Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus oppimiseen ja kasvamiseen omista lähtökohdistaan. Oppilaan tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki on kaikkien oppijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Kalasataman peruskoulussa yhteisöllinen toimintakulttuuri ja joustavat opetusjärjestelyt ovat keskeisiä yleisen tuen elementtejä. Lähtökohtana on ennaltaehkäisevä toiminta sekä tuen tarjoaminen mahdollisimman varhain.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä; sen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista ja kasautumista. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaalle antaa erityistä tukea. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista tukimuodoista. Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Erityisopetus voi olla osa- tai kokoaikaista.07.11.2018 09:40