Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Kouluun ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

Tärkeät päivämäärät:

· 13.-29.1.2021 kouluun ilmoittaudutaan ASTIssa: Huoltaja ilmoittaa koulutulokkaan ensimmäiselle luokalle sähköisesti osoitteessa https://asti.hel.fi

· keskiviikkona 20.1.2021 klo 8-10 ja 17-19 kouluun ilmoittautuminen omalla lähikoululla. Koululla ilmoittautuminen ei ole pakollista, jos ilmoittautuminen onnistuu sähköisesti. Oppilaat, joille haetaan erityistä tukea, ilmoittautuvat koululla.

· 5.3.2021 huoltajille lähetetään rehtorin tekemä päätös oppilaaksi ottamisesta

· 19.3.2021 mennessä huoltajan tulee ilmoittaa, mikäli hän ei ota vastaan lapsen koulupaikkaa

· 5.5.2021 klo 8.30-10 kouluun tutustumispäivä ja huoltajainfo kouluravintolassa

· 11.8.2021 klo 8.30 koulutulokkaiden lukuvuosi alkaa koulun pihassa


Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/lukiot

https://stadinao.fi/

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. 

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-peruskoulun-jalkeen/oppivelvollisuuden-laajentaminen/
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2020/10/Huoltajatiedote_2021.pdf

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/moving-on/extension-of-compulsory-education

Kankarepuiston peruskoulun päivärakenne

 • 8.30-10.00 2 oppituntia
 • 10.00-10.15 välitunti
 • 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
 • 12.00-12.30 välitunti
 • 12.30-14.00 2 oppituntia
 • 14.00-14.15 välitunti
 • 14.15-15.45 2 oppituntia

Ilmoittautuminen aamutoimintaan

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15-9.00 (ja tarpeen mukaan klo 9.00-9.45) välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Ohjaajina
toimivat koulun koulunkäynninohjaajat. Toimintaa järjestetään iltapäiväkerhon tiloissa ja sään salliessa ulkona. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh. 09 310 82026 (koulun opettajainhuone). 

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamutoimintaan ilmoittautuminen syksy 2020 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot. Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Mikäli Wilmassa ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu, voitte ilmoittaa lapsenne aamutoimintaan lähettämällä Wilma-viestin koulusihteeri Heli Niemelle tai sähköpostitse osoitteeseen heli.niemi@hel.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme seuraavat tiedot:
lapsen nimi, luokka, aamutoiminnan tarve - päivät.

Koulun työ- ja loma-ajat 2020-2021

 • Syyslukukausi to 13.8.2020 – ti 22.12.2020
 • Syysloma ma 12.10.2020       su 18.10.2020
 • Kevätlukukausi to 7.1.2021  la 4.6.2021
 • Talviloma ma 22.2. su 28.2.2021
 • Kevätjuhla la 4.6.2021
10.03.2021 13:50