkalaisten enimmäismäärän. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin koulun rehtori tai virka-apulaisrehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksiotosta, mikäli koulussa on tilaa.
Oppilaaksioton toistaiseksi voimassaolevat kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.
Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
- oppilaaksiotto Käpylän alueella
- alueen koulut ja niiden kieliohjelma
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto (Käpylän peruskoulun vieraskielinen suomi-espanja -opetus)

TERVETULOA KOULUINFOON!

- aluepäällikkö Hanna Välitalo, p. 09 310 83012, hanna.valitalo(at)hel.fi
- rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa(at)hel.fi
- virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen(at)hel.fi
- rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola(at)hel.fi
- rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen(at)hel.fi[6.9.2017]  Tervetuloa kotiväen ja koulun yhteisiin tapaamisiin syyskuussa!

Perjantaina 15.9. aamupuuroa klo 7.45 - 9.00 Hykkylän oppilasravintolassa
Tule puurolle ja keskustelemaan vapaamuotoisesti oppimiseen liittyvistä asioista.
Paikalla molempien rehtoreiden lisäksi koulun eri luokka-asteiden opettajia:
alkuopettaja Sanna, kolmosten ope Marita, vitosten ope Ville, erityisluokanope Karita (Kohti yhteistä koulua -hanke), alkuopettaja Mari (kaksikieliset oppilaat ja varhennettu kielenopetus), erityisope Jukka-Pekka sekä aineopettajat Timo ja Elina (käsityö) ja Katri (matematiikka / fysiikka / kemia).
Lyhyt yhteinen hetki klo 8.15 – 8.30 teemana: Vain lahjattomat harjoittelee!
Tervetuloa!
Seuraavat aamupuurot tarjoillaan ja teemoina ovat:
perjantai 13.10.: oppimisen laaja-alaiset tavoitteet ja
perjantai 17.11.: kielten opiskelu

Tiistaina 19.9. klo 18 - 19 Hykkylän oppilasravintolassa
Päihdeklinikka – ei kai meillä sitä tarvita?
Tule kuulemaan kesän ja syksyn päihdetilanteesta Käpylässä ja lähialueilla.
Tule keskustelemaan muiden vanhempien ja päihdeklinikan vetäjien kanssa.
Tule verkostoitumaan ja sopimaan yhteisistä linjauksista. Erityisteemana on kannabis.

Käpylän peruskoulun luokkien 6. - 9. oppilaille järjestetään 18. - 20.9. (maanantai-keskiviikko) koulupäivän aikana erityisannos tietoutta siitä, miten kieltäytyä huume- ja päihdekokeiluista ja erityisesti miksi kieltäytyä.


[5.9.2017] Hyvä kotiväki!
Syyslukukausi on edennyt pisteeseen, jossa valmistellaan toden teolla Kirmyjäispäivää
.

Kiitos kaikille viikko sitten valmistelukokoukseen osallistujille. Useat luokat ovat saaneet päivän suunnittelun jo käyntiin. 
Vielä ehtii. Ne jotka eivät ole vielä ilmoittaneet aikeistaan ilmoitathan minulle pe 15.9. mennessä.
Tarkoitus on välttyä liian samanlaisilta myynti-ideoilta ja sijoittaa myyntipaikat mahdollisimman hyvin etukäteen.
 
Yhteinen koulupäivä lauantaina:
Edessä on syksyn ainoa lauantaikoulupäivä 23.9.2017. Koulupäivä on samalla Kirmyjäispäivä.
Vanhemmat ja oppilaat järjestävät oppituntien lomassa koulun piha-alueilla kirpputori- ja myyjäisriehan luokkien virkistyskassan kartuttamiseksi.
 
Kuka tekee mitä:
Hykkylän pihalla paikalla syötävää ruokaa tarjoavat 7. - 8.-luokat (suolainen - lounas) ja Untamon pihalla 5. - 6.-luokat (makea - kahvila).
Luokka-asteet 1 - 4 keskittyvät toiminnan, arpajaisten, palveluiden, kotiin vietävien leivonnaisten, kipputoritoiminnan ja elämysten tarjoamiseen.
Pöytäpaikat sijaitsevat Untamon pihalla ja Hykkylän ja Untamon välisellä ”kujalla”.
 
Kirmyjäiset
Itse tapahtuma on ulkona Hykkylän ja Untamon pihoilla sekä välikujalla klo 10.30 - 13. Mahdollinen musakonsertti alkaa klo 12.30 Hykkylän pihalla.
Kirmyjäisiin kutsutaan ostoksille mummit, kummit ja ystävät. Tänäkin vuonna houkutellaan tapahtumaan kaikki lähiseudun asukkaat.
Tuttuun tapaan tarjolla on lounasta, kahvilaa, valokuvausta, arpajaisia, ongintaa eli mukavaa sekä monipuolista ohjelmaa koulumme oppilaille sekä muille lapsille.
Mustavalkoinen ja värillinen mainos sijoitetaan viikon kuluttua Käpylän peruskoulun sivuille kohtaan Käpysato-blogi. Kiitos kun levität mainosta.
Toivon, että jokainen luokka mainostaa  omaa pistettään facebookissa, Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistyksen fb-sivuilla.
Vanhempainyhdistys hoitaa puitteita ja tarjoaa kaikki myyntipaikat luokkien hyväksi.
Vanhempainyhdistys kerää jokaiselta luokalta 1 e/oppilas yhteiseen kassaan, joka käytetään stipendeihin.
 
Koulupäivä on oppilailla seuraava (luokanopettajat tarkistavat vielä):
klo 9.00 - 12.15 (1.-5.-luokat)
klo 9.00 - 13.15 (luokat 6)
klo 8.30 - 13.15 (7.-8.-luokat)
Luokat 9 ja lisäluokka (10-luokka) ovat kulttuuriretkellä oman aikataulunsa mukaisesti
Koulupäivä koostuu vanhemmille avoimista opiskelutuokioista, Kirmyjäispäivän valmisteluista ja itse Kirmyjäisistä sekä loppusiivouksesta.
1.-5.-luokat voivat sopia yhdessä opettajien kanssa avoimen tunnin (klo 9.15 - 10) ohjelmasta. Kuten myös 6.-luokat klo 8.30 - 10.
 
Luokkien 7 ja 8 osalta päivä on luokanvalvojan ja kakkosvalvojan ja oppilaiden yhdessä suunnittelema kokonaisuus klo 8.30 - ruokailun hetki.

Tehdään yhdessä, se on lastemme koulutyön parhaaksi.
Vanhempainyhdistyksen puolesta,
Erja Salo p. 050 563 6750.

[24.8.2017] Seuraavalle valtuustokaudelle tehtävä esitys Käpylän peruskoulun johtokunnan kokoonpanoksi

Tiistaina 22.8.2017 kokoontui Hykkylän oppilasravintolassa johtokuntatoiminnasta kiinnostuneita vanhempia tekemään esitystä seuraavan valtuustokauden Käpylän peruskoulun johtokuntajäseniksi.
Helsingin kaupungin opetuslautakunta vahvistaa koulujen johtokuntajäsenet syyskuun lopussa.
Käpylän peruskoulun johtokuntaan esitetään seuraavia vanhempia:
Markko Flores, puh.joht., varajäsen Tuomas Stedt
Marja Blomqvist, varapuh.joht., varajäsen Lotta Valpola
Katri Hyvärinen, varajäsen Anna Koivusalo
Arsi Rosengren, varajäsen Teppo Eskelinen
Tanja Tejada, varajäsen Karita Korolainen
 
Opettajaedustajiksi esitetään:
Jukka-Pekka Anttinen, varajäsen Miia Ylönen
Alba Sillero Vigil, varajäsen Mirva Alakarhu
ja henkilökuntajäseneksi esitetään:
Anni Wallenius, varajäsen Katariina Richter
Lisäksi johtokuntatyöhön voi osallistua kaksi yli 15-vuotiasta oppilaskunnan edustajaa.

Johtokunnan tehtävät on määritelty hallintosäännössä, ja ne ovat seuraavat:
1. hyväksyy vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja vuotuisia työaikoja
2. hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset
3. erottaa peruskoulun oppilaan sekä lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

[11.8.2017]
Käpylän peruskoulun oppilaiden huoltajille
JOHTOKUNTIEN JÄSENTEN VALINTA AJALLE 1.10.2017-30.9.2021

Käpylän peruskoulun johtokunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto valitsevat syyskuussa nelivuotiskaudeksi kouluille ja lukioille uudet johtokunnat, joiden jäseniksi tarvitaan aktiivisia oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajia edustavat jäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä.
Toivomme saavamme mahdollisimman paljon molempaa sukupuolta edustavia huoltajia koulullemme kokoukseen ehdottamaan keskuudestaan koulun johtokun-taan valittavia huoltajajäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään. Kokouksessa tehdään myös ehdotukset johtokuntaan nimettävästä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Toivotan teidät tervetulleeksi huoltajien kokoukseen
Hykkylän rakennuksen oppilasravintolaan 

(Kalervonkadun puolelta sisäpihalle, virallinen osoite Mäkelänkatu 93)
tiistaina 22. elokuuta 2017 klo 18!

Viran puolesta,
Sirpa Kopsa
rehtori


VANHEMPAINILLAT

maanantai 14.8. klo 17.30 alkaen

luokat 1 – 3 omissa luokissa

luokat 7 aloitus Hykkylän oppilasravintolassa, josta siirrytään luokkiin

 

tiistai 15.8klo 17.30 alkaen

luokat 4 - 6 omissa luokissa

 

tiistai 29.8. klo 18 alkaen

luokat 8 – 10 aloitus Hykkylän oppilasravintolassa, josta siirrytään luokkiin

 

tiistai 5.9. klo 18-20 Uutta oppimassa
toiminnallinen vanhempainilta

 

tiistai 19.9. lapset ja nuoret / huumeet ja päihteet
toiminnallinen vanhempainilta

 

lauantai 23.9. Kirmyjäiset koko koulun koulupäivä
klo 9.15-11: uuden opsin tuulia jokaisessa luokassa

 JAA
09.01.2020 14:08