Hoppa till innehållet

Tillfälliga elinstallationer

Under offentliga tillställningar finns det ofta behov av att använda tillfälliga elinstallationer. De tillfälliga elinstallationerna kan orsaka risker för brand och olycksfall. Därför är det viktigt att tillställningens arrangör beaktar elsäkerheten redan i planeringsskedet.

För elens del ska följande beaktas:

  • elinstallationerna ska utföras av personer och företag som uppfyller behörighetskraven
  • ledningar vid gångvägar och utrymningsvägar är skyddade med t.ex. kabelrännor och gummimattor eller genom att sänka ner dem i marken eller lyfta upp dem högt i luften
  • utomhus ska endast elapparater och elledningar som är avsedda för utomhusbruk användas
  • elapparaterna är skyddade för regn
  • över tillfälliga elinstallationer ska det finnas ett installationsintyg som är tillgängligt på platsen där tillställningen äger rum.

För aggregatens del ska följande beaktas:

  • aggregaten ska placeras tillräckligt långt från byggnader, konstruktioner, trafikleder och publikområden
  • vid användningen av aggregat iakttas de säkerhetsarrangemang som nämns i stycket ”Farliga kemikalier”.

 Ytterligare information om elsäkerhet finns på Tukes webbplats.