Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirjat

Arabian peruskoulun johtokunnan kokous
pöytäkirja 1/2021

Kokousaika 23.3.2021 klo 17.30

Kokouspaikka Teams

Läsnä Jarne Atsar,puheenjohtaja
Jari Honko,jäsen
Juulia Lahdensuo,varajäsen
Outi Luoma-aho,jäsen
Juulia Juutilainen, jäsen
Tuomas Paarlahti, jäsen
Pauliina Pirhonen, jäsen
oppilasedustaja
oppilasedustaja
Mari Suokas-Laaksonen,esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tuomas Paarlahti ja Pauliina Pirhonen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

3 Arabian peruskoulun vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 15.12.2020 § 296 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 29.1.2021 § 10 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2020 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Perusopetusjohtaja päätti 11.2.2021 § 11 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2021. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Arabian peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 6 749 027 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon,
kevään 2021 osalta on 830 oppilasta ja syksyn ennusteen 2021 osalta 880 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös
Arabian peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii.

4 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.

Jarne Atsar
puheenjohtaja

Mari Suokas-Laaksonen
pöytäkirjanpitäjä

Tuomas Paarlahti
pöytäkirjantarkastaja

Pauliina Pirhonen
pöytäkirjantarkastaja

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjan liitteet nähtävillä johtokunnalta.




19.11.2021 10:35