Hoppa till innehållet

Räddningsplan för offentlig tillställning

Räddningslagen (379/2011 16 §) förutsätter att tillställningens arrangör har gjort upp en räddningsplan för offentliga tillställningar och andra tillställningar som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak. Förordningen om räddningsväsendet (407/2011 3 §) preciserar att en räddningsplan för en offentlig tillställning enligt räddningslagen 16 § ska göras upp för en offentlig tillställning eller evenemang där:

  1. minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt;
  2. öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen;
  3. arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
  4. evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Räddningsplanen för den offentliga tillställningen kan tas in i en gemensam säkerhetsplan för hela evenemanget i vilken också behandlas andra säkerhetsfrågor, såsom ordningsvakter och trafikreglering. Räddningsplanen ska lämnas in senast 14 dygn innan tillställningen till den regionala räddningsmyndigheten. Räddningsplanen skickas via e-post till  pel.tapahtumat(at)hel.fi eller via post till:
Helsingfors stad
Räddningsverket / Tillställningar och tillfällig inkvartering
PB 112
00099 Helsingfors stad

I räddningsplanen ska man reda ut och bedöma de faror och risker som tillställningen för med sig. Baserat på dem bestäms säkerhetsarrangemangen för tillställningen samt de anvisningar som ges åt personalen som är ansvariga för att arrangera tillställningen och till tillställningens deltagare för att förebygga olyckor och hur man agerar i olycks- och farosituationer. (Räddningslagen 379/2011 16 §)

I räddningsplanen framförs även hur tillställningens arrangör kommer att uppfylla skyldigheten till egen beredskap enligt räddningslagen 14 §:

”Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare är för egen del skyldig att

1) förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer,
2) ha beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer
3) ha beredskap att släcka eldsvådor och för andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra,
4) vidta åtgärder för att trygga utrymning vid eldsvådor och andra farliga situationer samt åtgärder för att underlätta räddningsverksamheten.”

För mindre offentliga tillställningar rekommenderas det att arrangörerna använder räddningsplanens mallunderlag.