Hoppa till innehållet

Antal personer

Det största tillåtna personantalet i en samlingslokal bestäms i bygglovet. Maximiantalet påverkas av byggnadens brandklass och yta och bredden på utgångarna. Under tillställningar utomhus räknas det största tillåtna personantalet i regel så att varje person ska ha en kvadratmeter fri yta. I den fria ytan ingår inte scener eller motsvarande utrymmen, eller utrymmen för klädförvaring, toaletter eller lager. Det största tillåtna antalet personer kan också begränsas av bredden på utgångarna. 

Det största tillåtna antalet personer enligt bygglovet för lokalen eller det beräknade största tillåtna antalet personer vid en utomhustillställning får inte överskridas. Antalet personer måste övervakas under hela tillställningen genom att räkna personerna som går in eller ut samt genom att observera publikens rörelser inne på området. Om det största tillåtna antalet personer uppnås, får flera personer inte släppas in i området.

Ytterligare information
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017 34 §