Hoppa till innehållet

Eldföreställningar

En eldföreställning vid en offentlig tillställning är professionell verksamhet som kräver tillstånd av fastighetens ägare/innehavare och i vissa fall markägaren. En räddningsplan måste göras för en eldföreställning. Eldföreställningens arrangör ska lämna en anmälan till räddningsmyndigheterna i god tid, dock minst 14 dygn innan tillställningen. I särskilda fall kan räddningsverket godkänna en anmälan som lämnas in senare. I anmälan beskrivs hur eldföreställningen arrangeras och i den ingår räddningsplanen för eldföreställningen. Till anmälan bifogas vid behov hela tillställningens räddningsplan. Anmälan kan göras med elektroniska meddelanden eller skickas det via e-post till pel.tapahtumat(at)hel.fi eller via post till:
Helsingfors stad
Räddningsverket / Tillställningar och tillfällig inkvartering
PB 112
00099 Helsingfors stad

Eldföreställningens ansvarsperson har som uppgift att se till att elden behandlas med omsorg och på ett säkert sätt. Ansvarspersonen ska därför ha tillräcklig utbildning i hantering av eld och hur man agerar i olyckssituationer. Räddningsmyndigheterna kan förbjuda en eldföreställning vid en offentlig tillställning ifall den kan anses orsaka uppenbarlig fara för skador på personer, miljön eller egendom. 

Användning av explosiva varor och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter och den anmälan som ska göras över dem behandlas på sidan ”Pyrotekniska effekter”.

Under eldföreställningar ska följande säkerhetsarrangemang beaktas:

Primärsläckningsutrustning
Brandväktarna ska ha en tillräcklig mängd ändamålsenlig primärsläckningsutrustning till sitt förfogande. En tillräcklig mängd anses vara minst  två handbrandsläckarna vars effektklass är minst 43 A 183 BC utöver lokalens egna primärsläckare. Utöver detta ska det finnas en brandhandske och släckningsfilt på plats.

Brandbevakning
Vid föreställningsområdet ska finnas minst en utnämnd brandväktare. Brandväktaren får inte ha andra uppgifter samtidigt att sköta (en brandväktare kan till exempel inte samtidigt vara uppträdare). Brandväktaren måste ha tillräcklig utbildning i uppgiften. Tillräcklig utbildning är primärsläckningsutbildning, där man åtminstone gått igenom användningen av handbrandsläckare och släckningsfilt samt hur man släcker en människa. Brandväktaren ska ha kläder som lämpar sig för släckning och all nödvändig personlig skyddsutrustning. Brandbevakning ska fortsättas inomhus minst 1 timme efter en eldföreställning. Utomhus ska brandbevakningen pågå en tillräcklig tid med tanke på omständigheterna.

Skyddsavstånd
Med skyddsavstånd avses det avstånd som det är säkert för publiken att vistas utan fara för antändning från eldföreställningen. Skyddsavståndet bestäms av personen som ansvarar för föreställningen, som ska känna till det skyddsavstånd som föreställningen och de produkter som används under föreställningen kräver. När man bestämmer skyddsavståndet ska man beakta de balkar, undertak, galler och fackverk som finns i föreställningslokalen.

Avgränsning av föreställningsområdet
Föreställningsområdet ska avgränsas så att publiken inte kommer åt föreställningsområdet och så att eldföreställningens skyddsavstånd uppfylls. För avgränsningen kan man till exempel använda vimpellinor eller personbevakning.

Inredning och material på föreställningsplatsen
Föreställningsplatsens inredning och material måste vara svårantändligt och intyget över deras antändlighetsklass ska bifogas anmälan. Kravet på antändlighetsklass är SL1, som till exempel motsvarar klass B1 i standarden DIN 4102. Ytterligare information om inredning finns under avsnitten ”Inredning”.

Varning för skogsbrand
Öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. 

Frånkoppling av automatisk brandlarmanläggning 
Ifall eldföreställningen arrangeras i ett utrymme med givare som reagerar på rök, ska man se till att först frånkoppla den automatiska brandlarmanläggningen. Om frånkoppling av den automatiska brandlarmanläggningen ska man avtala om med fastighetens ägare. Frånkopplingen får endast göras av den person som utsetts som ansvarig för brandlarmanläggningen. Medan brandlarmet är frånkopplat måste det ordnas brandbevakning i området. För uppgiften utses en brandväktare som har som uppgift att övervaka lokalerna som inte är kopplade till brandlarmanläggningen. Brandväktaren får inte ha andra uppgifter samtidigt att sköta. Ett undantag för regeln utgör frivilliga brandlarmanläggningar. I dessa fall bestämmer fastighetens ägare eller innehavare hur brandbevakning ska ordnas.

Till exempel i restaurangen kan det finnas skilda apparater för frånkoppling. Dessa apparater fungerar med en timer och de används av en ansvarsperson som restaurangen utnämnt. Även i dessa fall ska brandbevakning arrangeras i utrymmena under tiden som anläggningen är frånkopplad.

För brandföreställningar som sker utomhus ska man beakta brandlarmanläggningarna i närbelägna byggnader. Eldföreställningen ska inte placeras i närheten av en byggnads ventilationskanaler, då detta kan leda till ett felaktigt brandalarm. Ifall det är möjligt att rök kommer in i en byggnad utrustad med en brandlarmanläggning, ska byggnadens brandlarmanläggning avkopplas till behövliga delar och brandbevakning arrangeras i byggnaden.