Hoppa till innehållet

Första hjälpen vid offentliga tillställningar

Anvisningarna har gjorts i samarbete mellan räddningsverken i Helsingfors, Östra, Mellersta och Västra Nyland samt HYKS akutvård.

Avsikten med beredskap för första hjälpen är att ge första hjälpen åt skadade och insjuknade på platsen där tillställningen äger rum. Beredskap för första hjälpen ska också säkerställa att någon gör en nödanmälan (genom att ringa 112) till nödcentralen och att någon leder myndighetsenheterna till olyckplatsen. Vid storolyckor eller situationer med många patienter ger beredskap för första hjälpen stöd åt tillställningens säkerhetsarrangemang och senare åt myndigheterna. Beredskap för första hjälpen är en viktig del av tillställningens säkerhetsarrangemang.

Arrangören ska se till att det under tillställningen finns en tillräcklig beredskap för första hjälpen med tanke på tillställningens natur. Det finns ingen entydig regel om hur många personer ska arbeta med första hjälpen under en tillställning, utan antalet ska vara i proportion till antalet personer, riskerna och områdets storlek. När man slår fast antalet personer som arbetar med första hjälpen och utbildningen av dem ska man speciellt beakta eventuella specialrisker som anknyter till tillställningen. Dessa kan vara väderleksförhållande, extremegrenar, bilsport, svåra terrängförhållanden, stora trafikleder, ett avlägset läge, en ö, vattendrag osv.  Också första hjälpen-utrustningens kvalitet och mängd ska dimensioneras i förhållande till tillställningens natur. Läkemedel hör i regel inte till beredskap för första hjälpen. Räddningsplanen eller planen för första hjälpen ska uppge vem som har ansvar för/leder beredskapen för första hjälpen samt hur man är beredd på att ge första hjälpen. Det närmare innehållet i planen för första hjälpen framgår i blanketten Plan för första hjälpen.

Minimikraven för beredskapen för första hjälpen är indelade enligt tillställningens storlek nedan. Räddningsmyndigheten i området samt den ansvariga läkaren inom akutvården i området uppskattar från fall till fall beroende på tillställningens natur om minimiberedskapen är tillräcklig för tillställningen.

Tillställningar för 200-2 000 ska ha en namngiven person som ansvarar för första hjälpen och som minst ska ha avlagt första hjälpen-kursen FHJ 1 eller motsvarande. Resten av personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper. För tillställningar med 200-2 000 personer behövs ingen separat plan för första hjälpen, utan beredskapen för första hjälpen beskrivs i räddningsplanen.

Tillställningar för 2 000-10 000 personer ska ha en namngiven första hjälpen-ledare som minst ska ha avlagt första hjälpen-kurserna FHJ 1 och FHJ 2 eller motsvarande. Första hjälpen-ledaren ska ha tidigare erfarenhet av första hjälpen-verksamhet under tillställningar. Den övriga personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper i första hjälpen och de ska ha erfarenhet av att arbeta med första hjälpen under tillställningar. Det ska finnas en skriftlig plan för första hjälpen som bifogas räddningsplanen vid tillställningar för 2 000-10 000 personer.

Tillställningar för över 10 000 personer ska ha en namngiven första hjälpen-ledare som minst ska ha avlagt första hjälpen-kurserna FHJ 1, 2 och 3 eller motsvarande ELLER som minst avlagt FHJ 1 och 2 eller motsvarande samt en lämplig utbildning inom hälsovård eller räddningsverksamhet. Ledaren ska ha tidigare erfarenhet av första hjälpen-verksamhet under stora tillställningar. Den övriga personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper i första hjälpen (i regel FHJ 1 och 2 eller motsvarande) och de ska ha erfarenhet av att arbeta med första hjälpen under tillställningar. Vid tillställningar för över 10 000 personer måste man förhandla med räddningsmyndigheten i området om hur första hjälpen i sin helhet ska ordnas (och via dem med den ansvariga läkaren inom akutvården) för att samarbetet mellan första hjälpen vid tillställningen, räddningsväsendet och akutvården ska kunna fungera. Det ska finnas en skriftlig plan för första hjälpen som bifogas räddningsplanen vid tillställningar för över 10 000 personer.   Dessutom ska ledaren för första hjälpen-organisationen lämna in en separat skriftlig verksamhetsrapport till den ansvariga läkaren inom akutvården. Det finns en separat anvisning för detta.

I Helsingfors skickas planerna för första hjälpen tillsammans med räddningsplanen till e-post adressen pel.tapahtumat(at)hel.fi eller post adressen:
Helsingfors stad
Räddningsverket / Tillställningar och tillfällig inkvartering
PB 112
00099 Helsingfors stad